FASE A (JUNI 2004 - JUNI 2006): EERSTE FASE WETTELIJKE PROCEDURES

Met de publicatie van de startnotitie 'A2 Passage Maastricht' en de inspraak hierop startte in 2004 het publieke proces van het Rijk. In de eerste fase m.e.r. (milieu effect rapportage) werden vervolgens begin 2006 twaalf objectieve oplossingen voor de problematiek van de bestaande A2 passage in Maastricht naast elkaar gezet. De oplossingen varieerden van ondertunneling van het bestaande tracé tot een oostelijke en een westelijke omlegging van de A2. De gemeente Maastricht beschreef in deze fase een aantal varianten voor de ontsluiting van bedrijventerrein Beatrixhaven. Beide rapporten werden onder de vlag van ‘Eén plan voor stad en snelweg’ via een uitgebreide consultatieronde aan de omgeving gepresenteerd.
Op basis van deze eerste fase m.e.r. en de uitgebreide consultatie namen de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM in 2006 het zogenaamde trechteringsbesluit om de ondertunneling van de huidige traverse als enige oplossing verder te onderzoeken. Tevens stelde in 2006 de gemeenteraad van Maastricht het voorkeurstracé vast voor de nieuwe ontsluitingsweg tussen de A2/A79 en bedrijventerrein Beatrixhaven.