EINDE INSPRAAKTERMIJN ONTWERP-TRACÉBESLUIT EN MILIEUEFFECTRAPPORT

Inspraaktermijn Ontwerp-Tracébesluit en milieueffectrapport afgerond
De inspraaktermijn voor het Ontwerp-Tracebesluit (OTB) en milieueffectrapport (MER) is tot een einde gekomen. Van dinsdag 6 juli tot en met maandag 16 augustus 2010 lagen de OTB/MER-stukken onder de rijksnaam A2 Passage Maastricht ter inzage. Iedereen kon hierop reageren. De stap was nodig voor de ombouw van de huidige Rijksweg N2 tot autosnelweg in een tunnel, de direct daarmee  samenhangende overige wegen en de verknoping van de A2 met de A79.

Aantal bezoekers en reacties
In totaal bezochten 395 mensen het Informatiecentrum. Onder de bezoekers waren op de eerste plaats de inwoners uit de aangrenzende A2-wijken, maar ook ondernemers, bestuurders en vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties. De bezoekers konden de OTB/MER-stukken bekijken en vragen stellen. De meeste van hen gaven aan dat ze de informatie over het OTB/MER duidelijk vonden. Afgelopen maandag 16 augustus waren 76 zienswijzen/reacties geregistreerd door het Centrum voor Publieksparticipatie in Den Haag. In de loop van de week is dit aantal gestegen tot 140. Dit aantal is nog niet definitief.