IN VOGELVLUCHT

Realisatie voor A2 Maastricht 2010-2015

Snel naar:

Hergebruik van grond

Dankzij het grondonderzoek kon Avenue2 ook bepalen welke grond kon worden hergebruikt. Bijvoorbeeld onder tijdelijke of definitieve wegen of om aan te vullen naast en bovenop de tunnel. Tijdens de uitvoering - en met name tijdens de ruwbouw van de tunnel - kwamen er steeds meer depots waar vrijkomende materialen tijdelijk werden opgeslagen om later opnieuw te gebruiken. 

Bijzondere vondsten

Bij de opgravingen in de Landgoederenzone ten noorden van de stad zijn bijzondere vondsten gedaan, zoals een bronzen hielbijl uit de Midden-Bronstijd (1800 - 1100 voor Chr.), een zegelring en Romeins aardewerk. Meer weten? Lees en kijk verder op de themapagina.

Voor wat, hoort wat

Zo'n 16 hectare natuur is op de schop gegaan voor A2 Maastricht. In totaal komt 26 hectare nieuwe natuur terug. Meer weten? Kijk op de themapagina natuurcompensatie

Wie?

Het verwerven van de benodigde gronden voor A2 Maastricht gebeurt door team Vastgoed van het OntwikkelingsBedrijf van de gemeente Maastricht, in opdracht van het Rijk, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en gemeente Meerssen. Naar het verwervingsbeleid rond de A2-flats is onafhankelijk onderzoek gedaan. Lees meer

2010: wettelijke procedures

In 2010 werden de eerste voorbereidende werkzaamheden opgestart. Maar het was vooral het jaar van de wettelijke procedures. Het plan de Groene Loper werd vertaald in een Ontwerp-Tracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER) en in Ontwerp-Bestemmingsplannen (OBP). In twee stappen kon iedereen reageren op de plannen. 

Eind november 2010 ondertekende minister Schultz van Haegen het Tracébesluit A2 Passage Maastricht. Daarmee werd het officiële besluit genomen om de A2-tunnel in Maastricht aan te leggen. Na de vaststelling van het Tracébesluit door het Rijk, stelde ook de gemeenteraad van Maastricht op 14 december 2010 de Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard vast. De uitvoering voor A2 Maastricht kwam steeds dichterbij!

Extraatje!?

Versterking van de natuur in de Landgoederenzone is één van de doelstellingen van A2 Maastricht. Daarom vroeg Rijkswaterstaat om de twee ecoducten bij Kruisberg toe te voegen aan het project. Dat gebeurde ook, na besluit van de Stuurgroep A2 Maastricht waarin Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen en Provincie Limburg samenwerken. 

De ecoducten zijn gerealiseerd in het kader van het Meerjaren Programma Ontsnippering (www.mjpo.nl). Dit is een nationaal programma waarin landelijke, regionale en lokale overheden samenwerken om de leefgebieden van planten en dieren weer met elkaar te verbinden.

Nog meer voorbereidingen

Naast de voorbereiding voor de uitvoering, hield Avenue2 zich in 2010 bezig met werkzaamheden voor het integrale ontwerp, het opzetten van systems engineering en detailontwerpen voor verkeersmanagementsystemen, wegen, de tunnel en kunstwerken. En natuurlijk was er het werk voor de wettelijke procedures en vergunningsaanvragen.

2010: START VOORBEREIDINGEN

Geplaatst op 31 december 2015

2011 stond helemaal in het teken van de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van het totaalplan de Groene Loper voor A2 Maastricht. Maar ook in 2010 werd al heel wat voorwerk verricht. Vooral op het gebied van bodem- en archeologieonderzoek en verwerving en onteigening van panden. Op tal van locaties in het hele A2-plangebied werden bijvoorbeeld proefsleuven gegraven, om meer te weten te komen over de aanwezige kabels en leidingen in de grond. In september 2010 werd ook de eerste tijdelijke brug vervroegd aangelegd. En even ten noorden van Kruisdonk ging de aanleg van twee ecoducten van start.

Grondonderzoek

Bodemgesteldheid
De kwaliteit van grond en grondwater zijn van invloed op de uitvoering van de werkzaamheden voor A2 Maastricht. Daarom heeft Avenue2 vooraf in het hele A2-plangebied - van knooppunt Kruisdonk en de Landgoederenzone (nu: Buitengoed Geul en Maas) tot knooppunt Europaplein - de bodem in kaart gebracht. Het onderzoek naar de opbouw van de bodem gebeurde op verschillende manieren. Onder andere via sonderingen (waarbij een sondeerwagen de draagkracht van de bodem meet), handboringen (op plekken met waardevolle natuur) en machinale boringen. Ook specifieke boringen, zoals kalksteenboringen, werden uitgevoerd. Verder is er veldonderzoek en geohydrologisch onderzoek gedaan naar de waterdoorlatendheid van de grond. 
Kabels en leidingen 
Bij de start van de uitvoering voor A2 Maastricht moesten circa 12.000 kabels en leidingen worden omgelegd en maar liefst 8 kilometer riolering worden vervangen. Een giga-klus! In de loop van 2010 werd door Avenue2 dan ook begonnen met het graven van proefsleuven, om de exacte locatie van de ondergrondse infrastructuur te kunnen bepalen. Ook werden landmeetkundige werkzaamheden uitgevoerd, o.a. in Nazareth en het Geusseltpark, voorbereidend op het verleggen van de hoofdgasleiding.
Archeologie
Vooronderzoeken naar archeologische resten lieten zien dat er, met name in de Landgoederenzone, zogenaamde ‘behoudenswaardige’ archeologie in de bodem zat. Het ging daarbij om vondsten en sporen uit minimaal de laatste 5000 jaren, zoals bewerkt vuursteen uit de late steentijd (Neolithicum) en twee nederzettingen. Daarom werd besloten dit stukje Maastrichts verleden op te graven. In november 2010 werd gestart met de opgravingen. Niet alleen heeft dat veel nieuwe informatie opgeleverd over de ontwikkeling van het Maastrichtse landschap en haar bewoners gedurende de laatste 9000 jaar. Er zijn bij de opgravingen ook bijzondere vondsten gedaan die getuigen van een lange bewoningsgeschiedenis in het gebied. Maastricht is al duizenden jaren een goede plek om te wonen!
Archeologische opgravingen in de Landgoederenzone in 2010. Archeologische opgravingen in de Landgoederenzone in 2010.

Vergunningen

In augustus 2010 werd door Avenue2 een vergunningaanvraag ingediend
voor het kappen van een groot aantal bomen in het A2-plangebied.  In totaal ging het om ongeveer 600 bomen, die moesten verdwijnen voor de aanleg van de tunnel en het ombouwen van knooppunt Kruisdonk. Met de bomenkap werd gestart in februari 2011.

Verwerving en onteigening

Voor de realisatie van het project A2 Maastricht moeten ongeveer 550 woningen en garages verdwijnen. Een deel daarvan is al gesloopt voor de bouw van de dubbellaagse tunnel. Het resterende deel is nodig voor de inrichting van het gebied bovenop en langs de tunnel. Eind 2010 was zo’n 93 procent van de benodigde gronden en woningen in eigendom van de gemeente Maastricht.
Ook de flats aan de President Rooseveltlaan - langs de stadstraverse - zijn nodig voor de realisatie van A2 Maastricht. Ook de flats aan de President Rooseveltlaan - langs de stadstraverse - zijn nodig voor de realisatie van A2 Maastricht.

Eerste tijdelijke brug

Om voetgangers en fietsers veilig te laten overstekken tijdens de tunnelbouw, heeft Avenue2 een aantal tijdelijke bruggen voor langzaam verkeer geplaatst. De eerste tijdelijke brug werd in september 2010 vervroegd aangelegd, ter hoogte van het voormalige sportterrein van het Sint-Maartenscollege. Dit gebeurde op verzoek van de Centrale Ouderraad en directie van het Sint Maartenscollege. Ze waren bezorgd over de verkeersveiligheid van de leerlingen die regelmatig de A2 moesten oversteken tussen de locatie aan de Noormannensingel en de dependance aan de overkant in de voormalige Theresiaschool aan de President Rooseveltlaan.

Start bouw ecoducten

Medio oktober 2010 werden de werkzaamheden voor de allereerste kunstwerken voor A2 Maastricht opgestart door Avenue2: de ecoducten Kalverbosch en Bunderbosch. In de natuurgebieden rondom de autosnelweg A2 bij Meerssen leven tal van diersoorten, zoals reeën, bunzingen, dassen, vossen en salamanders. Tot een aantal jaren geleden waren zij - door de barrière van de snelweg - niet in staat om de natuur- en bosgebieden aan de overzijde te bereiken. De ecoducten hebben daar verandering in gebracht. 
Oktober 2010: grondwerk voor de bouw van de ecoducten bij Kruisberg is gestart. Oktober 2010: grondwerk voor de bouw van de ecoducten bij Kruisberg is gestart.

Bijzondere momenten

Opening van de eerste tijdelijke brug (oktober 2010)
De eerste tijdelijke brug werd op 5 oktober geopend door wethouder Albert Nuss en Avenue2-directeur Frits van de Kerk. 

A2-School Maastricht van start (november 2010)
Wethouder André Willems gaf op 1 november het officiële startsein voor de A2-School Maastricht. Dit is een maatwerkopleiding waar uitkeringsgerechtigden met een geringe kans op de arbeidsmarkt worden opgeleid in werkzaamheden die specifiek gericht zijn op de aanleg van de A2-tunnel.

Uitvoering tunnel Maastricht stap dichterbij (november 2010)
Eind november 2010 tekende Minister Schultz van Haegen het Tracébesluit A2 Passage Maastricht. Daarmee werd het officiële besluit genomen om de A2-tunnel in Maastricht aan te leggen.

Gemeenteraad Maastricht stelt Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard vast (december 2010)
Op 14 december stelde de gemeenteraad de Bestemmingsplannen vast. Ook het bovengrondse gedeelte van de A2-Passage kon nu volgens het plan de Groene Loper worden ingericht.