DOORLOPEN STAPPEN

Welke stappen zijn doorlopen?

De Dialoogfase, het interactieve planvormingsproces, dat moet leiden tot geoptimaliseerde, integrale plannen, is gevoerd met drie marktpartijen.

Dialoogronde I stond in het teken van kennismaking, verduidelijken van de doelstellingen, het presenteren door de marktpartijen van hun projectvisie en hun projectmanagementplan om tot een geoptimaliseerd plan te komen dat zij binnen het budget risicodragend kunnen uitvoeren. De kwaliteit van de projectvisie en het projectmanagementplan wordt gebruikt om het aantal marktpartijen terug te brengen tot drie.

Dialoogronde II heeft geleid tot schetsoplossingen voor de verschillende integrale plannen. In deze periode is nog discussie gevoerd over (minimum)eisen of (scope)begrenzingen, die eventuele optimalisaties en meerwaarden van het integrale plan in de weg zouden staan.

Dialoogronde III heeft geleid tot drie concept integrale plannen voor het project A2 Maastricht. De integrale plannen gingen gepaard met alle gevraagde gegevens die nodig waren om deze te kunnen toetsen aan het programma van eisen en de gunningscriteria.

De plannen moesten(onder andere) worden gevisualiseerd. Dialoogronde III is afgeslotenmet een voorlopige aanbieding van het integrale plan met een garantie dat dit integrale binnen het budget risicodragend door de marktpartij is uit te voeren. Het resultaat van Dialoogronde III, drie voorlopige biedingen voor een integraal gebiedsontwerp, is aan de bevolking en alle andere betrokkenen ter consultatie voorgelegd. De marktpartijen hebben hun plannen zelf in het openbaar toegelicht. Alle reacties vanuit de bevolking en andere betrokkenen zijn gebundeld en bekend gemaakt via www.a2maastricht.nl. Het bevoegd gezag heeft op basis van alle reacties aangeven welke reacties naar hun mening door de marktpartijen in hun plannen moesten worden verwerkt, welke gewenst zijn en welke niet nodig geacht worden. Alle stappen van het Consultatieproces zijn o.a. via www.a2maastricht inzichtelijk gemaakt. Respondenten zijn persoonlijk geïnformeerd.

In Dialoogronde IV zijn de resultaten van de Consultatie waar mogelijk en wenselijk in de integrale plannen verwerkt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot verschillende integrale plannen met een definitieve status. De aanbestedingsprocedure is afgesloten met de Inschrijvingsfase.
Getoetst is dat de definitieve inschrijvingen voldoen aan alle eisen. Vervolgens zijn de integrale plannen op meerwaarde beoordeeld door de Gunningsadviescommisie, die vervolgens een gunningsadvies heeft gegeven aan de Stuurgroep A2 Maastricht.