IN VOGELVLUCHT

Realisatie voor A2 Maastricht 2010-2015

Snel naar:

Van rekening houden met... naar groen licht voor uitvoering!

In 2011 startte Avenue2 met aanvullende voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het totaalplan de Groene Loper voor A2 Maastricht. Daarbij werd rekening gehouden met de ingediende beroepen tegen het Tracébesluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en/of de bestemmingsplannen van de gemeente. Deze wettelijke procedures liepen toen nog. Op 30 november 2011 oordeelde de Raad van State dat zo goed als alle beroepen tegen het Tracébesluit 'A2 Passage Maastricht' en de bestemmingsplannen 'A2 Traverse' en 'A2 Mariënwaard' ongegrond zijn. Daarmee werden het Tracébesluit 2010 en 2011 en de bestemmingsplannen in juridische termen onherroepelijk, en was er - na een zorgvuldige voorbereiding van 8 jaar - definitief groen licht voor de uitvoering. Lees meer.
Eind 2011: herinrichting Nassaulaan-West voor afrit N2 naar Kennedysingel. Eind 2011: herinrichting Nassaulaan-West voor afrit N2 naar Kennedysingel.

Keet Kruisdonk...

In de tweede helft van 2011 werd naast de Ambyerweg in Rothem een ketenpark ingericht. Nog steeds is ‘bouwkeet Kruisdonk’ de werkplek voor team GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw).

Bouwmethode op de proef

In 2011 voerde Avenue2 proeven uit voor de bouwkuipwanden van de tunnel. Avenue2 had al veel ervaring met de gekozen bouwmethode, maar wilde graag nóg meer inzicht krijgen in de werking van de techniek in de Maastrichts bodem. De grondslag is hier immers anders dan in de rest van Nederland. En dus werden er testsleuven gegraven op het terrein naast de ANWB-flat…
Eén van de eerste filmpjes... een kijkje bij het trekken van damwanden op het proefterrein aan de Noormannensingel:

In één pand

Opdrachtgever Projectbureau A2 Maastricht hield al kantoor in het Geusseltstadion. Begin 2011 koos bouwer Avenue2 voor dezelfde locatie. In de zomer kwam het Informatiecentrum A2 Maastricht daar nog eens bij. Het oude pand moest worden gesloopt voor de bouw van de tunnel. De huisvesting in één gebouw biedt nog steeds veel voordelen voor de samenwerking. 

Groene verbindingen

De ecoducten Bunderbosch en Kalverbosch, versterken de natuur in de Landgoederenzone, nu Buitengoed Geul en Maas. Lange tijd vormde de A2 een barrière voor de natuur in dit gebied. Maar dat is sinds eind 2011 niet meer het geval. De ecoducten sluiten naadloos aan op de bestaande natuurgebieden en de ecologische hoofdstructuur. Dieren kunnen vanuit het Geuldal naar het Maasdal en omgekeerd. 

Tweede leven voor A2-boomstammen

Met hulp van het CNME heeft een aantal bomen, die lange tijd langs de A2 groeiden en moesten verdwijnen, alsnog een bestemming in de stad gekregen. Bijvoorbeeld op schoolpleinen en natuurspeelplaatsen. Lees hier meer en bekijk het filmpje van toen: 

Nog meer hergebruik...

Veel vrijkomende materialen, zoals slooppuin en oud asfalt, zijn door Avenue2 opnieuw gebruikt in het werk. Bijvoorbeeld als fundering voor de tijdelijke N2 en nieuwe wegen. Ook de kozijnen van de sloopflats hebben een tweede leven gekregen bij de nieuwe kringloopwinkel in Maastricht Zuid. 
Sint en Pieten wijzen de weg na sluiting van de fietstunnels bij Geusselt:

2011: PROJECT IN UITVOERING

Geplaatst op 31 december 2015

2011 was een belangrijk jaar voor de Groene Loper van A2 Maastricht. Het was een jaar waarin er vanuit juridische hoek groen licht werd gegeven voor het project. Tegelijkertijd stond het jaar in het teken van de voorbereidende werkzaamheden. In het totale uitvoeringsgebied werden door Avenue2 allerlei klussen opgestart, voorbereidend op de bouw van de tunnel. Denk aan het verleggen van kabels, leidingen en riolering, bodem- en archeologieonderzoek, kappen van bomen en sloop van de eerste flats. Het aanzicht van Maastricht Oost veranderde in rap tempo. En ook weggebruikers kregen te maken met veranderingen. 

Vrijmaken van werkterreinen

In 2011 waren veel werkzaamheden gericht op het vrijmaken van werkterreinen. Er moest veel gebeuren. Om een gevoel te krijgen: voor het totale project A2 Maastricht moesten circa 12.000 kabels en leidingen worden omgelegd en maar liefst 8 kilometer riolering worden vervangen. Tal van straten in de wijken rondom het A2-tracé gingen dan ook tijdelijk op de schop, om de verleggingen voor de ondergrondse infrastructuur uit te kunnen voeren. Ook werd begonnen met de sloop van de eerste panden aan de Viaductweg, Doctor Schaepmanstraat, President Rooseveltlaan, Burgemeester Bauduinstraat en de onderdoorgang bij de Schepen Roosenstraat. Niet alleen bebouwing, ook groen moest verdwijnen. En dus vond er op verschillende locaties bomenkap plaats. 
Ruimte voor tunnelmonden 
Bij knooppunt Europaplein vonden de eerste aanpassingen plaats aan de op- en afritten van de A2, ter hoogte van de John F. Kennedysingel. Niet alleen automobilisten, ook fietsers kregen hier te maken met gewijzigde routes. Aan de noordkant van het tunneltracé - bij kruispunt Geusselt - ontstond en vergelijkbare situatie. Hier werden allerlei activiteiten opgestart voor het aanpassen van de Geusseltkruising. Zo werden twee fietstunnels (onder de A2 en Viaductweg) afgesloten en gesloopt. En ook de Geusseltvijver werd aangepakt. Vissen werden tijdelijk overgeplaatst naar een plek verderop en er vonden graaf- en dempwerkzaamheden plaats om de vorm van de vijver aan te passen. Al deze veranderingen gebeurden met hetzelfde doel: ruimte maken voor de bouw van de tunnelmonden.
Visverhuizing Geusseltvijver Visverhuizing Geusseltvijver
Oude fietstunnel onder A2 bij Geusselt Oude fietstunnel onder A2 bij Geusselt

Nog meer grondwerk

Voor wegen en kunstwerken
In 2011 vonden ook grondwerkzaamheden plaats voor tijdelijke of nieuwe, toekomstige wegen. Zo werd de Nassaulaan-West opnieuw ingericht om de tijdelijke verkeerssituatie van de N2/A2 mogelijk te maken. Bij knooppunt Kruisdonk werd naast de bestaande A2 gewerkt aan de tijdelijke A2 (in 2014 omgebouwd tot nieuwe afrit van de A2 naar bedrijventerrein Beatrixhaven), inclusief verbreding van het bestaande viaduct kruising Kruisdonk. Op het middenterrein tussen de A2 en A79 werden verschillende werkzaamheden uitgevoerd voor het nieuw te bouwen viaduct A2/A79, zoals het intrillen van damwanden en het aanbrengen van boorpalen en betonblokken als fundering voor de tijdelijke ondersteuningsconstructie van het brugdek. 
Knooppunt Kruisdonk, augustus 2011: op het terrein tussen de A2 (rechts) en A79 (links) werden de eerste activiteiten opgestart. Knooppunt Kruisdonk, augustus 2011: op het terrein tussen de A2 (rechts) en A79 (links) werden de eerste activiteiten opgestart.
Ook aan de natuur werd gedacht. De nieuwe beekloop van de Kanjel werd ontgraven, en er werden ecoduikers en een ecopassage voor dieren aangebracht. In de Beatrixhaven werden twee salamanderpoelen gerealiseerd. Bij Geusselt gebeurden grond- en asfaltwerkzaamheden vooral aan het eind van het jaar, voorbereidend op de eerste ombouw van de Geusseltkruising begin 2012. 
Grondwerk bij Kruisdonk Grondwerk bij Kruisdonk
Beekloop de Kanjel Beekloop de Kanjel
Voor de tunnelbouwkuip
In 2011 maakte Avenue2 ook een start met het grondwerk voor de tunnelbouwkuip. In de eerste maanden werd een proef gedaan op het terrein naast de ANWB-flat. Daar werden cement-bentoniet testsleuven gegraven om de techniek te testen voor het maken van de bouwkuipwanden voor de tunnel. De methode was al uitvoerig getest in laboratoria, maar Avenue2 wilde graag nóg beter inzicht krijgen in de werking van de techniek in de Maastrichtse bodem. Bovendien kon zo de belasting voor de omgeving in de gaten worden gehouden, om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. De 'proefplanken' werden er ook weer uitgehaald. Zo werd ook het uittrillen van damwandplanken getest.
 
In de laatste maanden van 2011 was het zover. Toen werden de eerste échte graafwerkzaamheden voor de tunnelbouwkuip opgestart. Ten zuiden van Europaplein werden de allereerste damwanden ingetrild en halverwege het tunneltracé - bij de ANWB-flat - werden diepwanden geplaatst voor de wanden-dakconstructie op deze plek.
Europaplein, oktober 2011: intrillen damwandplanken voor tunnelbouwkuip gestart. Europaplein, oktober 2011: intrillen damwandplanken voor tunnelbouwkuip gestart.

Tijdelijke oversteekplekken

Om voetgangers en fietsers veilig te laten oversteken tijdens de tunnelbouw, heeft Avenue2 een aantal tijdelijke bruggen geplaatst. In 2011 volgde, na de Maartensbrug in 2010, de tijdelijke brug Regentesselaan - Prinsenlaan. De tijdelijke brug die was voorzien ter hoogte van de Burgemeester Bauduinstraat, werd pas later (in 2013) aangelegd. Avenue2 koos ervoor om de gelijkvloerse oversteek bij de Professor Quixstraat - Schepenstraat  zo lang mogelijk in stand te houden. Daarvoor moest de bestaande oversteek in 2011 wel worden aangepast. 
Tijdelijke brug Regentesselaan - Prinsenlaan Tijdelijke brug Regentesselaan - Prinsenlaan
Aangepaste oversteek Prof. Quixstraat - Schepen Roosenstraat Aangepaste oversteek Prof. Quixstraat - Schepen Roosenstraat

Ecoducten

De voorbereidende werkzaamheden voor de ecoducten over de A2 bij Kruisberg - even ten noorden van Maastricht - gingen in 2010 van start. In 2011 werden ze afgebouwd. Zo werden de liggende delen van de twee bruggen geplaatst tijdens twee weekendafsluitingen van de A2. Daarna werden de ecoducten verder ingericht. Dankzij deze twee 'groene' kunstwerken is het ontbrekende stukje natuur over de A2 bij Meerssen hersteld, en kunnen dieren kunnen veilig vanuit het Geuldal naar het Maasdal oversteken en omgekeerd.
Juni 2011: bouw ecoducten over de A2 bij Kruisberg in volle gang. Juni 2011: bouw ecoducten over de A2 bij Kruisberg in volle gang.

Bijzondere momenten

Een tweede leven voor A2-boomstammen (maart 2011)
Op 2 maart ging één van de bomen die moesten wijken voor de aanleg van de A2-tunnel op transport naar de Bernard Lievegoedschool aan de Leuvenlaan in Randwyck. Bekijk het filmpje hiernaast. 

Servicelijn Maastricht Oost in de lucht (juli 2011)
Op 1 juli ging de Servicelijn Maastricht Oost in de lucht. Bij dit centrale meldpunt kan iedereen terecht met vragen, klachten of schademeldingen in relatie tot A2 Maastricht. Betrokken partijen ondertekenden een intentieverklaring.

Verhuizing informatiecentrum A2 Maastricht (augustus 2011)
Het Informatiecentrum moest worden gesloopt voor de bouw van de tunnel en verhuisde daarom van de President Rooseveltlaan naar Geusselt. 

Verplaatsen vissen Geusseltvijver (september 2011)
Om ruimte te maken voor de tunnelmonden bij Geusselt, moest ook de Geusseltvijver worden aangepast. En dus werden de vissen tijdelijk verplaatst naar een naastgelegen vijver. Dat gebeurde op 12 september. 

A2-bank in gebruik genomen (november 2011)
Op 1 november werd de eerste 'A2-bank' overhandigd door kunstenares Gertje Dormans. De A2-bank werd gemaakt van de balkonhekjes van de eerste gesloopte A2-flats in Maastricht.
Eervolle vermelding voor de Groene Loper (november 2011)
Avenue2 ontving met een tweede plek een eervolle vermelding bij de verkiezing Schreudersprijs 2011. De jury had vijf projecten genomineerd waarbij de ondergrondse ruimte op de meest innovatieve en verantwoorde manier is benut.
 
Nationaal Schoolontbijt (november 2011) 
Een goede start is belangrijk Medewerkers van Avenue2 gingen aan tafel met de leerlingen van De Letterdoes voor een lekker ontbijt.

Diplomauitreiking A2-School (november 2011)
De eerste zeven leerlingen van de A2-School ontvingen hun diploma.

Sint en Pieten wijzen de weg (november 2011)

Vanaf 5 december 2011 gingen de nieuwe fietsomleidingen bij kruispunt Geusselt van kracht. Sint en Pieten maakten voetgangers en fietsers wegwijs