LUCHTKWALITEIT

Energieneutrale maatregelen bij tunnel in Maastricht

Het ontwerp van de tunnel is zó gekozen dat de concentratie van luchtverontreinigende stoffen zoveel mogelijk verlaagt. De maatregelen zijn bovendien energieneutraal, er moet dus geen energie voor opgewekt worden. Klik hier voor meer info en de aanduiding van de maatregelen op kaart.

Vinger aan de pols via metingen

De vooropgestelde waarden zijn een ding, maar het is evenzeer van belang om te weten of die ook gerealiseerd worden. Daarom wordt de luchtkwaliteit het hele jaar door in de gaten gehouden, door verschillende instanties. Klik hier voor meer info.

Luchtkwaliteit bij Rijkswaterstaat

Ook Rijkswaterstaat besteedt veel aandacht aan luchtkwaliteit. Meer informatie over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit vindt u hier.

Ook is er een digitaal communicatiedossier over luchtkwaliteit. Dat vindt u hier.

Luchtkwaliteit bij Gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht heeft op haar website een aparte pagina met informatie over de luchtkwaliteit in Maastricht.
U vindt de pagina hier.

BETERE LUCHTKWALITEIT DANKZIJ GROENE LOPER

Actualiteit november 2017

Dossier luchtkwaliteit: het voorwerk

Actualiteit november 2017

Luchtkwaliteit na ingebruikname van de tunnel

De afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht over een lengte van 6 km tussen Kruisdonk met afslag naar bedrijventerrein Beatrixhaven, via de tunnel van kruispunt Geusselt naar knooppunt Europaplein, is in de tweede helft van 2017 nagenoeg afgerond. Elk bevoegd gezag gaat vervolgens via de reguliere beleidskaders monitoren op allerlei aspecten van bijv. verkeersintensiteiten tot en met luchtkwaliteit.

Onder reguliere beleidskaders valt ook de inzet van de luchtmeetstations waarin gemeente Maastricht en de Provincie Limburg samen optrekken. Via het reguliere netwerk is de lucht gemeten voor start A2 Maastricht, tijdens realisatie en nu na ingebruikname van het totale verkeerssysteem.

Er zijn o.a. luchtmeetstations bij de kasteel Hilleraadweg (noordelijke tunnelmonden) en de Nassaulaan (ten noorden van de oversteek Adelbert van Scharnlaan/Heerderweg). Het luchtmeetstation bij de Nassaulaan zou verplaatst worden naar de zuidelijke tunnelmond. Zeer recent hebben Provincie Limburg en gemeente Maastricht afgesproken te gaan onderzoeken of er bij de zuidelijke tunnelmonden een nieuw meetstation kan komen en het luchtmeetstation bij de Nassaulaan kan blijven staan. Er is dus nog geen besluit over een eventueel derde luchtmeetstation. 

RWS, gemeente Maastricht en de provincie zijn eveneens partner in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit; een programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het kader van dit programma zijn op nationaal en regionaal niveau maatregelen getroffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vanuit het programma wordt jaarlijks een terugblik gegeven op de actuele luchtkwaliteit langs alle hoofdwegen van Rijk, provincie en gemeente. Naast een terugblik op het voorgaande jaar wordt ook een vooruitblik gegeven op de zichtjaren 2020 en 2030. Het RIVM voert als onafhankelijke partij de monitoring uit met hulp van deelnemende wegbeheerders. De luchtkwaliteit wordt berekend op basis van jaargemiddelde etmaalwaarden.

Het ministerie zet voor wat betreft de verbetering van de luchtkwaliteit in op bronmaatregelen en maakt hiervoor afspraken met de sector verkeer, industrie en landbouw om zo de uitstoot ook in Europees verband te doen verminderen.

De eerste “terugblikmonitoring” over het opengestelde project A2 Maastricht zal naar verwachting eind 2018 worden gepubliceerd met daarin een terugblik over 2017.

Tussentijds kunt u de ontwikkelingen zelf live volgen via:

Dossier luchtkwaliteit: het voorwerk

Van stilstaan naar vooruitgaan

De dubbellaagse tunnel is de oplossing voor de luchtkwaliteit in Maastricht Oost. Omdat 80% van het verkeer onder de grond verdwijnt, zijn de stilstaande auto’s met draaiende motoren verleden tijd, zowel op de A2/N2 als rondom de stad. Bovendien wordt het sluipverkeer dankzij de tunnel uit de omliggende wijken gehaald. Dat betekent een opmerkelijk betere luchtkwaliteit voor Maastricht-Oost. De hoogste concentraties fijn stof en stikstofdioxide veroorzaakt door het verkeer dalen met 70% tot 80%. Dit heeft ook een positief effect op de gezondheid. 

Vanaf 2017 zal luchtkwaliteit in Maastricht Oost enorm verbeteren

Bij de openstelling van de tunnel en in de navolgende jaren liggen de concentraties stikstofdioxide en fijn stof ruim onder de wettelijke grenswaarden. Zowel bij de tunnelmonden, als op alle andere plekken in Maastricht en Meerssen. 

In onderstaande grafieken kunt u voor vier locaties zien welke concentraties stikstofdioxide en fijn stof er voor de jaren 2010, 2017 en 2026 berekend zijn. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor het Milieueffectrapport. De wettelijke grenswaarden en de adviesnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn met rode en groene pijlen in de grafieken aangeduid. De vier locaties zijn: 

1. Nazareth, hoek viaductweg (buurt noordelijke tunnelmonden)
2. Gemeenteflat (halverwege het tracé)
3. Hoek Philipsweg en St. Josephstraat (buurt zuidelijke tunnelmonden)
4. Demertdwarsstraat (buurt zuidelijke tunnelmonden)

Het groene deel van de staafdiagrammen is de bijdrage van het verkeer, terwijl het blauwe deel de achtergrondconcentraties betreft.
Bij punt 3 (hoek van de Philipsweg en St. Josephstraat) en 4 (Demertdwarsstraat), die in de onmiddellijke omgeving van de zuidelijke tunnelmond liggen, is ook een duidelijke verbetering te zien, maar zullen de concentraties in 2017 met enkele μg/m3 toenemen in vergelijking met de toekomstige situatie zonder tunnel. De concentraties zullen er wel altijd ruim lager liggen dan de wettelijke grenswaarden en komen in de buurt van de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Tegen 2026 is er op deze plekken geen verschil meer. 

Effect tunnel is samenspel van verschillende factoren

Het positief effect van de tunnel op de luchtkwaliteit is een samenspel van verschillende factoren. Zo zorgt een betere verkeersdoorstroming voor een lagere uitstoot omdat de files verdwijnen en voor een hogere uitstoot omdat de rijsnelheid stijgt. Een overzicht van alle factoren die voor de luchtkwaliteit een rol spelen leest u hieronder. De optelsom daarvan is een opmerkelijk betere luchtkwaliteit voor Maastricht Oost. En ook de kwaliteit van de leefomgeving gaat erop vooruit, waarbij minder geluidsoverlast bovenaan de lijst staat.

Wegverkeer heeft beperkte invloed op luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit wordt door verschillende bronnen bepaald. Wegverkeer is daar slechts één parameter van en de invloed op de luchtkwaliteit is dan nog zeer lokaal. Als we kijken naar de gemiddelde samenstelling van de lucht in Zuid-Nederland (2013) zien we dat stikstofdioxide voor 23,8% veroorzaakt wordt door wegverkeer. Voor fijn stof en ultrafijn stof is dat respectievelijk 4,6% en 5,6%. De concentraties (ultra)fijn stof kunnen dus maar in beperkte mate beïnvloed worden door maatregelen bij het verkeer of de verkeersinfrastructuur.

Maastricht en Rijk investeren miljoenen in luchtkwaliteit

De stad Maastricht en de Rijksoverheid doen heel wat inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Om tijdig aan de wettelijke grenswaarden te voldoen, is sinds 2009 het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van kracht in Nederland. A2 Maastricht is één van de projecten. Bijgevolg waarborgt het NSL dat er rondom de A2 aan alle grenswaarden wordt voldaan. Indien nodig worden er extra maatregelen getroffen, maar dat heeft bij de A2-tunnel nog niet gespeeld.

Vanuit de stad Maastricht is er de wens om zich in te zetten voor een verdere verschoning van de luchtkwaliteit in Maastricht. De stad investeerde daarvoor tot nu toe een som van 7,3 miljoen euro. De aanpak is in een actieprogramma gegoten met een 30-tal maatregelen.

De aanleg van de A2-tunnel is de belangrijkste maatregel. Daarnaast onder andere:
  • Milieuzonering: weren van vuil verkeer 
  • Parkeren: betere spreiding en geleiding parkeerverkeer 
  • Vervangen: schonere wagen- en busvloten in de stad 
  • Alternatieven: stimuleren van alternatieven voor de auto 
  • Doorstroming: groene golven en sluipverkeer voorkomen 
  • Locatiebeleid: slimme ruimtelijke inrichting 
  • Meer groen: zuiverend groen in en om de stad Samenwerken: burgers, overheden, bedrijfsleven 
  • Monitoring: beter zicht op trends luchtkwaliteit

Samenwerken in Platform Luchtkwaliteit

In het A2-Buurtenplatform en het A2-Bedrijvenplatform vindt regelmatig overleg plaats over luchtkwaliteit. Daarnaast is er nog het gemeentelijke Platform Luchtkwaliteit, opgericht door de gemeente Maastricht. In dit platform zitten vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen, burgerpartijen, milieugroeperingen, de taxibranche, maar ook Q-park, de GGD Zuid Limburg en Veolia.

Meer weten?

Bel met Servicelijn Maastricht Oost via (043) 350 71 50, 24 uur per dag, of bezoek het informatiecentrum A2 Maastricht bij de Geusselt, ingang tussen Wok en McDonald’s. Het informatiecentrum is elke dinsdag van 12.00 tot 17.00 uur geopend. 

Meer informatie over de luchtkwaliteit in Maastricht vindt u op de website van de gemeente Maastricht. Voor meldingen in verband met luchtkwaliteit kan u terecht op het nummer 14043. Heeft u zelf suggesties voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in Maastricht? Stuur dan een e-mail naar astrid.vermeulen@maastricht.nl.

Blijf op de hoogte van de actuele meetresultaten over de luchtkwaliteit in Maastricht via Luchtmeetnet Maastricht en Luchtmeetnet Limburg. Of via de monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) die u vindt via de website van NSL Monitoring.