BEREIKBAARHEID TIJDENS DE BOUW (GEPLAATST 10 AUGUSTUS 2009)

Een goede doorstroming tijdens de uitvoering was een belangrijke eis voor de keuze van het beste plan voor stad en snelweg in juni 2009. De keuze is gevallen op de Groene Loper. Onderstaand meer informatie van Avenue2 over de voorbereidingen.

De bouw van de tunnel en de Groene Loper is een omvangrijk project. Het beïnvloedt voor een lange periode de woon-, werk- en leefsituatie in de stad en de directe omgeving. Vele personen (bewoners, forensen, toeristen, verkeerdeelnemers), bedrijven en instellingen krijgen te maken met de uitvoering van dit ambitieuze plan voor Maastricht.

Avenue2 neemt diverse maatregelen om de bereikbaarheid van de stad tijdens de uitvoering van het plan zo goed mogelijk te houden door o.a. het verminderen en beperken van de vekeersbelasting, een zo hoog mogelijke veiligheid voor alle betrokkenen en duidelijke communicatie en transparantie naar gebruikers van het plangebied en andere belanghebbenden.

Avenue2 wil in het hele proces een 'goede buur' zijn, die sámen met alle betrokkenen bouwt aan de tunnel en de Groene Loper.

Optimale bereikbaarheid, minimale overlast
De uitvoering van het plan de Groene Loper brengt natuurlijk hinder met zich mee. Maar samen met het Projectbureau A2 Maastricht en door deelname aan www.maastrichtbereikbaar.nl en Mobiliteitsmanagement Maastricht doet Avenue2 er alles aan om de overlast zo minimaal mogelijk te houden en de bereikbaarheid zo maximaal mogelijk. Twee insteken die Avenue2 daarbij hanteert zijn 'bereikbaar bouwen'en 'mobiliteitsmanagement'. Onderstaande links gaan nader in op de maatregelen die Avenue2 onder andere zal nemen om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden.

Hoe verder in 2009?
De eerstkomende tijd kan er in het plangebied van de Groene Loper nog niet gebouwd worden. In de tweede helft van 2009 werken Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht aan de tweede fase van het publieke proces in 2010, de uitwerking van het plan in een Ontwerp-Tracébesluit/MER voor het tunneltracé en een ontwerpbestemmingsplan voor de ontsluitingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven. Ook wordt de Groene Loper in detail verder uitgewerkt. Zo wordt ook steeds duidelijker welke maatregelen Avenue2 precies gaat nemen op alle locaties in het plangebied. Voor dit jaar wordt nog bekeken welke voorbereidende werkzaamheden mogelijk zijn waarvoor geen vergunning nodig is. We zetten alles op alles om het huidige strakke tempo erin te houden.

Vanaf 2010 zullen de eerste werkzaamheden echt zichtbaar zijn. Dan start Avenue2 bijvoorbeeld met het verleggen van kabels en leidingen. In 2011 starten dan de bouwwerkzaamheden. Samen met het Projectbureau A2 Maastricht houdt Avenue2 alle betrokkenen op de hoogte van de actuele situatie rondom de bouw en bereikbaarheid. Deze communicatie verloopt helder en tijdig via diverse kanalen zoals persoonlijke brieven, nieuwsbrieven, de websites www.a2maastricht.nl voor projectinformatie en www.maastrichtbereikbaar.nl voor alle verkeersinformatie en de (lokale) media. Ook zal er één centraal informatiepunt worden ingericht waar alle omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerden terecht kunnen voor vragen en informatie. Het huidige informatiecentrum is gevestigd aan de President Rooseveltlaan 101. U bent iedere dinsdag en woensdag van harte welkom tussen 10.00-16.00 uur. Daarbuiten ook op afspraak via 043-3516351.