Interview Bauke Lobbezoo

De buitenlandse werknemers krijgen voor 30 december een voorschot uitbetaald op de ingehouden huisvestingskosten, dat zegt Bauke Lobbezoo directeur Avenue2 in een interview met L1. Bekijk het interview hier.

Reactie voorzitter Stuurgroep A2 Maastricht, Albert Nuss

Lees hier de reactie van Albert Nuss, voorzitter van de Stuurgroep A2 Maastricht, aan de gemeenteraad van Maastricht

Kamervragen

28 november 2013
Brief aan de Tweede Kamer met beantwoording van de vragen over de inzet van buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht. De vragen werden in oktober 2013 gesteld door de leden Kerstens, Kuiken en Fokke (allen PvdA). Lees de brief hier.

11 juni 2012
Brief aan de Tweede Kamer met beantwoording van de vragen over de inzet van buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht. De vragen werden in mei 2012 gesteld door meneer Ulenbelt (SP) en beantwoord door minister Kamp. Lees de brief hier.

STAND VAN ZAKEN INZET BUITENLANDSE WERKNEMERS

Geplaatst op 19 december 2013

Uitbetaling voorschot aan buitenlandse werknemers door Avenue2

In lijn met onze toezegging op basis van de bevindingen van de expertcommissie betaalt Avenue2 voor 30 december 2013 een voorschot op de ingehouden huisvestingskosten van de betrokken buitenlandse werknemers.

Het resterende bedrag wordt begin 2014 aan betrokken werknemers uitgekeerd. Zoals eerder deze week gemeld, kan in het kader van zorgvuldigheid de precieze bepaling van de bedragen niet meer voor het einde van het jaar bepaald worden inclusief een controle op buitenlandse en binnenlandse belastingaspecten.

Ondertussen is Avenue2 bezig met het regelen van de inzet van buitenlandse werknemers voor 2014. Voor de toekomstige inzet moet Avenue2 rekening houden met:

  1. De bevindingen van de expertcommissie A2 Maastricht op 22 november. Geconstateerd is dat er géén sprake is van uitbuiting, maar dat er wel een aantal aspecten gecorrigeerd moeten worden.
  2. Op 11 december heeft een voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland het Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB) in het ongelijk gesteld
  3. Vanaf januari 2014 is er geen bouw CAO meer.

Avenue2 snapt het maatschappelijk ongeduld en blijft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door niet te wachten op langdurige, juridische processen.

Geplaatst op 16 december 2013

Stand van zaken

Het maatschappelijke ongeduld om tot een snelle oplossing voor de inzet van buitenlandse werknemers te komen is groot. Juridisch en fiscaal gezien moet nog een en ander goed worden uitgezocht door Avenue2.
 
Avenue2 is momenteel bezig met het uitwerken de toezeggingen aan de expertcommissie. Dit betreft: het terugbetalen van de huisvestingskosten, een striktere controle op de arbeidsuren en een andere regeling voor de veiligheidspasjes. We moeten hierbij ook rekening houden met de rechterlijke uitspraak van vorige week 11 december.
 
Terugbetalen huisvestingskosten
In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft Avenue2 toegezegd de huisvestingskosten terug te betalen. In het belang van de Portugese werknemers dient hierbij grote zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Dit om te voorkomen dat werknemers aansprakelijk worden gesteld voor het plegen van contractbreuk met de logistieke dienstverlener waarmee zij een privaat rechtelijke overeenkomst hebben gesloten. Daarom hebben Avenue2 en Rimec besloten de inhoudingen tot en met december voort te zetten en dit mee te nemen in de terugbetalingsregeling.
Bij het terugbetalen van de huisvestingskosten heeft Avenue2 te maken met diverse belastingsaspecten in Nederland en in Portugal. Het vergt tijd om dit eenduidig te regelen. Om te voorkomen dat werknemers te lang moeten wachten, zal voor het einde van dit jaar een voorschot worden uitbetaald. Hierbij moeten we ons realiseren, dat de onzekerheid voor werknemers aanzienlijk langer zou duren, wanneer wij zouden wachten op de afronding van alle gerechtelijke procedures.
 
Controle arbeidsuren
Avenue2 laat nu strikter controleren op basis van de Arbeidstijdenwet. Deze geeft aan dat een werknemer gemiddeld 48 uur per week mag werken over een aaneengesloten periode van 16 weken. Volgens de rechterlijke uitspraak van vorige week is onduidelijk onder welke CAO Rimec valt.
 
Veiligheidspasjes
De expertcommissie heeft geconstateerd dat de Portugese werknemers zelf niet in het bezit zijn van hun veiligheidspasjes. Avenue2 heeft toegezegd een regeling te treffen voor het verstrekken van de pasjes. Nu betaalt Rimec de opleiding en de examens voor het verkrijgen van de veiligheidspasjes die nodig zijn om toegang te krijgen tot het werkterrein. Als tussenoplossing worden kopieën van de pasjes geregeld. Over de verstrekking van de originelen worden nadere afspraken gemaakt. Zoals gebruikelijk zal gaan gelden: hoe langer iemand in dienst is, hoe minder hij zelf aan de kosten hoeft bij te dragen."