BESTUURSOVEREENKOMST

De onderhandelingen naar aanleiding van ‘Maastricht raakt de weg kwijt’ hebben uiteindelijk geleid tot een Bestuursovereenkomst. De vier bestuurspartijen (Rijk, Provincie Limburg, gemeente Meerssen en gemeente Maastricht) ondertekenden de Bestuursovereenkomst op 15 januari 2003, en legden daarmee vast dat zij:

  • een integraal en duurzaam pakket van maatregelen op het gebied van infrastructuur en gebiedsontwikkeling opstellen, gericht op het garanderen van de doorstroming op de A2 in Maastricht en het verbeteren van de bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving van Maastricht en de regio,
  • gezamenlijk werken aan de benodigde producten (rapportages en beslisdocumenten) voor bestuurlijk overleg en de Tracéwet-, ruimtelijke ordenings- en aanbestedings-procedure. Uiterlijk in 2006 zal een tracébesluit worden genomen,
  • gezamenlijk het optimale PPS-model vaststellen, inclusief een aanbestedingsstrategie die aansluit op het project,
  • een stuurgroep instellen met vertegenwoordigers van de vier partijen, onder voorzitterschap van Maastricht, en een gezamenlijke projectorganisatie inrichten voor intensieve samenwerking in integrale planvorming,
  • taakstellende bedragen stellen voor het project A2 Maastricht.