Vragen?

Gemeente Maastricht, 
heer H. Janssen van de sector Veiligheid en Leefbaarheid,
Team Beleid en Juridische Zaken,
tel.nr. 043-3504433

Inspreken?

Klik in de tekst rechts op 'kennisgeving'.

VERGUNNINGENPROCES INGEBRUIKNAME TUNNEL VAN START

Geplaatst op 29 juni 2016

2016 is een belangrijk en spannend jaar voor A2 Maastricht. Wij willen eind dit jaar de tunnel stapsgewijs in gebruik nemen. Maar voor het zover is, moet eerst het uitgebreide testtraject van alle installaties zijn afgerond, moet er een eindoefening van de hulpverleningsdiensten hebben plaatsgevonden en moet de openstellingsvergunning zijn verleend. Zie mijlpalen 2016. Het proces om deze vergunning te verkrijgen gaat nu van start.
Het is de gemeente Maastricht die, als bevoegd gezag in het kader van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, aan Rijkswaterstaat de openstellingsvergunning verstrekt. Rijkswaterstaat wordt de beheerder van de tunnel. Met de vergunning op zak mag Rijkswaterstaat de tunnel straks in gebruik nemen.

Ontwerp-openstellingsvergunning ter inzage vanaf 1 juli

De ontwerp-openstellingsvergunning ligt vanaf 1 juli 6 weken ter inzage bij de gemeente Maastricht en bij Rijkswaterstaat. Gedurende deze termijn kan een ieder zienswijzen indienen tegen de ontwerp-vergunning. Meer informatie hierover vindt u in de kennisgeving van het ontwerp-besluit die op 29 juni in 1Maastricht is geplaatst.

Verloop vergunningenproces

De ontwerp-openstellingsvergunning is de eerste stap in het proces om de openstellingsvergunning te verkrijgen. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat Zuid-Nederland op 17 juni jl. de aanvraag voor de openstellingsvergunning ingediend bij de gemeente Maastricht. Dit is gebeurd op basis van een positief advies van de onafhankelijke Veiligheidsbeambte.

In zijn advies concludeert de Veiligheidsbeambte dat de documentatie bij de aanvraag compleet is, voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en geen belemmeringen bevat voor een veilige openstelling. Ook concludeert de Veiligheidsbeambte dat alle benodigde voorzieningen in de tunnel zijn aangebracht en dat voldoende is aangetoond dat aan de veiligheidsnorm kan worden voldaan. Daarop heeft het college van burgemeester en wethouders op 28 juni de ontwerp-openstellingsvergunning vastgesteld. Deze ontwerp-openstellingsvergunning ligt vanaf 1 juli 6 weken ter inzage. 
Als tweede stap zal de gemeente een definitief besluit nemen over het verlenen van de openstellingsvergunning. Ook dit zal weer gebeuren nadat de onafhankelijke Veiligheidsbeambte advies heeft gegeven. Hiervoor moet eerst het uitgebreide testtraject succesvol zijn afgerond. Klik hier voor een uitleg over de testfasering. Deze testen moeten aantonen dat de voorzieningen betrouwbaar functioneren. Daarnaast zal het gesteld staan van de organisatie van de tunnelbeheerder en de hulpverleningsdiensten moeten blijken uit de resultaten van de opleiding van het betrokken personeel en de te houden oefeningen.