LUCHTKWALITEIT

HOE ZIT HET OOK ALWEER...

... met de aanpak van luchtkwaliteit?

Geplaatst op 10 februari 2016

De dubbellaagse tunnel is de oplossing voor de luchtkwaliteit in Maastricht Oost. Omdat 80% van het verkeer onder de grond verdwijnt, zijn de stilstaande auto’s met draaiende motoren verleden tijd, zowel op de A2/N2 als rondom de stad. Bovendien wordt het sluipverkeer dankzij de tunnel uit de omliggende wijken gehaald. Dat betekent een opmerkelijk betere luchtkwaliteit voor Maastricht-Oost. De hoogste concentraties fijn stof en stikstofdioxide veroorzaakt door het verkeer dalen met 70% tot 80%. Dit heeft ook een positief effect op de gezondheid. 

Energie neutrale maatregelen

De verschillende onderdelen van de tunnel, zoals de ligging van de tunnelmonden, zijn aparte maatregelen die bij de tunnel horen. Het ontwerp van al die maatregelen is zó gekozen dat de concentratie van luchtverontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt verlaagd en er geen energie voor opgewekt moet worden. Er is een overzicht van de vijf belangrijkste maatregelen.

Concentraties stikstofdioxide en fijn stof

Bij de openstelling van de tunnel en in de navolgende jaren liggen de concentraties stikstofdioxide en fijn stof ruim onder de wettelijke grenswaarden. Zowel bij de tunnelmonden, als op alle andere plekken in Maastricht en Meerssen.

U kunt grafieken bekijken voor vier locaties waar de concentraties stikstofdioxide en fijn stof voor de jaren 2010, 2017 en 2026 zijn berekend. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor het Milieueffectrapport. De wettelijke grenswaarden en de adviesnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn met rode en groene pijlen in de grafieken aangeduid.

Effect tunnel is samenspel verschillende factoren

Het positief effect van de tunnel op de luchtkwaliteit is een samenspel van verschillende factoren. Zo zorgt een betere verkeersdoorstroming voor een lagere uitstoot omdat de files verdwijnen en voor een hogere uitstoot omdat de rijsnelheid stijgt. Een overzicht van alle factoren die voor de luchtkwaliteit een rol spelen kunt u hier bekijken. 

Wegverkeer heeft beperkt invloed op luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit wordt door verschillende bronnen bepaald. Wegverkeer is daar slechts één parameter van en de invloed op de luchtkwaliteit is dan nog zeer lokaal. Als we kijken naar de gemiddelde samenstelling van de lucht in Zuid-Nederland (2013) zien we dat stikstofdioxide voor 23,8% veroorzaakt wordt door wegverkeer. Voor fijn stof en ultrafijn stof is dat respectievelijk 4,6% en 5,6%. De concentraties (ultra)fijn stof kunnen dus maar in beperkte mate beïnvloed worden door maatregelen bij het verkeer of de verkeersinfrastructuur.