DEFINITIEF PLAN VOOR REALISATIE A2 MAASTRICHT BEKEND (GEPLAATST 25 JUNI 2009)

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag, namens de stuurgroep, bekend gemaakt dat het project A2 Maastricht gerealiseerd wordt door de marktpartij Avenue2. Met dit gunningsbesluit is gekozen voor het plan de ‘Groene Loper’ en wordt duidelijk hoe de snelweg in de toekomst onder de grond gaat en de leefkwaliteit in Maastricht-oost totaal verandert.
In de Stuurgroep A2 Maastricht werken samen het ministerie van
Verkeer en Waterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg
en gemeente Meerssen.

Minister Eurlings toonde zich opgetogen over de keuze: “De A2 is een zeer belangrijke route voor het doorgaande verkeer naar België en Duitsland. Dit project lost een groot verkeersprobleem van dit land op en smeedt deze dierbare stad weer tot één geheel."

De ‘Groene Loper’
Belangrijkste onderdelen van het plan de ‘Groene Loper’ zijn:
-    volledige verknoping van A2 en A79;
-    nieuwe verbindingsweg tussen A2/A79 en bedrijventerrein Beatrixhaven;
-    de ‘Groene Loper’: een groen, recreatief lint voor fietsers en voetgangers
     dat zich van Vaeshartelt naar Céramique door de stad slingert;
-    veel verkeerscapaciteit onder de grond: een gestapelde tunnel 
     met 2x2 tunnelbuizen en een lengte van 2,3 kilometer;
-    op de tunnel een rustige, sociaal veilige parklaan, alleen voor
     bestemmingsverkeer;
-    een vastgoedplan met allure en flexibiliteit dat als vanzelfsprekend
     aansluit bij de aanwezige kwaliteit van de omgeving;
-    behoud van de Gemeenteflat aan het Koningsplein;
-    groen beboste stadsentrees Hertog van Brabant (Geusselt) en
     Prinsbisschop van Luik (Europaplein);
-    de landgoederenzone wordt gerevitaliseerd en bereikbaar gemaakt via een
     markante fietsbrug over de A2;
-    toepassing van beproefde bouwtechnieken;
-    goede bereikbaarheid tijdens de bouw: éénmalige omlegging van de A2;
-    de tunnelbouwtrein trekt als een rups van zuid naar noord over het
     tunneltraject;
-    duurzame, toekomstvaste oplossing van de lucht- en geluidsproblematiek,
     o.a. door de lange tunnel en de versprongen tunnelmonden;
-    impuls voor de lokale werkgelegenheid (de A2-school);
Het plan is bekend bij ‘de stad’. Velen maakten gebruik van de
consultatieperiode tussen half november 2008 en half januari 2009, waarbij o.a. maquettes en films een goed beeld gaven van de plannen die meededen.

Reactie voorzitter Stuurgroep A2 Maastricht
De Maastrichtse wethouder Wim Hazeu: “Het is een prachtig integraal
gebiedsontwerp, een totaalplan voor stad en snelweg, voor fietsers,
voetgangers en automobilisten, voor inwoners van vooral Maastricht-oost en voor bedrijven en hun werknemers en zakenrelaties.”
Volgens Hazeu is het resultaat mede te danken aan de specifieke aanpak: “Rijk en regio werken intensief samen. We hebben geen kant en klaar plan aanbesteed, maar juist de markt vroegtijdig betrokken in de planvorming om ze uit te dagen hun maximale creativiteit, specialisme en enthousiasme in te brengen.”

Waardering is er ook voor het plan ‘Verrassende Verbindingen’ van de Unie van Maastricht. Hazeu: “Beide plannen voldeden aan de aanbestedingsvoorwaarden die we hebben gesteld. De Stuurgroep van A2 Maastricht en het projectbureau zijn de Unie van Maastricht zeer erkentelijk voor het vernieuwende en kwalitatief hoogwaardige plan en de constructieve wijze van samenwerking in deze innovatieve aanbesteding. Ook de Unie van Maastricht toonde zich een professionele partij met veel creativiteit en visie.”

Het consortium Unie van Maastricht bestaat uit VolkerWessels, Heijmans, Rijnboutt van der Vossen Rijnboutt, KCAP architects&planners, DHV, Witteveen + Bos, Lodewijk Baljon landschapsarchitecten en Zwarts & Jansma architecten.

Motivatie
Zoals bekend heeft de Stuurgroep A2 Maastricht zich voor haar
gunningsbesluit laten adviseren door een onafhankelijke Gunningsadviescommissie. Bij de start van de aanbesteding is vastgelegd aan welke voorwaarden de plannen moeten voldoen. Opdracht is om te komen tot een betere bereikbaarheid van Maastricht en doorstroom op de A2, om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de omliggende buurten te bevorderen en om de barrières tussen de A2-buurten op te lossen en zo kansen te scheppen
voor stedelijke vernieuwing.
Eén marktpartij diende een plan in onder aanvullende voorwaarden en is niet door de Gunningsadviescommissie beoordeeld.
De commissie heeft de andere twee plannen uitgebreid bekeken: de ‘Groene Loper’ van Avenue2 en ‘Verrassende Verbindingen’ van de Unie van Maastricht.

De Gunningsadviescommissie benadrukt in haar advies dat: “beide plannen kwalitatief hoogwaardig zijn. In beide plannen zijn de buitengewoon complexe problemen die in de markt zijn gezet op daadwerkelijk integrale wijze opgelost.”
“Deze conclusie laat onverlet dat er iets te kiezen valt”, aldus de
Gunningsadviescommissie. “De twee gekozen oplossingen verschillen op veel punten sterk van elkaar. Het plan van Avenue2 en de daarbij behorende tunnelconfiguratie geeft al met al op vrijwel alle aspecten een grotere meerwaarde: doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, opheffen barrières en kansen voor stadsontwikkeling.”

In de Gunningsadviescommissie hebben experts op het terrein van
bestuurlijk en maatschappelijke ontwikkelingen en op verkeerskundig,
stedenbouwkundig, milieukundig en (bouw)technisch gebied samengewerkt; oud-burgemeester van o.a. Enschede, Jan Mans, specialist in ontwikkeling van verkeersbeleid Hans Blom, voormalig Rijksbouwmeester Jo Coenen, milieueconoom Wim Hafkamp, specialist ondergronds bouwen Bandi Horvat en Rijksadviseur voor het Landschap Dirk Sijmons.

Reactie projectdirecteur Avenue2
Projectdirecteur Frits van de Kerk van Avenue2: “Wij zijn heel erg blij met de erkenning die ons plan de ‘Groene Loper’ vandaag heeft gekregen als de beste oplossing voor stad en snelweg. Het is een plan met een mooie belofte voor de toekomst: herstelde verbindingen en een prachtige inrichting van Maastricht-oost. Het is geweldig om nu de kans te krijgen die belofte waar te gaan maken. Avenue2 staat klaar om aan de slag te gaan met Maastricht. Wij vinden het daarbij erg belangrijk dat de ‘Groene Loper’ het plan van ons allemaal wordt. We zullen ons daarom inspannen om de ‘Groene Loper’ uit te
leggen en staan open voor de reacties van alle betrokkenen voor de verdere uitwerking van het plan.”

Avenue2 bestaat uit: Strukton Civiel Projecten, Strukton Bouw & Vastgoed, Ballast Nedam Infra, Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij en wordt daarbij ondersteund door o.a. ARCADIS Nederland, West8 Urban Design & Landscape Architecture, Humble Architecten, dGmR en Bex*communicatie.

Het plan de ‘Groene Loper’ is verder te bekijken op www.a2maastricht.nl. Komende weken verschijnt een nieuwsbrief om burgers van vooral de wijken Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Scharn, Heer, Limmel, Nazareth, Amby,Rothem, bedrijven en belangenorganisatie meer te informeren.

Hoe verder?
Het gunningsbesluit van de Stuurgroep A2 Maastricht is de afronding van de aanbestedingsprocedure. Tegelijkertijd worden ook de antwoorden op vragen die aan Avenue2 en Unie van Maastricht zijn gesteld tijdens de consultatie bekend gemaakt via www.a2maastricht.nl
Voor de realisatie van A2 Maastricht moeten verschillende wettelijke
procedures worden doorlopen. Het plan de ‘Groene Loper’ wordt straks
opgenomen in een ontwerp-tracébesluit en een ontwerpbestemmingsplan.
Hierover kunnen geïnteresseerden in de loop van 2010 nogmaals hun mening geven. Oplevering van de verkeerskundige onderdelen (infrastructuur) vindt naar verwachting in 2016 plaats. De vastgoedontwikkeling loopt door tot 2026.