CONTRACT ONDERTEKEND (GEPLAATST 7 OKTOBER 2009)

Woensdag 7 oktober 2009 hebben het ministerie voor Verkeer en Waterstaat, gemeente Maastricht en Avenue2 het contract voor de
uitvoering voor het totale project A2 Maastricht ondertekend. Afgelopen juni is bekend gemaakt dat de ‘Groene Loper’ van Avenue2 het beste plan voor stad én snelweg is. Na dat gunningsbesluit is met de ondertekening van het contract de aanbestedingsprocedure afgerond. Volgende stap in de eerste helft van 2010 is de uitwerking van de ‘Groene Loper’ tot een ontwerp tracébesluit en een ontwerp bestemmingsplan.

Het contractbudget bedraagt € 515 mln. incl. BTW (prijspeil 2008). De realisatie van het project levert naar schatting zo’n 2.000 manjaren werk op. Opdrachtgever zijn het ministerie voor Verkeer en Waterstaat en gemeente Maastricht. In de Stuurgroep A2 Maastricht werken Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen samen.
Opdrachtnemer is Avenue2. Deze marktpartij bestaat uit vier partners: Strukton Civiel Projecten, Stukton Bouw & Vastgoed, Ballast Nedam Infra en Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij.

Avenue2 wordt onder andere ondersteund door : ARCADIS Nederland, West8 Urban Design & Landscape Architecture, Humble Architecten, dGmRmilieu, 4Cast, Bex* Communicatie, ABL2.

Belangrijkste onderdelen van het plan de ‘Groene Loper’ zijn:

 • volledige verknoping van A2 en A79;
 • nieuwe verbindingsweg tussen A2/A79 en bedrijventerrein Beatrixhaven;
 • de ‘Groene Loper’: een groen, recreatief lint voor fietsers en voetgangers dat van de landgoederenzone tot knooppunt Europaplein door Maastricht Oost slingert;
 • veel verkeerscapaciteit onder de grond: een gestapelde tunnel met 2x2 tunnelbuizen en een lengte van 2,3 kilometer;
 • de onderste tunnelbuis voor doorgaand verkeer, de bovenste tunnelbuis voor verkeer dat in de stad moet zijn;
 • op de tunnel een rustige, sociaal veilige parklaan, alleen voorbestemmingsverkeer;
 • 4.000 tot 7.000 voertuigen per etmaal op de nieuwe parklaan, waar nu nog dagelijks zo’n 45.000 voertuigen tussen Geusselt en Europaplein voorbij rijden;
 • een vastgoedplan met allure en flexibiliteit dat als vanzelfsprekend aansluit bij de aanwezige kwaliteit van de omgeving;
 • behoud van de Gemeenteflat aan het Koningsplein;
 • groen beboste stadsentrees Hertog van Brabant (Geusselt) en Prinsbisschop van Luik (Europaplein);
 • de landgoederenzone wordt gerevitaliseerd en bereikbaar gemaakt via een markante fietsbrug over de A2;
 • toepassing van beproefde bouwtechnieken;
 • goede bereikbaarheid tijdens de bouw: éénmalige omlegging van de A2;
 • de tunnelbouwtrein trekt als een rups van zuid naar noord over het tunneltraject;
 • duurzame, toekomstvaste oplossing van de lucht- en geluidsproblematiek, o.a. door de lange tunnel en de versprongen tunnelmonden;
 • impuls voor de lokale werkgelegenheid (de A2-school);

Het plan is bekend bij ‘de stad’. Velen maakten gebruik van de consultatieperiode tussen half november 2008 en half januari 2009, waarbij o.a. maquettes en films een goed beeld gaven van de plannen die meededen. N.a.v. de consultatie zijn ook wijzigingen doorgevoerd. Het plan is iedere dinsdag en woensdag tussen 10.00 en 16.00 uur te bekijken in het informatiecentrum aan de President Rooseveltaan 101. Iedere eerste dinsdag van de maand is het infocentrum tot 19.00 uur open.

Naast de aanbestedingsprocedure moet A2 Maastricht ook een tracé/MER procedure van het Rijk en een gemeentelijke bestemmingsplanprocedure doorlopen. De tracé/MER procedure is nodig voor de ombouw van de huidige A2-passage tot autosnelweg, de verknoping van de A2 met de A79 en de aansluiting voor de nieuwe afslag naar bedrijventerrein Beatrixhaven. De gemeentelijke bestemmingsplanprocedure is nodig voor nieuwbouw in de stad en de ontsluitingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven.

Het plan de ‘Groene Loper’ van Avenue2 wordt in de eerste helft van 2010 opgenomen in een ontwerp tracébesluit en een ontwerp bestemmingsplan.
Hierover kan iedereen in de loop van 2010 nogmaals zijn/haar mening geven. Volgens de huidige zeer strakke planning zijn de verkeerskundige onderdelen (infrastructuur) in 2016 gerealiseerd. De vastgoedontwikkeling loopt door tot 2025.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorlichter van het projectbureau A2 Maastricht, Désirée Forie, 06 – 21 833 077.