WYCKERPOORT-NOORD

Overzicht van de sloopflats langs de N2. Overzicht van de sloopflats langs de N2.

Meer weten over asbest en sloop?

Kijk voor meer informatie over het sloopwerk voor A2 Maastricht en voor vragen en antwoorden op onze themapagina sloop.

Nulopnames

Vóór de sloop voert Bouwrisk nulopnames uit bij woningen in de directe omgeving van de sloopflats. Doel is om de bouwkundige staat te onderzoeken, door het gebouw van binnen en van buiten te inspecteren. Daaruit volgt een rapport met foto's.

Waarom doen we dit? Niet omdat het A2-werk bijzondere risico’s met zich meebrengt. Wel om een duidelijke inventaris te hebben van de situatie vóór de sloop, mocht zich toch een schadegeval voordoen. Zo wordt duidelijk of de schade door ons is veroorzaakt.
Na het slopen van de flats, schuift de N2 tussen Professor Quixstraat en Lourdeskerk op naar het westen. Zo ontstaat ook op deze plek ruimte voor de bouw van de A2-tunnel. Na het slopen van de flats, schuift de N2 tussen Professor Quixstraat en Lourdeskerk op naar het westen. Zo ontstaat ook op deze plek ruimte voor de bouw van de A2-tunnel.

VOORBEREIDINGEN SLOOP FLATS PRESIDENT ROOSEVELTLAAN-WEST

Geplaatst op 20 februari 2013

Dit voorjaar moet nog een aantal flats aan de President Rooseveltlaan-West verdwijnen. Het gaat dan om de zogenaamde blokken 2, 3 en een deel van 4 met huisnummers 150 t/m 212 (zie overzicht hiernaast).

Sloopplanning afhankelijk van procedures

De te slopen blokken staan - op twee garageboxen na - leeg, en zijn nodig om de tijdelijke N2 en de bouwput voor de tunnel naast elkaar te kunnen leggen. Wanneer sloop precies kan plaatsvinden, is afhankelijk van nog lopende onteigeningsprocedures. Daarover beslist de Hoge Raad naar verwachting in april 2013, maar mogelijk ook al eerder.

Voorbereidingen van start

Het streven is om zo snel mogelijk na de uitspraak van de Hoge Raad te starten met de sloop. Daarom begint Avenue2 nu al met voorbereidingen.

Verwijderen van asbest
Eerder is asbest aangetroffen in de sloopflats. Het verwijderen daarvan begint op woensdag 20 februari. OCT Sloop- en Milieutechniek werkt tegelijkertijd bij de blokken 2, 3 en het te slopen deel van blok 4, met uitzondering van de twee garageboxen die nog niet in eigendom zijn. Materialen in de woningen zelf, zoals keukens en kozijnen, worden ook al zoveel mogelijk verwijderd.
 
Weghalen van groen
Ook haalt Avenue2 bomen en ander groen weg in de directe omgeving van de sloopflats. Het gaat dan met name om de begroeiing tussen de te slopen gebouwen aan de President Rooseveltlaan-West. Uitgangspunt is om de natuurlijke afscherming voor de achtergelegen straten (Professor Kernstraat, Old Hickoryplein) te behouden. Daarom verdwijnt aan de achterzijde van de sloopflats, vooralsnog een strook van het lagere struikgewas. Bomen worden pas gesnoeid als ze te dicht op de bestrating staan.

Wanneer en waar?
De voorbereidingen duren naar verwachting zo’n 6 weken. Werktijden zijn van 07.00 - 17.00 uur. Als dat nodig is, wordt langer doorgewerkt.

Wat merkt de omgeving?

Asbestverwijdering
Het verwijderen van asbest vindt plaats in de te slopen gebouwen. Toch kunnen omwonenden iets van het werk meekrijgen. Zo lopen er uitvoerders in beschermende, witte kleding en komt er buiten - aan de President Rooseveltlaan-West (de ventweg tussen N2 en de flats) - een container te staan, waarin het vrijkomend en verpakte materiaal wordt opgeslagen, en vervolgens afgevoerd en vernietigd. Daarnaast is een zogenaamde decontaminatie-unit nodig. Dat is een soort keet met een schone en een vuile zone, waarin uitvoerders die met asbest werken zichzelf kunnen reinigen en omkleden. Zo wordt ook de omgeving niet blootgesteld aan asbestvezels.
 
Geluid en stof
Omdat met machines worden gewerkt - bijvoorbeeld tijdens het kappen van bomen en verwijderen van groen - kan er geluid- en stofoverlast ontstaan voor omwonenden.
 
Wegafsluiting
Tijdens de voorbereidingen is de President Rooseveltlaan-West tussen Professor Quixstraat en Professor Cobbenhagenstraat afgesloten voor alle verkeer. De onderdoorgang en fiets- en voetgangersoversteek blijven toegankelijk, net als het bereikbaarheidspad aan de achterzijde van de flats.

Vooruitblik

Zodra de voorbereidingen klaar zijn én de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, zet Avenue2 de daadwerkelijke sloop in gang. Dat kan vrij snel zijn. Daarom op hoofdlijnen alvast een toelichting op wat komen gaat.
Sloop
De sloop van de flats gebeurt met meerdere sloopkranen, die de gebouwen beetje bij beetje afbreken. Materialen die vrijkomen, worden gesorteerd. Het puin gebruiken we deels voor de fundering van de tijdelijke N2.
 
Naar verwachting duurt het slopen én breken van het puin in kleine stukjes zo’n 5 weken. Tijdens het werk ontstaat geluid- en stofoverlast, dat helaas niet te vermijden is. Als dat nodig is, wordt een sproei-installatie ingezet om de verspreiding van stof tegen te gaan.
 
De sloopgrens bevindt zich tussen de woningen met huisnummers 150 en 148. De kopgevel van de woningen 148a t/m 148 d (blok 4) wordt direct na het slopen geïsoleerd en gestuukt.
Verleggen N2 naar het westen
Na de sloop gaat Avenue2 door met de verlegging van de N2 tussen (ongeveer) de Professor Quixstraat en de Lourdeskerk naar het westen. De tijdelijke N2 komt dan ongeveer op de plek van de huidige ventweg President Rooseveltlaan-West te liggen en schuift dus dichter naar de bebouwing in Wyckerpoort-Noord toe*. De verlegging van de autoweg is nodig om ook op deze locatie de bouwkuip voor de tunnel en tijdelijke weg naast elkaar te kunnen leggen. Met als gevolg dat verkeer kan doorstromen, terwijl ernaast wordt gebouwd.

*om verkeersgeluiden voor de omliggende huizen te verminderen, komt er een tijdelijk geluidsscherm langs de verlegde N2.

Meer informatie?

De komende tijd volgt meer informatie over het sloopwerk en de exacte gevolgen daarvan, (bijvoorbeeld als het gaat om de bereikbaarheid van de straat), onder andere via deze website, het digitale voortgangsbericht A2 Maastricht en huis-aan-huisblad De Ster. Datzelfde geldt voor de verlegging van de N2 en de te treffen geluidsvoorzieningen. U hoort weer van ons!