KENNISGEVING

Ontwerp-koninklijk-onteigeningsbesluit A2 Mariënwaard

Ontwerp-koninklijk-besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Maastricht ter uitvoering van het bestemmingsplan A2 Mariënwaard van de gemeente Maastricht

Onteigeningsplan A2 Mariënwaard

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De burgemeester van Maastricht maakt bekend, dat op verzoek van de minister van Infrastructuur en Milieu krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet in het gemeentehuis van Maastricht van 13 december 2011 tot en met 23 januari 2012 een ontwerp-koninklijk-onteigeningsbesluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage ligt.

De in het ontwerp koninklijk besluit op verzoek van de raad van de gemeente Maastricht ten name van die gemeente ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken, zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan A2 Mariënwaard van de gemeente Maastricht.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gelijknamige plandeel van het project A2-Passage Maastricht. Dit project richt zich op de verbetering van de doorstroming van het verkeer op de bestaande Rijksweg A2 door de stad Maastricht door aanleg van een gestapelde tunnel in een gedeelte van deze weg (de A2-Passage Maastricht) en ook het bereikbaar maken van de stad Maastricht en het verbeteren van de leefbaarheid langs de A2. Daarnaast richt het project zich op de verknoping van de Rijkswegen A2 en A79 in het bestaande knooppunt Kruisdonk, en wel zodanig dat op deze plaats alle verkeersbewegingen mogelijk zijn, als op de aanleg van een nieuwe verbindingsweg naar het bedrijventerrein Beatrixhaven in Maastricht. Op dit laatste aspect ziet het bestemmingsplan met name, dat daarnaast ook gericht is op de ontwikkeling van de zogeheten landgoederenzone. Dit gebied wordt gedomineerd door landgoederen die in hoofdzaak bestaan uit tuinen, (park)bos, waterpartijen en oude laanstructuren. Voor de landgoederenzone geldt als hoofddoel het behoud en het versterken van het groene karakter van dit gebied en de aanwezige cultuurhistorische waarden en ook een verbetering van de verbinding met het omliggende stedelijke gebied. Op ecologisch vlak geldt natuurcompensatie voor de A2-Passage Maastricht en “ontsnippering” als doel, waarbij de gewenste vernatting van het gebied een belangrijke rol speelt.

Op de binnen het bestemmingsplan ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken rusten de bestemmingen “Bedrijventerrein”, “Groen”, “Natuur”, “Verkeer”, “Verkeer-railverkeer”, ”Water”, alsmede gedeeltelijk de dubbelbestemmingen “Leiding - gas”, “Leiding - hoogspanningsverbinding”, “Leiding - riool” en ”Leiding - leidingwater”.

De minister van Infrastructuur en Milieu is – onder voorbehoud van de beoordeling van eventuele zienswijzen en de resultaten van het in te stellen onderzoek - in beginsel bereid de Kroon een positief besluit op het verzoek voor te dragen.

Terinzagelegging

De onteigeningstukken liggen ter inzage bij:

·     het GemeenteLoket, Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht. Het GemeenteLoket is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op donderdag van 13.30 uur tot 19.00 uur. U kunt er dan zonder afspraak terecht. Meer informatie vindt u ook op www.maastricht.nl;

·     het informatiecentrum A2Maastricht, Stadionplein 6d, Maastricht. Het informatiecentrum is elke dinsdag en woensdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar via (043) 351 63 51. Het informatiecentrum is elke eerste dinsdag van de maand geopend tot 19.00 uur;

·     Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2, Utrecht. Rijkswaterstaat Corporate Dienst is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling BJV, team Publiekrecht, toestelnummer 71329 of 71310.

Zienswijzen

Zolang het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de Kroon (Hare Majesteit de Koningin, door tussenkomst van de minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, ter attentie van BJV, team publiekrecht, postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van: dossiernummer 2011-18).

Zienswijzen kunnen ook mondeling kenbaar worden gemaakt aan de minister. Voor meer informatie over deze procedure of voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling wilt inbrengen, kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de heer A.R. Verbeek, telefoonnummer 06 11 52 61 07 of de heer B. Vink, telefoonnummer 06 11 52 63 19.