SLOOP FLATS PROFESSOR COBBENHAGENSTRAAT EN PRESIDENT ROOSEVELTLAAN (BLOK 1, 4 EN 5)

Vragen, klachten of meldingen?

Met vragen, klachten en meldingen kunt u terecht bij Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 7150. Mailen kan ook: via www.a2maastricht.nl/servicelijn 
vindt u het invulformulier.

Waar ligt welk blok?

Blok 1 ligt aan de Professor Cobbenhagenstraat. Blokken 4 en 5 liggen aan de westkant van de President Rooseveltlaan (richting Leger des Heils).
Breken slooppuin maart 2018
Sloop januari 2018
Sloop blok 4 Sloop blok 4
Sloop blok 1 (Prof. Cobbenhagenstraat) Sloop blok 1 (Prof. Cobbenhagenstraat)
Sloop december 2017
Sloop blok 1 (Prof. Cobbenhagenstraat) Sloop blok 1 (Prof. Cobbenhagenstraat)
Casco blok 1 (Prof. Cobbenhagenstraat) Casco blok 1 (Prof. Cobbenhagenstraat)

SLOOP FLATS PROFESSOR COBBENHAGENSTRAAT EN PRESIDENT ROOSEVELTLAAN (BLOK 1, 4 EN 5)

Update 31 mei 2018

Tijdelijke opslag en (gefaseerde) afvoer slooppuin

In maart heeft Avenue2 de sloop van blok 1, 4 en 5 afgerond. Daarna is in etappes slooppuin afgevoerd, maar een deel ligt er nog. We hebben u niet kunnen informeren over deze tijdelijke opslag en de (gefaseerde) afvoer hiervan. Onze excuses daarvoor. We informeren u over de stand van zaken.

Waarom ligt het slooppuin er nog en wordt het niet in één keer afgevoerd?
Het puin is verkleind tot een herbruikbaar materiaal. Zo kan het een nieuwe bestemming krijgen. Het duurt echter even om partijen te vinden die (delen van) het materiaal kunnen gebruiken en deze partijen kunnen het puin meestal niet in één keer verwerken. Daarom vindt de afvoer in fases plaats.  

Hoe lang blijft het slooppuin nog liggen?
Het puin mag van de gemeente Maastricht tijdelijk op de slooplocatie blijven liggen. Daar is een vergunning voor verleend. Het is moeilijk te zeggen hoe lang het resterende slooppuin er nog ligt. Naar verwachting zal het puin de komende tijd in etappes afgevoerd worden. Momenteel is de verwachting dat alle puin voor de bouwvak weg is.

Hoe rijden de transportauto’s en hoeveel vrachten rijden er per uur?
Avenue2 rijdt zo min mogelijk door de wijken met de transportauto’s die het slooppuin afvoeren, maar soms kan het niet anders. Bijvoorbeeld als er op de Groene Loper aan de rijstroken gewerkt wordt om restpunten af te handelen. Het is moeilijk te zeggen hoeveel vrachten er per uur rijden tijdens een afvoermoment. Dat ligt aan de hoeveelheid puin die wordt afgevoerd en het aantal transportauto’s dat op weg is.

Welke hinder kunnen omwonenden verwachten?
We proberen hinder te vermijden waar mogelijk, maar omwonenden moeten rekening houden met overlast. Tijdens het laden en transporteren van het puin, kunnen omwonenden te maken krijgen met geluids, stof- en trillingshinder. We houden in de gaten of er maatregelen tegen stof nodig zijn.

Daarnaast kunnen omwonenden stofoverlast ervaren doordat het terrein waar vroeg blok 1, 4 en 5 stonden nu braak ligt. De losse, onbebouwde grond veroorzaakt stof. De stof komt niet door het slooppuin dat er nog ligt. Als het slooppuin is afgevoerd, wordt het terrein ingezaaid met gras. We verwachten dat er aanzienlijk minder stofvorming zal zijn als het gras gegroeid is. In de toekomst bouwt Ballast Nedam Development hier nieuwe huizen. Volg de ontwikkelingen rondom de nieuwe huizen via www.wonenaandegroeneloper.nl.

Update 28 februari 2018

Avenue2 is gestart met het breken en afvoeren van het slooppuin. Om het werk zo snel mogelijk gedaan te krijgen, zijn de werktijden iets verruimd. Dat betekent dat er van maandag tot en met vrijdag dagelijks gewerkt wordt van ongeveer 07.00 tot 19.00 uur.

Het was de verwachting dat de werkzaamheden zouden beginnen bij blok 1 en dat deze daarna verder zouden gaan bij blok 4 en 5. Maar plannen blijft passen en meten. Het bleek dat de puinbreekinstallatie niet goed het terrein van blok 1 op kon komen. Daarom zijn de werkzaamheden begonnen bij blok 4 en 5. Blok 1 staat nu als laatste op de planning, daar moet eerst een aanpassing gedaan worden aan de inrit.

Update 23 februari 2018

Hinder door breken slooppuin

Avenue2 heeft de afgelopen weken blok 1 (Professor Cobbenhagenstraat) en blokken 4 en 5 (President Rooseveltlaan) gesloopt. Nu liggen er alleen nog bergen puin. Begin volgende week start het breken en afvoeren hiervan.

Wat gaat er gebeuren?
Het puin is tijdens de sloopwerkzaamheden al stap voor stap kleiner gemaakt. Nu wordt het puin helemaal verbroken tot kiezelsteentjesformaat. Dat gebeurt met een puinbreekinstallatie. Van het puin wordt een herbruikbaar materiaal gemaakt. Het verkleinde puin wordt afgevoerd. De vrachtauto’s die het puin afvoeren rijden over de Groene Loper, via de Professor Cobbenhagenstraat, Professor Nijpelsstraat naar de Meerssenerweg. Gemiddeld rijden er zeven vrachten per uur. 

Wanneer?
Avenue2 verwacht te starten met het breken en afvoeren van het puin vanaf begin volgende week. De werkzaamheden beginnen bij blok 1 en gaan daarna verder bij blok 4 en 5. Naar verwachting duren de werkzaamheden in totaal ongeveer drie weken. Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, telkens van ongeveer 07.30 tot 17.00 uur. Als de planning in het gedrang komt, is werken in de avonduren en op zaterdag mogelijk.

Hinder voor omwonenden
We proberen hinder te vermijden waar mogelijk, maar omwonenden moeten rekening houden met overlast. Geluids-, stof- en trillingshinder van het breken van het puin en de transporten om het puin af te voeren zijn onvermijdelijk. Om verspreiding van stof tegen te gaan, staat een sproei-installatie stand-by om te benevelen.

Update 31 januari 2018

De sloop van de flat aan de Professor Cobbenhagenstraat (blok 1) is afgerond. En inmiddels is ook het casco van blok 4 gesloopt. Nu is Avenue2 aan de slag met het slopen van de kelders die onder dit blok zaten. Daarnaast is de sloop van het casco van blok 5 van start gegaan. Het puin wordt pas gebroken en afgevoerd als alle flats (blok 1, 4 en 5) gesloopt zijn.

Update 11 januari 2018

Vorderingen sloop

Voor de kerstvakantie is Avenue2 begonnen met de sloop van blok 1, de flat aan de Professor Cobbenhagenstraat. Het casco is inmiddels gesloopt. Nu is Avenue2 aan de slag met het slopen van de kelders die onder de flat zaten. Dat werk gaat ook volgende week nog door. Het slooppuin wordt op het terrein zelf verzameld en gesorteerd. De sloop van blok 4 is inmiddels ook gestart.

Asbestsanering blok 5

Bij blok 5 vindt nog asbestsanering plaats. Om het asbest veilig te verwijderen maken we gebruik van de zogenaamde ‘containment-techniek’. De ruimte waarin het asbest zich bevindt, wordt dan volledig afgeschermd van de rest van het gebouw. Er wordt als het ware een 'ruimte in een ruimte' gecreëerd, een zogenaamde ‘containment’. Die ruimte wordt helemaal luchtdicht gemaakt. Met behulp van luchtdrukapparatuur wordt onderdruk gerealiseerd in deze ruimte. Daardoor kunnen vrijkomende asbestdeeltjes niet uit de ruimte ontsnappen. Daarna wordt de ruimte zeer grondig schoongemaakt en vindt er een vrijgavemeting plaats om aan te tonen dat de ruimte weer schoon is van asbest. 
Geluidshinder
Om de onderdruk in de containments contstant te houden, moeten de stroomaggregaten continue aan blijven staan en mogen ze niet afgeschakeld worden. Als de aggregaten uitgezet worden, bestaat de kans dat asbestvezels verspreid worden, en dat deze buiten het containment terecht komen.
Omwonenden hadden deze week (met name 's nachts) last van geluidshinder, veroorzaakt door deze stroomaggregaten. Avenue2 heeft besloten de aggregaten naar de voorzijde van blok 5 te verplaatsen, om de geluidshinder voor omwonenden te beperken. Dit kon echter pas ná vrijgave van de containments. Dit is op donderdag 11 januari gelukt.
Blok 5 moet naast de asbestsanering nog worden gestript, voordat de daadwerkelijke sloop kan beginnen. Als alle flats (blok 1, 4 en 5) gesloopt zijn, wordt al het bouwpuin gebroken en verkleind om er een herbruikbaar materiaal van te maken. 

Update 20 december 2017

We verwachten de sloop van het casco van de flat aan de Professor Cobbenhagenstraat nog voor de feestdagen af te ronden. In januari gaat de sloop verder met blok 4 aan de President Rooseveltlaan.

Update 14 december 2017

Start sloop

Deze week zijn we gestart met de daadwerkelijke sloop van het casco van de flat aan de Professor Cobbenhagenstraat.

Hinder voor omwonenden
Het slopen gebeurt met een sloopkraan, die het gebouw beetje bij beetje afbreekt. Omwonenden kunnen geluids- en stofoverlast hebben. Mogelijk zijn er af en toe trillingen voelbaar door omlaag komende puinstukken. Om stofhinder zoveel mogelijk te voorkomen, staan er waterkanonnen standby om te benevelen.

De struiken en bomen rondom de appartementen blijven voorlopig zoveel mogelijk gespaard. Ook het hekwerk rondom de flats blijft staan. We leggen een depot aan voor het slooppuin dat ter plaatse wordt gebroken. De komende weken hoeft u nog geen afvoer van het slooppuin te verwachten. Dit wordt in één keer gedaan als alle flats (blok 1, 4 en 5) gesloopt zijn.

Werktijden
De werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag. De werkdag begint ongeveer om 7.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Als de planning in het gedrag komt, is werken in de avonduren en op zaterdag mogelijk.

Geplaatst op 31 oktober 2017

Voorbereidingen sloop

Avenue2 is gestart met de voorbereidingen voor de volgende sloop langs de Professor Cobbenhagenstraat en President Rooseveltlaan. De sloop van deze appartementen is nodig voor de realisatie van het woonprogramma voor ‘Mijn Groene Loper’ waardoor de wijken Wyckerpoort Noord en Wittevrouwenveld weer één stadsdeel worden.
Flora- en faunaonderzoek
Het flora- en faunaonderzoek, dat vooral gericht is op vleermuizen, is inmiddels afgerond. Er zijn vleermuispalen in de omgeving aangebracht zodat vleermuizen een nieuw onderkomen kunnen vinden. De toegang tot de nesten in de te slopen flats is dicht gemaakt.

Asbestsaneringen en strippen panden
Ook de inventarisatie van asbest is afgerond. Ongeveer eind november zal het asbest handmatig verwijderd zijn in blok 1 (aan de Professor Cobbenhagenstraat). Daarna volgen de asbestsaneringen in blok 4 en 5 (aan de President Rooseveltlaan). U kunt de werknemers herkennen aan hun beschermende, witte kleding. Eind november tot begin december worden de panden ook gestript. Dat betekent dat bijvoorbeeld kozijnen en radiatoren worden verwijderd. Ongeveer begin december start dan de sloop van het casco. 

Zoals de planning er nu uitziet zal de sloop tot in de loop van het voorjaar van 2018 duren.

Fotografie: Aron Nijs en Fred Berghmans