VOORAANKONDIGING ONTWERP-TRACÉBESLUIT EN MILIEUEFFECTRAPPORT TER INZAGE (GEPLAATST 25 JUNI 2010)

Voor realisatie van één totaalplan voor stad en snelweg, voor voetgangers, fietsers en automobilisten, voor inwoners en bezoekers, voor infrastructuur en stadsontwikkeling, moeten verschillende procedures worden doorlopen. 2010 is het jaar van de wettelijke procedures. Het bekende plan de Groene Loper is vertaald in een Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en milieueffectrapport (MER). Van dinsdag 6 juli tot en met maandag 16 augustus 2010 liggen de OTB/MER-stukken onder de rijksnaam A2 Passage Maastricht ter inzage. U kunt hierover uw mening geven.

Rijksprocedure waarvoor nodig?
De Tracé/MER-procedure is nodig voor de ombouw van de huidige Rijksweg N2 tot autosnelweg in een tunnel, de direct daarmee samenhangende overige wegen en de verknoping van de A2 met de A79.

Waarop reageren?
U kunt reageren op onder meer de ombouw van de huidige Rijksweg N2 tot autosnelweg in een tunnel, de direct daarmee samenhangende overige wegen en de verknoping van de A2 met de A79. Om goed te kunnen nagaan of uw belangen zijn gewaarborgd, staat vanaf 6 juli op deze website een speciaal Wegwijsoverzicht. Dat laat zien waarop u wanneer kunt reageren, en wie een besluit neemt over uw zienswijze. Ook op de milieueffecten van het totale plan voor verkeer, geluid, lucht, natuur, bodem en water, stad en landschap, sociale en economische aspecten, cultuurhistorie en archeologie, (tunnel)veiligheid en situatie tijdens de bouw kunt u reageren.

Wanneer en waar inzien?
U kunt de volledige OTB/MER-stukken (zo’n 1.500 pagina’s) vanaf 6 juli tot en met 16 augustus downloaden via www.centrumpp.nl, of inzien tijdens de inloopdagen in het Informatiecentrum A2 Maastricht. Dinsdag en woensdag blijven de vaste openingsdagen. Het Informatiecentrum is open van 15.00 tot 19.00 uur. Verder komt er vanaf 6 juli een publieksvriendelijke samenvatting (zo’n 40 pagina’s) op www.a2maastricht.nl en www.centrumpp.nl, met daarin de hoofdlijnen van het plan en de milieueffecten op onder meer verkeer, geluid, lucht, natuur en landschap. Een exemplaar van deze samenvatting aanvragen kan vanaf 6 juli 2010 via 043 - 351 63 51 of info@a2maastricht.nl.

Hoe reageren?
Het Centrum  Publieksparticipatie begeleidt namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de inspraak. U kunt o.a. reageren via: www.a2maastricht.nl en www.centrumpp.nl. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar:
            Centrum Publieksparticipatie
            OTB/MER A2 Passage Maastricht
            Postbus 30316
            2500 GH Den Haag
Wilt u mondeling uw zienswijze laten registreren, dan kan dit tijdens de genoemde inloopdagen in het Informatiecentrum A2 Maastricht.

Wat gebeurt met uw zienswijze?
Het Centrum Publieksparticipatie bundelt alle zienswijzen en maakt deze zonder namen en adressen via internet openbaar. De gebundelde zienswijzen kunt u in het najaar downloaden via www.centrumpp.nl. De antwoorden op de zienswijzen krijgt u per thema in de zogenaamde Nota van Antwoord. Deze wordt samen met het Tracébesluit (eind 2010) ter inzage gelegd. Wanneer u een zienswijze heeft ingediend, krijgt u hierover persoonlijk bericht. Mede op basis van de zienswijzen zal de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het Tracébesluit vaststellen. Naar verwachting is dit eind 2010. Het is mogelijk om binnen zes weken na bekendmaking beroep aan te tekenen tegen het Tracébesluit bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen als u direct belanghebbende bent en een zienswijze op het OTB/MER heeft ingediend.