TRACÉBESLUIT A2 PASSAGE 2011

Eind 2010 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit A2 Passage Maastricht vastgesteld. Van 1 juli tot en met 12 augustus 2011 ligt nu het Tracébesluit A2 Passage Maastricht (2011) ter inzage. Dit Tracébesluit wijzigt een klein deel van het Tracébesluit van vorig jaar. De wijziging betreft de tijdelijke N2 ten noorden van het knooppunt Europaplein. Deze tijdelijke N2 komt ruim 20 meter verder van het Leeuwenborgh college af te liggen. Verder is de fasering aangepast. Nu komt de tijdelijke N2 eerst aan de kant van het Leeuwenborgh college te liggen en verschuift deze tussen 2013 en 2016 naar de kant van het Oranjeplein (westzijde).

Belanghebbenden konden van 2 juli tot en met 12 augustus 2011 beroep instellen tegen het Tracébesluit A2 Passage Maastricht (2011) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Klik op de link hieronder voor de Mededeling Tracébesluit A2 Passage Maastricht zoals deze op 1 juli 2011 is gepubliceerd in de Staatscourant en Dagblad de Limburger.

Waar lag het Tracébesluit ter inzage?

Het Tracébesluit A2 Passage Maastricht 2011 kon u vanaf 1 juli tot en met 12 augustus 2011 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:
- Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag;
- Het kantoor van Rijkswaterstaat in Maastricht, Avenue Céramique 125, Maastricht;
- Het gemeentehuis van Maastricht, Mosae Forum 10, Maastricht;
- Het gemeentehuis van Meerssen, Beekstraat 51, Meerssen;
- Het provinciehuis van Limburg, Limburglaan 10, Maastricht;
- Het waterschap Roer en Overmaas, Parklaan 10, Sittard;
- Het Informatiecentrum A2 Maastricht, President Rooseveltlaan 101, Maastricht; 
- Stadsbibliotheek Maastricht (Centre Céramique), Avenue Céramique 50, Maastricht.

Het Tracébesluit A2 Passage Maastricht (2011) is verder digitaal beschikbaar via de website van het Centrum voor Publieksparticipatie, www.centrumpp.nl.

Ook via onderstaande links kunt u het Tracébesluit A2 Passage Maastricht (2011) downloaden.

Wanneer kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden konden vanaf 2 juli tot en met 12 augustus 2011 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op dit hoofdstuk hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift gemotiveerd moeten aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Hoe kon u beroep instellen?
Vanaf 2 juli tot en met 12 augustus 2011 kon u beroep instellen bij:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

De manier om beroep in te stellen: per brief of per fax, niet per e-mail.
U stelde beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermelde u naam en adres, datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met dat besluit. U ondertekende de brief en stuurde deze naar het postadres van de Raad van State (zie hierboven).

Het ondertekende beroepschrift diende ten minste te bevatten:
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- vermelding dat het ging om het Tracébesluit A2 Passage Maastricht (2011) van de minister van Infrastructuur en Milieu;
- een opgave van de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kon verenigen.
Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Voor particulieren is dit vastgesteld op € 152,– en voor niet-natuurlijke personen op € 302,–. Over de wijze waarop en binnen welke termijn u dit diende te betalen, kreeg u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als u al beroep hebt ingesteld tegen het Tracébesluit A2 Passage Maastricht, zoals vastgesteld op 24 november 2010, dan bepaalt de wet dat dit beroep ook is ingesteld tegen het nieuwe besluit, tenzij het nieuwe besluit geheel aan het beroep tegemoet komt. Heeft u in 2010 al een beroep ingesteld? Dan hoeft u dat niet opnieuw te doen.

Klik op de link hieronder voor de bekendmaking van het Tracébesluit A2 Passage Maastricht (2011).
Meer informatie
Voor meer informatie over de inhoud van dit Tracébesluit kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Informatiecentrum A2 Maastricht, telefoonnummer 043 - 351 6351. Voor meer informatie over de beroepsprocedure kunt u contact opnemen met het Centrum Publieksparticipatie, telefoonnummer 070 - 456 8016.