HELDERHEID OVER SLOOP VOOR TIJDELIJKE HUURDERS PRES. ROOSEVELTLAAN, PROF. COBBENHAGENSTRAAT EN VIADUCTWEG (GEPLAATST 6 OKTOBER 2009)

Maandag 5 oktober 2009 hebben tijdelijke huurders aan de Pres.Rooseveltlaan, Prof. Cobbenhagenstraat en Viaductweg een brief ontvangen over de planning van de sloop voor project A2 Maastricht. De eigenaren die nog in de flats wonen hebben een kopie van deze brief ontvangen.

De sloop van de flats wordt in drie fases uitgevoerd. Zie onderstaand plaatje: 

 • Fase 1: sloop van de blokken 2, 3, 6 en 7 voor de aanleg van de tijdelijke A2 en de tunnel.  
 • Fase 2: sloop van blok 9 voor de aanleg van de nieuwe Viaductweg. voor de aanleg van de bouwkuip
 • Fase 3: sloop van de blokken 1, 4, 5 en 8 voor de aanleg van de tunnel. 

In onderstaand plaatje staat welke appartementen leeg moeten zijn voor 2011 en na 2011. 

Eerste vertrek:
Deze tijdelijke huurders moeten voor 1 april 2010 een andere woonruimte hebben gevonden.
Het betreft de blokken: 2, 3, 6, en 7 in bovenstaande link. 
Aantal woningen: 93 verhuurd - 57 staan leeg.
Garages: 11 verhuurd - 13 staan leeg.  

Eénmalig aanbod:

 • verhuizen naar een ander tijdelijk appartement dat na 2011 gesloopt zal worden;
 • gratis drie maanden langer blijven zitten in huidige appartement;
 • voor 1 april verhuizen naar ander tijdelijk appartement en daar drie maanden gratis wonen.

Bij teveel belangstelling moet geloot worden. 

Tweede vertrek:
Dit geldt voor de tijdelijke huurders van blok 9 aan van de Viaductweg. Deze appartementen zijn volgens de huidige inzichten nodig in het jaar 2012.  
Aantal woningen: 23 verhuurd - 20 staan leeg.
Garages: 1 verhuurd.  

Derde vertrek:
Dit geldt voor de tijdelijke huurders van de blokken 1, 4, 5 en 8 . Deze appartementen zijn nodig in de periode van 2016 tot 2020
Aantal woningen: 97 verhuurd - 68 staan leeg.
Garages: 12 verhuurd - 13 staan leeg. 

Hoeveel eigenaren van appartementen en garages moeten nog verkopen? 
Voor het totale project A2 Maastricht moeten zo'n 410 appartmenten en 171 garages worden gesloopt aan de Pres. Rooseveltlaan, Viaductweg, Prof. Cobbenhagenstraat. 
Bij de uitvoering van het plan komen daar straks ongeveer 1.100 woningen voor terug. Inmiddels hebben 361 eigenaren van appartementen en 133 garages (van de 171 garages) hun eigendom verkocht.   

Andere panden die nodig zijn voor, of worden genoemd in verband met A2 Maastricht?

 • Burgemeester Bauduinstraat 10-42 (even nummers)
 • Dr. Schaepmanstraat 18A t/m 24D en 26A t/m 28C (even nummers). Deze beide straten zijn ook nodig voor de uitvoering van A2 Maastricht. De tijdelijke huurders worden geïnformeerd via Woonpunt in afstemming met het projectbureau A2 Maastricht. De bewoners van de Dr. Schaepmanstraat zijn voor het eerst zomer 2006 geïnformeerd. De bewoners van de Bauduinstraat voor het eerst in november 2008.
 • Koningsplein 101A t/m 117E en 101GA t/m 102GB (Gemeenteflat). In het plan van Avenue2 blijft de Gemeenteflat gehandhaafd! Najaar 2009 gaat Avenue2 in gesprek met woningcorporatie Maasvallei hoe e.e.a. aan te pakken. Zo snel als mogelijk worden de huidige (tijdelijke) huurders geïnformeerd.  

Afgelopen juni is bekend gemaakt dat het plan de Groene Loper van Avenue2 het beste plan voor stad en snelweg is. Gaat nu meteen de schop de grond in?
Neen. In Nederland moeten verschillende procedures worden doorlopen. Naast de aanbestedingsprocedure moet A2 Maastricht ook een tracé/MER procedure van het Rijk en een gemeentelijke bestemmingsplanprocedure doorlopen. De tracé/MER procedure is nodig voor de ombouw van de huidige A2-passage tot autosnelweg, de verknoping van de A2 met de A79 en de aansluiting voor de nieuwe afslag naar bedrijventerrein Beatrixhaven. De gemeentelijke bestemmingsplanprocedure is nodig voor nieuwbouw in de stad en de ontsluitingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven.

Het plan de Groene Loper van Avenue2 wordt in de eerste helft van 2010 opgenomen in een ontwerp tracébesluit en een ontwerp bestemmingsplan. Hierover kunt u in de loop van 2010 nogmaals uw mening geven. Oplevering van de verkeerskundige onderdelen (infrastructuur) vindt naar verwachting in 2016 plaats. De vastgoedontwikkeling loopt door tot 2025. 
 

Welke appartementen - welke panden- worden voor de realisatie van project A2 Maastricht aangekocht?

 • President Rooseveltlaan 138A-212D (even nummers)
 • President Rooseveltlaan 121A-191D (oneven nummers)
 • President Rooseveltlaan 102A-132D (even nummers)
 • Professor Cobbenhagenstraat 2A-8D (even nummers)
 • Viaductweg 27/29, Viaductweg 31A-53 D   

Bovenstaande bewoners hebben begin oktober een brief gekregen.  

Wie koopt appartementen aan?
De appartementen worden, sinds juni 2006, actief verworven door het projectbureau A2 Maastricht, namens de samenwerkende overheidspartijen. Het projectbureau schakelt hiervoor het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Maastricht in. De gemeente Maastricht is eigenaar van de verkochte appartementen.

Wie heeft dagelijks beheer?
Voor de tijdelijke verhuur is Woonpunt ingeschakeld. Met vragen over het dagelijks beheer belt u met Woonpunt. 

Bij wie kan ik informatie krijgen?

 • Vragen over tijdelijk huurcontract: Gemeente Maastricht, OntwikkelingsBedrijf Maastricht, team Vastgoed, de heer J. Stoffels,    043-350 46 43, of mevrouw C. Peeters, 043-350 42 65;
 • Vragen over dagelijks beheer van de flat: Woonpunt, de heren Van Tongeren en Goessens van Woonpunt, 043-387 38 38;
 • Vragen over project A2 Maastricht: Projectbureau A2 Maastricht,    043 – 351 63 01 of info@a2maastricht.nl.

Het informatiecentrum A2 Maastricht is gelegen aan de President Rooseveltlaan 101. Dit is elke dinsdag en woensdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Iedere eerste dinsdag van de maand kunt u terecht van 10.00 tot 19.00 uur. 

Hoe kom ik aan een nieuwe huurwoning elders in de stad?

 • Wilt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Maastricht (lagere prijsklasse) dan moet u ingeschreven staan bij het Woningburo Maastricht (www.woningburo-maastricht.nl). Voor de goede orde; u heeft géén voorrang op mensen die reeds bij het Woningburo zijn ingeschreven.
 • Daarnaast bieden de woningcorporaties en andere partijen huurwoningen aan op de vrije markt. Deze woningen kunt u vinden op diverse websites, bijvoorbeeld www.woonpunt.nl, www.servatius.nl, www.maasvallei.nl of www.pararius.com.