WITTEVROUWENVELD

Naar de Lourdeskerk

Wilt u weten hoe u, tijdens het A2-werk, het beste de Lourdeskerk per auto, per fiets op per voet kunt bereiken? U leest het hier.
Rioolwerk in de Voltastraat - februari 2013 Rioolwerk in de Voltastraat - februari 2013

AANPASSINGEN VOLTASTRAAT EN PRESIDENT ROOSEVELTLAAN-OOST

Bijgewerkt op 14 februari 2013

In de periode van 14 februari tot en met begin maart vinden verschillende aanpassingen plaats bij de Voltastraat en President Rooseveltlaan-Oost tussen Lourdeskerk en James Wattstraat. Dat heeft alles te maken met de 10-weekse afsluiting van kruispunt Scharnerweg voor oost-westverkeer (verkeer van Scharn naar Wyckerpoort en andersom) voor het plaatsen van de verkeersbrug hier.

Meer verkeer
Tijdens de afsluiting van kruispunt Scharnerweg, van 3 maart tot 11 mei 2013, maakt meer verkeer gebruik van de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat. Ook de stadsbussen, die normaal gesproken bij de Scharnerweg oversteken, volgen deze (omleidings)route. Een deel van deze bussen rijdt vervolgens door de President Rooseveltlaan-Oost tussen Lourdeskerk en Frankenstraat / Koningsplein-Oost. Tijdens de afsluiting van kruispunt Scharnerweg geldt hier eenrichtingsverkeer van noord naar zuid (rijrichting Voltastraat > Frankenstraat / Koningsplein-Oost).

Extra ruimte
Omdat meer verkeer gaat rijden door de President Rooseveltlaan-Oost, wordt een gedeelte van de straat verbreed. Het gaat dan om het stuk tussen de Voltastraat en James Wattstraat. De oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat past Avenue2 ook aan. Met als doel: een duidelijke scheiding van snel en langzaam verkeer en meer ruimte voor auto’s en bussen.

Wat gaat gebeuren?

Verbreding Pr. Rooseveltlaan-Oost
Om de verbreding van de President Rooseveltlaan-Oost mogelijk te maken, is het nodig de bestaande geluidsmuur tussen de N2 en President Rooseveltlaan-Oost te slopen. Dat gebeurt vanaf de Voltastraat tot aan de James Wattstraat. Tegelijkertijd wordt de naastliggende berm vrijgemaakt. Hier komt asfalt te liggen, dat aansluit op het bestaande asfalt in de President Rooseveltlaan-Oost. Op die manier zorgen we voor een bredere ventweg.

Aanpassing oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat
Bij de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat verandert de situatie voor (brom)fietsers en voetgangers. Zo vervalt voor voetgangers de zuidelijke oversteek bij de Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat. Alle voetgangers steken voortaan over bij de noordelijke oversteek, die iets opschuift in noordelijke richting. Voor fietsers blijven twee oversteekplaatsen bestaan, echter gescheiden van de rijbaan voor auto’s. Omdat fietsers niet meer over de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer hoeven, ontstaat meer ruimte voor auto’s en bussen. De nieuwe situatie vindt u hiernaast.

Wanneer?
De werkzaamheden gebeuren in de periode van 14 februari tot en met 5 maart. Werktijden zijn van 07.00-17.00 uur. Als dat nodig is, wordt langer doorgewerkt.

14 februari tot en met 1 maart (overdag)
In deze periode is de President Rooseveltlaan-Oost tussen Voltastraat en James Wattstraat afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers (fiets aan de hand) kunnen wel langs. Tijdens de afsluiting vinden verschillende werkzaamheden plaats:
  • sloop van geluidsmuur tussen N2 en President Rooseveltlaan-Oost
  • vrijmaken van berm (o.a. verleggen van leidingen voor bemaling en weghalen van groen)
  • aanbrengen van fundering en asfalt

Nacht van 21 op 22 februari
Het slopen van de geluidsmuur gebeurt grotendeels overdag en vanaf de oude N2 (bestaand werkterrein). Hier komt een sloopkraan te staan. Bij de hoek van de President Rooseveltlaan-Oost met de Voltastraat is de ruimte erg krap. Voor het slopen van het stukje geluidsmuur hier, is een rijstrookafzetting op de N2 (rijrichting Luik-Eindhoven) nodig. Om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, gebeuren deze werkzaamheden naar verwachting in de avond en nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 februari tussen 19.00 en 07.00 uur (met als reservenacht 22 op 23 februari). In deze nacht wordt ook de hoek Voltastraat / President Rooseveltlaan-Oost aangepast. Hier moet een ruimere bocht komen, zodat stadsbussen de draaicirkel kunnen maken.

Nacht van 4 op 5 maart
De komende tijd worden al voorbereidingen gedaan voor de aanpassing van de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat. In de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 maart gebeuren de laatste aanpassingen, zoals het aanbrengen van de wegmarkering. Verkeer kan dan gewoon gebruik maken van de oversteek. Er worden verkeersregelaars ingezet. Als reservenacht geldt dinsdag 5 op woensdag 6 maart.

Wat merkt de omgeving?

Bereikbaarheid President Rooseveltlaan-Oost
Om het werk te kunnen uitvoeren, is de President Rooseveltlaan-Oost tussen Voltastraat en James Wattstraat in de periode van 14 februari tot en met 1 maart afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers (fiets aan de hand) kunnen wel langs.

Wegafsluiting N2
In de nacht van 4 op 5 maart is de N2 richting Eindhoven tussen Europaplein en Geusselt afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Akersteenweg, Vijverdalseweg en Terblijterweg. Omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven.

Geluid en stof
Omdat met machines wordt gewerkt, kunnen omwonenden last hebben van geluid. Zeker in de nacht, als er minder omgevingsgeluid is. Het slopen van de geluidsmuur brengt ook stofhinder met zich mee, dat helaas niet te vermijden is. Als dat nodig is, wordt een sproei-installatie ingezet om de verspreiding van stof tegen te gaan. Na de sloop komt er een barrier (soort vangrail) te staan tussen de N2 en President Rooseveltlaan-Oost.