WYCKERPOORT-NOORD

Stalen boorpalen - tevens middenkanaal toekomstige tunnel Stalen boorpalen - tevens middenkanaal toekomstige tunnel

DIEPWANDEN BIJ ANWB-FLAT

Update 6 april 2012

Begin december 2011 begon Avenue2 met het plaatsen van diepwanden voor de ‘wandendak-constructie’ ter hoogte van de ANWB-flat. Inmiddels zijn de diepwanden hier gereed.

Vervolgwerkzaamheden
Stalen boorpalen
Aan de overzijde van de diepwanden, parallel aan de tijdelijke N2, brengt Avenue2 stalen boorpalen aan. Dit zijn holle stalen palen met een boorpunt die in de grond worden geboord. Deze palen zullen tijdens de bouwfase het dak ondersteunen waarover de tijdelijke N2 wordt verlegd. Het aanbrengen van de palen zal ongeveer zeven weken duren. Deze werkzaamheden leveren geen hinder op. De laatste paal zal vrijdag 16 maart aangebracht worden.

Sloopwerk aan diepwanden vanaf maandag 19 maart (update 14 maart 2012)
Om de sleuven stabiel te houden, zijn deze tijdens het graven steeds gevuld met een steunvloeistof. Tijdens het graafwerk is de steunvloeistof vervangen door beton en wapening. Zo is een sterke bouwkuipwand gevormd.
Het beton aan de bovenzijde van de sleuf is door dit proces vermengd met steunvloeistof, waardoor dit deel van de betonnen wand minder sterk is. Omdat er een betonnen dek over deze wand gelegd wordt, moet dit deel van de diepwanden gesloopt worden.
De sloopwerkzaamheden starten maandag 19 maart en zullen circa drie weken duren.

Weggraven grond westelijke tijdelijke N2 (update 3 maart 2012)
De bovenlaag westelijk van de tijdelijke N2 wordt weggegraven voor de aanleg van het 'dak' van de betonnen U-vorm. Als het beton voor het dak is gestort en uitgehard, kan de tijdelijke N2 óver het dak worden gelegd. De tijdelijke N2 zal dan vanaf de Professor Cobbenhagenstraat naar het westen verlegd worden. Dit is nodig omdat de huidige N2 de bouwkuip voor de definitieve tunnelconstructie wordt. De verlegging in westelijke richting zal - naar huidige inzichten - omstreeks juli een feit zijn.

Waarom een wanden-dakconstructie?
De ‘wandendak-constructie’ is een betonnen U-vormige constructie die ondersteboven in de grond wordt gebouwd. De betonnen U-vorm kan gezien worden als een brede brug over de toekomstige bouwkuip heen. Door de krappe ruimte bij de ANWB-flat moet de N2 hier namelijk in de tijdelijke situatie over de bouwkuip heen worden gelegd. Dat is pas mogelijk als de wanden-dak constructie gereed is. Als de tijdelijke N2 op de wanden-dak constructie is gelegd, kan de grond daaronder worden weggegraven. Dit gebeurt in een later stadium (zie afbeeldingen hiernaast).
Wat gaat er gebeuren?
Horizontale sleuven
Aan de oostzijde van de ANWB-flat wordt over een lengte van zo'n 168 meter een horizontale sleuf gegraven, waarlangs betonnen balken worden gestort, zogenaamde geleidebalken. De geleidebalken vormen een frame waarlangs de verticale sleuven worden uitgegraven. Het frame zorgt voor een goede geleiding van de grijpers en beschermt de rand van de sleuf.

Verticale sleuven
Vervolgens graaft Avenue2 verticale sleuven, tot een diepte van 28 meter. De sleuven worden in delen en verspringend van elkaar gegraven. Tijdens het graven worden de sleuven gevuld met cement-bentoniet, een mengsel van water en fijne kleideeltjes. Dit dikke mengsel zorgt ervoor dat de wanden van de sleuf goed open blijven staan.
Hierna wordt er, met behulp van een hijskraan, een wapeningskorf in de sleuf gebracht. Via een stortkoker wordt beton in de sleuf gestort. Omdat het cement-bentoniet lichter is dan beton, wordt dit omhoog gedrukt. Zuigers vangen het cement-bentoniet mengsel op en een ontzandingsinstallatie ontdoet het mengsel van grondresten. Het bentonietmengsel kan dan hergebruikt worden.
Fasering
Als het beton in de sleuven is uitgehard, vormen deze de wanden van de betonnen U-vorm. De sleuven worden aan beide zijden van de N2 aangebracht. Zodra de wanden langs de ANWB-flat gereed zijn  worden in het middengedeelte LEKA-palen aangebracht. Een LEKA-paal is een in de grond aangebrachte betonpaal.  Eenmaal gereed, kan het dak over de wanden worden gemaakt. Zodra dit klaar is, wordt de tijdelijke N2 over de betonnen U-vorm verlegd. Het tweede deel van de wanden-dak constructie wordt bij de Gemeenteflat gemaakt (zie afbeelding hieronder).
Wanneer?
Op dit moment wordt het werkterrein ingericht. Zo is  een menginstallatie voor cement-bentoniet geplaatst, een ontzandingsinstallatie en silo’s voor de opslag van cement-bentoniet.

Vanaf eind november beginnen de voorbereidingen voor de feitelijke werkzaamheden. Naar verwachting wordt de eerste sleuf in week 49 (maandag 5 tot en met vrijdag 9 december) gegraven. Er wordt gewerkt van 07.00-19.00 uur. Uitloop is mogelijk omdat een sleuf in één keer gegraven moet worden. Tussentijds stoppen is niet mogelijk.

Vanaf zaterdag 17 december worden om de week ook op zaterdag sleuven gegraven. Omdat na 23 december de kerstvakantie begint zal de volgende zaterdag pas zaterdag 14 januari 2012 zijn. Op zondagen wordt niet gewerkt.
Wat zijn gevolgen?
Omdat er met machines gewerkt wordt, kan overlast niet worden uitgesloten. Installaties worden ingepakt zodat geluidsoverlast beperkt wordt.
Afhankelijk van de hardheid van de ondergrond kan het nodig zijn om een valbeitel te gebruiken. Er kan dan trillingshinder ervaren worden
Fotografie: Reen van Beek