Euronorm, wat is dat?

Een vrachtwagen wordt aangedreven door een verbrandingsmotor. De regels voor het schoner worden van verbrandingsmotoren zijn binnen de EU vastgelegd in zogenaamde euronormen. Voor vrachtwagens is de emissie van de motor genormeerd (productienormen). Op het moment dat een nieuwe euronorm van kracht wordt, moeten nieuwe voertuigen voldoen aan de aangescherpte normering. Het is een productienorm die geldt voor nieuwe vrachtwagens. Het is niet zo dat alle oude vrachtwagens van de weg verdwijnen wanneer er een nieuwe norm wordt ingevoerd.

De eerste euronormen dateren uit de jaren zeventig waarin grenzen werden gesteld aan de uitstoot van koolmonoxide, koolwaterstoffen en stikstofoxiden (NOx). In de jaren tachtig volgden de grenswaarden voor de emissie van deeltjes door dieselmotoren (waaronder roet en fijn stof PM10). Vanaf 1993 werd de katalysator verplicht wat tot gevolg had dat emissie van stikstofoxiden (NOx) sterk verminderde.

Met name de invoering van de euronorm 3 t/m 5 in de jaren 2000 t/m 2008 heeft geleid tot een forse verlaging van de emissies van koolmonoxide, stikstofoxiden (NOx) en deeltjes (waaronder fijn stof). De euronorm 6 die sinds december 2013 voor vrachtwagens van kracht is, voorziet in een verdere aanscherping en extra eisen, waaronder de ammoniak emissie.

Ondanks al deze verbeteringen zal er altijd een bepaalde hoeveelheid luchtverontreiniging vrijkomen in het verbrandingsproces van een vrachtwagen.

INVENTARISATIE VRACHTWAGENPARK

Geplaatst op 4 december 2013

De afspraken
Begin 2012 hebben bouwer Avenue2 en opdrachtgever projectbureau A2 Maastricht o.a. met de koepelorganisatie A2-Buurtenplatform en een van haar leden het Buurtplatform Wittevrouwenveld indringend gesproken over de aanpak van euronormen voor vrachtauto’s.

Daarbij is ook toegegeven dat een eerdere toezegging van Avenue2 ten tijden van de aanbesteding dat alle vrachtauto’s zouden voldoen aan euronorm V in de praktijk van de uitvoering niet realistisch bleek te zijn. Voor menige kleinere onderaannemer blijkt het financieel onmogelijk om de vrachtauto’s te vervangen. Tegelijkertijd is het werken voor Avenue2 noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. Vandaar de vernieuwde afspraak om te streven naar de inzet van een economisch en milieutechnisch zo optimaal mogelijk wagenpark.

De Europese emissiestandaard voor de productie van nieuwe vrachtauto’s wordt sinds 1992 voortdurend aangescherpt. De klassering euronorm V is ingegaan eind 2009. Dit betekent dat alle nieuwe voertuigen die nadien worden geproduceerd hieraan moeten voldoen. Het betekent niet dat alle overige voertuigen van de weg moeten worden gehaald.

Opdrachtgever projectbureau A2 Maastricht onderstreept het belang om het voertuigenpark in de loop der tijd steeds schoner te maken. Maar parallel is er óók de afspraak om zoveel mogelijk gebruik te maken van regionale en lokale grondtransportbedrijven. Een bewuste keuze om de lokale economie te stimuleren. Het gaat in totaal om meer dan 30 verschillende bedrijven die rijden voor Avenue2. Daarnaast hebben regionale en lokale bedrijven kortere aanrijdroutes (en dus een lagere NOx-uitstoot).

De aanpak sluit aan op het beleid van het college van Maastricht: “richt je als grote opdrachtgever op het behoud van regionale werkgelegenheid en het stimuleren van duurzame aanpassing van het vrachtwagenpark.”

De resultaten
Een recente rondvraag van Avenue2 bij alle onderaannemers laat zien dat er het afgelopen jaar door iedereen duidelijke inspanningen geleverd zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van moderne vrachtauto’s. Avenue2 concludeert dat momenteel gemiddeld 60% van de ingezette vrachtauto’s euronorm IV of euronorm V heeft. Een verdubbeling ten opzichte van begin 2012, toen 30% van de ingezette vrachtauto’s euronorm IV of euronorm V had. Transportbedrijven die voor Avenue2 rijden zijn ondermeer GCL (bestaande uit Janssen en Leenaerts), L’Ortye, Van Grunsven, Dirix, Bertholet en Aarts.

Vooruitblik
Ook in de toekomst zal Avenue2 er op toezien dat zo veel als mogelijk euronorm IV en euronorm V vrachtauto’s worden ingezet. Toch moeten we realistisch zijn en zal het ook de komende jaren niet mogelijk zijn om de werkzaamheden uit te voeren zonder de inzet van euronorm III vrachtauto’s. Vooral op piekmomenten is de bouwer afhankelijk van de beschikbaarheid van voertuigen in de markt en is het onvermijdelijk dat ook vrachtauto’s met euronorm III worden ingezet.