OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND

Op 12 april 2012 is de omgevingsvergunning voor A2 Maastricht officieel overhandigd aan Avenue2 door vertegenwoordigers van de Gemeente. Deze vergunning is voor de bouwer Avenue2 een belangrijke stap om te kunnen starten met de werkzaamheden voor o.a. de definitieve tunnelconstructie inclusief toeritten en bedieningsgebouwen.
 
Bauke Lobbezoo, projectdirecteur infrastructuur van Avenue2, is blij met deze mijlpaal: “De omgevingsvergunning is de laatste grote stap voor de bouw van de A2-tunnel. Het is een erkenning voor het totale werk dat tot nu toe is geleverd door Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht.” 
 
De ontwerp-omgevingsvergunning lag ter inzage van 20 februari tot 2 april. De gemeente Maastricht heeft één zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning ontvangen. Op 12 april heeft de gemeente de definitieve vergunning verleend. Dit besluit werd op 13 april gepubliceerd. Belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend, kunnen gedurende zes weken in beroep gaan bij de Raad van State.
 
De werkzaamheden mogen starten vanaf 13 april, de vergunning treedt namelijk meteen in werking. Indien beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, heeft dit geen schorsende werking. Hiervoor moet apart een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. De kans hierop is gering nu er slechts een zienswijze is ingediend.
 
De aanvraag voor de vergunning is ingediend door Avenue2. Het bouwconsortium dat bestaat uit Ballast Nedam en Strukton. Bij het opstellen van de ontwerp-omgevingsvergunning heeft de gemeente Maastricht deze getoetst aan het bouwbesluit, de bouwverordening, bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand. Een ander belangrijk onderdeel is het positieve advies van de onafhankelijke Commissie voor de tunnelveiligheid over veiligheidsaanpak en tunneltechnische installaties.