TRACÉBESLUIT TER INZAGE (BIJGEWERKT 9 DECEMBER 2010)

Minister Schultz van Haegen heeft het Tracébesluit ‘A2 Passage Maastricht’ ondertekend. Dit Tracébesluit ligt van donderdag 9 december 2010 tot en met donderdag 20 januari 2011 ter inzage. Het is onder meer in te zien via www.centrumpp.nl.

Op hoofdlijnen is het Tracébesluit gelijk aan het Ontwerp-Tracébesluit. Enkele kleine wijzigingen zijn doorgevoerd mede naar aanleiding van de zienswijzen die afgelopen zomer werden ingediend. Iedereen die daar gebruik van maakte, ontvangt in de week van 29 november een reactie hierop. Zij kunnen beroep instellen tegen het Tracébesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Meer informatie via: www.centrumpp.nl.

Meer informatie onder Wat > Inspraak 2010