OPENSTELLINGSVERGUNNING

Samenwerkende overheden

De openstellingsvergunning is mede tot stand gekomen door de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht en projectbureau A2 Maastricht De openstellingsvergunning is mede tot stand gekomen door de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht en projectbureau A2 Maastricht
Sinds begin oktober vonden uitvoerige testen en oefeningen plaats waarbij de combinatie van installaties met procedures en werkprocessen van Rijkswaterstaat en hulpdiensten in de tunnel werden getest Sinds begin oktober vonden uitvoerige testen en oefeningen plaats waarbij de combinatie van installaties met procedures en werkprocessen van Rijkswaterstaat en hulpdiensten in de tunnel werden getest

VERGUNNINGENPROCES INGEBRUIKNAME TUNNEL AFGEROND: OPENSTELLINGSVERGUNING VERLEEND

Geplaatst op 14 december 2016

De Koning Willem-Alexandertunnel mag pas in gebruik worden genomen als de openstellingsvergunning is verleend. Zie tussenstand 2016. Op 13 december 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht positief beslist op de aanvraag  van Rijkswaterstaat tot verlening van de openstellingsvergunning. 
De gemeente Maastricht heeft op die datum, als bevoegd gezag in het kader van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, aan Rijkswaterstaat de openstellingsvergunning verleend. Rijkswaterstaat is de beheerder van de tunnel. Met deze vergunning op zak mag Rijkswaterstaat de tunnel in gebruik nemen. 

Openstellingsvergunning ter inzage vanaf 15 december

De openstellingsvergunning ligt vanaf 15 december 2016 zes weken ter inzage bij de gemeente Maastricht en bij Rijkswaterstaat. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerp-openstellingsvergunning, of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp-openstellingsvergunning beroep instellen. Meer informatie hierover vindt u in de kennisgeving van het besluit die op 15 december in 1Maastricht wordt geplaatst. 

Verloop vergunningenproces

Het proces om de openstellingsvergunning te verkrijgen is deze zomer van start gegaan. De ontwerp-openstellingsvergunning was de eerste stap in het proces om de openstellingsvergunning te verkrijgen. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat Zuid-Nederland op 17 juni jl. de aanvraag voor de openstellingsvergunning ingediend bij de gemeente Maastricht. Dit is gebeurd op basis van een positief advies van de onafhankelijke Veiligheidsbeambte
In zijn advies concludeerde de Veiligheidsbeambte dat de documentatie bij de aanvraag compleet is, voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en geen belemmeringen bevat voor een veilige openstelling. Ook concludeerde de Veiligheidsbeambte dat alle benodigde voorzieningen in de tunnel zijn aangebracht en dat voldoende is aangetoond dat aan de veiligheidsnorm kan worden voldaan. Daarop heeft het college van burgemeester en wethouders op 28 juni 2016 de ontwerp-openstellingsvergunning vastgesteld.
Vanaf 1 juli 2016 heeft de ontwerp-openstellingsvergunning zes weken ter inzage gelegen bij de gemeente Maastricht en bij Rijkswaterstaat. Gedurende deze termijn kon een ieder zienswijzen indienen tegen de ontwerp-openstellingsvergunning. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Als tweede stap heeft de gemeente, op basis van de aanvulling op de aanvraag door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland d.d. 28 november 2016, een definitief besluit genomen over het verlenen van de openstellingsvergunning. Dit is gebeurd op basis van een positief eindadvies van de Veiligheidsbeambte.
Testen van techniek: veiligheidsvoorzieningen functioneren goed
Testen van organisaties: tunnelbeheerder en hulpverleningsdiensten goed voorbereid.


De veiligheidsvoorzieningen zijn uitvoerig getest. Uit deze testen blijkt dat de veiligheidsvoorzieningen goed functioneren. De Veiligheidsbeambte geeft aan dat Rijkswaterstaat en de hulpverleningsdiensten het opleiden, trainen en oefenen serieus hebben aangepakt en er veel is geoefend. Uit de resultaten van de opleiding en de gehouden oefeningen blijkt dat de organisatie van de tunnelbeheerder en de hulpverleningsdiensten gesteld staan.

Geconcludeerd is dat de veiligheid van de tunnel voldoende is geborgd om deze open te stellen voor verkeer. Daarop heeft het college van burgemeester en wethouders de openstellingsvergunning verleend. 
Fotografie: Laurens Bouvrie, met dank aan de gemeente Maastricht