ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK (GEPLAATST 15 JUNI 2010)

Archeologisch onderzoek in de Landgoederenzone
De komende weken onderzoekt Avenue2 of er archeologisch waardevolle vondsten en sporen in de bodem van de Landgoederenzone zitten.

Waarom onderzoek?
In het kader van het Verdrag van Valletta en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is iedere partij die de bodem verstoort op plaatsen waar archeologische vondsten verwacht worden, verplicht om onderzoek uit te voeren. Het archeologisch erfgoed wordt zo tijdig in beeld gebracht en kan vervolgens behouden worden. Behoud kan door de archeologische vondsten te laten zitten of door de sporen van ons verleden op te graven.

Welk onderzoek?
In Nederland is afgesproken dat altijd gestart wordt met een booronderzoek. Als dat booronderzoek aanwijzingen oplevert voor vindplaatsen dan wordt er een zogenaamd proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Op basis van dat proefsleuvenonderzoek wordt bepaald welke vindplaatsen beschermd moeten worden en welke niet.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?
Het booronderzoek start op maandag 14 juni en duurt in totaal circa vijf weken. Als de resultaten daartoe aanleiding geven, zal in sommige delen van het gebied een proefsleuvenonderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van de resultaten van dit vervolgonderzoek wordt mogelijk overgegaan tot opgravingen.

Hoe wordt het onderzoek precies uitgevoerd?
Op circa 300 punten in de Landgoederenzone worden boringen gezet. Met een handboor (een zogenaamde Edelmanboor) wordt een gat geboord van circa 12 centimeter doorsnee en maximaal 2 meter diep. De opgeboorde grond wordt beoordeeld op aanwezigheid van archeologisch materiaal, bijvoorbeeld stukjes vuursteen, aardewerk of bot. De boorgaten worden vervolgens weer gedicht.
Een boring neemt circa een half uur in beslag. Als uit de boring blijkt dat er archeologisch waardevolle elementen in de grond zitten, dan volgt op een aantal locaties een proefsleuvenonderzoek. Met eigenaren van percelen waar een proefsleuvenonderzoek nodig is, wordt vooraf persoonlijk contact opgenomen.

Wie voert het onderzoek uit?
De firma ACVU-HBS verricht het onderzoek in opdracht van Avenue2. Het onderzoek is afgestemd met Projectbureau A2 Maastricht en gemeente Maastricht.

Betreding?
Eigenaren van percelen waar onderzoek plaatsvindt, worden vooraf telefonisch benaderd.

Informatie en vragen
Wilt u meer informatie over het archeologisch onderzoek? Neem dan contact op met het Informatiecentrum A2 Maastricht, telefoonnummer 043 – 351 63 51.