OVERLAST EN SCHADES

Geplaatst op 9 april 2014

Het aantal schademeldingen bij de Servicelijn Maastricht Oost en het aantal ingediende verzoeken om nadeelcompensatie is de afgelopen maand toegenomen. De meldingen zijn vooral gedaan door mensen wiens woning direct grenst aan een werkterrein waar het afgelopen maanden erg druk is geweest zoals de Burgemeester Bauduinstraat. 

Voorkomen
Avenue2 en projectbureau A2 Maastricht proberen zoveel mogelijk hinder en schade te voorkomen door slim te bouwen en te faseren. De vrees bij de start van de werkzaamheden dat de stad op slot zou gaan is niet bewaarheid. En naast overlast is er vooral bewondering voor de technische aanpak. 
Máár een tunnel bouwen dwars door de stad zonder overlast is onmogelijk. Het woonklimaat in de N2-corridor zal uiteindelijk sterk verbeteren, tot dan moeten we elkaar zo goed mogelijk helpen. Daarom zijn er twee omgevingsmanagers aan de slag die de te verwachten overlast periodiek bespreken met bijv. een A2-Buurtenplatform, -Bedrijvenplatform en direct betrokkenen in een bepaalde wijk. Via de drie A2-Stewards is er dagelijks contact met mensen in de wijk om zo snel mogelijk een overlastsituatie op te pakken. 
Het team Handhaven van de gemeente voert dagelijks preventieve controles uit in het A2-uitvoeringsgebied. Tegelijkertijd wordt er gecontroleerd n.a.v. bijv. een klacht die via de Servicelijn is binnengekomen.

Wegwijs maken
Over overlast en schade wordt iedereen sinds de start van het project centraal wegwijs gemaakt via www.a2maastricht.nl/schade om te voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd en voor de drie verschillende schadeprocedures ook bij drie verschillende instanties moeten gaan ‘winkelen’.  Sinds 2011 is er de Servicelijn Maastricht Oost waarmee mensen kunnen bellen of mailen. Bijzonder en extra is het onafhankelijke Infopunt Schade A2 Maastricht van de UM om mensen wegwijs te maken in de drie soorten schades en de juridische procedures die daarbij horen. 

Drie verschillende soorten schades
Schade is te onderscheiden in drie juridische verschijningsvormen:
  1. Fysieke schade die ontstaat door werkzaamheden van Avenue2 en onrechtmatig is toegebracht heet bouwschade. 
  2. Schade door waardedaling van onroerend goed door  het Tracébesluit A2 passage Maastricht, zoals ernstige en langdurige hinder tijdens de aanleg van de tunnel in de stad of een verslechterde woon-/bedrijfssituatie na realisatie van de tunnel is de zogenaamde  nadeelcompensatie. 
  3. Tenslotte is er nog planschade. Dat is schade door waardedaling van onroerend goed doordat er een nadelige planologische wijziging is opgetreden in vergelijking met het voorgaande bestemmingsplan. 
Procedures en criteria
Meldingen van alle drie de soorten schade kunnen door burgers of bedrijven worden gemeld bij de Servicelijn Maastricht Oost. Vervolgens worden deze door de juiste organisatie volgens hun eigen criteria beoordeeld. Zo worden de bouwschadeclaims allemaal behandeld door Avenue2 waarbij de aanvrager, in vaktermen de claimant, volgens de regels in het Burgerlijk Wetboek moet aantonen dat Avenue2 aansprakelijk is voor de schade. 
Over een verzoek om nadeelcompensatie wordt besloten door de minister van Infrastructuur en Milieu volgens een landelijk geldende regeling (de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999). Deze regeling geeft procedurele regels, maar ook inhoudelijke criteria wanneer een verzoek voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Op deze manier is gewaarborgd dat voor iedereen dezelfde maatstaf geldt. Bovendien zijn deze criteria in de bestuursrechtspraak geaccepteerd. 
Over een verzoek om planschadevergoeding wordt een besluit genomen door het college van B&W van de gemeente Maastricht. Ook hier wordt aan de hand van landelijk gelijke criteria (die o.a. uit de rechtspraak voortkomen) getoetst.

Landelijk worden er dezelfde, geobjectiveerde criteria gehanteerd voor nadeelcompensatie. De belangrijkste criteria zijn: 
  • De zogenaamde ‘voorzienbaarheid’ -bijv. iemand die in 2004 een woning koopt langs de A2 had kunnen voorzien dat er daar gebouwd zou worden. 
  • Het accepteren van het zogenaamde ‘eigen maatschappelijk risico’ in verband met overlast door werken in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld 15% minder omzet voor een onderneming wordt gezien als ‘eigen maatschappelijk risico’. Alleen bovenmatige schade komt voor vergoeding in aanmerking. Een deel van de schade blijft voor eigen rekening. 
Aantallen
In de periode van januari 2011 t/m maart 2014 zijn er bij de Servicelijn Maastricht Oost respectievelijk 328 meldingen voor bouwschade ontvangen, 55 voor nadeelcompensatie en 6 voor planschade. Van deze schademeldingen kon 40% ter plekke in overleg met de melder opgelost worden en mondt zo’n 60% uiteindelijk uit in een claim.

Avenue2 geeft aan dat gemiddeld 20% van de bouwschades wordt toegewezen waarbij er altijd veelal een expert van de verzekeraar wordt ingeschakeld. 
Voor  nadeelcompensatie zijn tot dusver 38 verzoeken ingediend, waarvan 2 claims zijn toegewezen. Hierbij wordt een onafhankelijke schadecommissie ingesteld om de claim te behandelen. Mocht iemand het niet eens zijn met de beslissing dan kan betrokkene bezwaar instellen bij de Minister, daarna beroep bij de rechtbank en tenslotte hoger beroep bij de Raad van State.
Voor planschade is momenteel 1 aanvraag in behandeling. En is nog geen claim toegewezen. 

Burgemeester Bauduinstraat
N.a.v. klachten in september 2013 heeft Woonpunt in de eerste zeven huizen aan de Burgemeester Bauduinstraat tegenover de A2-bouwput van Geusselt-Zuid schades opgenomen. Het betrof geen constructieve schades aan de huizen en een verband met de A2-werkzaamheden kon niet worden aangetoond. Woonpunt heeft per huis de reparaties in kaart gebracht en deze zijn ook uitgevoerd. 
Bij schade aan woningen van corporaties nemen zij –ongeacht de veroorzaker- als eigenaar het initiatief tot reparatie en betalen daarom ook de kosten. Wanneer een verband tussen de schade en de werkzaamheden aan de A2-tunnel aanneembaar wordt gemaakt, zullen zij in gesprek gaan met Avenue2 over een verdeling van de kosten.