140 ZIENSWIJZEN OP HET ONTWERP-TRACÉBESLUIT EN MILIEUEFFECTRAPPORT (GEPLAATST 26 AUGUSTUS 2010)

Begin juli dit jaar tekenden ministers Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Huizinga van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) ‘A2 Passage Maastricht’. Daarmee gaven zij het besluit en bijbehorend rapport vrij voor de ter visie legging. Deze rijksprocedure is nodig voor de ondertunneling van de huidige N2 tussen Geusselt en Europaplein. Van 6 juli tot en met 16 augustus 2010 kon iedereen op het OTB/MER reageren.
Er zijn in totaal 140 zienswijzen ontvangen door het Centrum Publieksparticipatie, dat namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de inspraakprocedure begeleidt. Sommige zienswijzen zijn namens meerdere personen ingediend. Ook werden sommige gelijke zienswijzen door verschillende personen ingediend. Het betreft vooral de thema’s: 
  • Verkeer; hoe kom ik met mijn auto, per fiets of te voet straks van A naar B en hoeveel auto's rijden straks in mijn straat?
  • Ontwerpaanpassingen: kan de nieuwe A2 weg niet iets meer naar links of rechts worden verschoven?
  • Geluid; waarom staan straks bij mijn woning wel of geen geluidsschermen en hoog zijn deze?  
  • Luchtkwaliteit: hoe wordt maximaal gegarandeerd dat deze wordt verbeterd?  
  • Bodem en water: mijn kelder zal toch droog blijven? 
  • Situatie tijdens de bouw: hoe blijft mijn huis bereikbaar, waar moet ik parkeren, welke hinder zal ik straks ondervinden?
  • Nadeelcompensatie: hoe wordt met schade omgegaan?

De indieners zijn vooral afkomstig uit Maastricht, een kleiner deel komt uit Meerssen. Het restant van de reacties komt uit de rest van Nederland. Ongeveer een derde van de zienswijzen is afkomstig van organisaties (ondernemers-, bewonersverenigingen, scholen, overheidsinstanties, natuur- en milieuorganisaties, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties).

Het Centrum Publieksparticipatie bundelt alle zienswijzen en maakt deze zonder persoonsnamen en adressen via internet openbaar. De ontvangen zienswijzen zijn naar verwachting dit najaar te downloaden via www.centrumpp.nl. Personen en organisaties die een zienswijze hebben ingediend ontvangen de antwoorden per thema in de zogenaamde Nota van Antwoord. Deze wordt samen met het Tracébesluit (eind 2010) ter inzage gelegd. Mede op basis van de zienswijzen zal de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het Tracébesluit vaststellen. Naar verwachting is dit eind 2010. Het is mogelijk om binnen zes weken na bekendmaking, beroep aan te tekenen tegen het Tracébesluit bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen door direct belanghebbenden die een zienswijze op het OTB/MER hebben ingediend.
Volgende stap
Van maandag 6 september tot en met maandag 18 oktober 2010 liggen de Ontwerp-Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard ter inzage. Deze stap is nodig voor o.a. de bovengrondse inrichting van ondertunneling tussen Geusselt en Europaplein, nieuwe ontsluitingsweg en nieuw vastgoed voor bedrijventerrein Beatrixhaven en natuurcompensatie.