RUIMTE ROND DE A2

De discussienota Ruimte rond de A2 (6 december 2004) schetst de ruimtelijke visie van Gemeente Maastricht. De nota geeft inzicht in de randvoorwaarden en uitgangspunten van gemeente Maastricht voor inpassing van de infrastructuur uit het rapport ‘Maastricht raakt de weg kwijt’. De gemeenteraad stelde de nota na een inspraakronde op 26 april 2005 vast en besloot onder andere dat de randvoorwaarden en uitgangspunten uit de nota Ruimte rond de A2 werden vertaald in het Programma van Eisen voor het project. Er zijn dan nog meerdere mogelijkheden voor de ligging van de nieuwe verbinding tussen de A2/A79 en het bedrijventerrein Beatrixhaven. Alle voor- en nadelen zijn in beeld gebracht. Op basis daarvan bepaalde de gemeenteraad (na inspraak) een voorkeurstracé. Met de vaststelling van de nota is de basis gelegd voor verdere uitwerking van plannen en voor planologische procedures.