VOORKEURSALTERNATIEF ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN BEATRIXHAVEN VANAF A2

De RO (Ruimtelijke Ordenings)-wet procedure (ofwel bestemmingsplanprocedure) gaat over het gemeentelijke beleid van Maastricht op het gebied van ruimte, economie en mobiliteit, het GroteStedenBeleid en de sociale visie.

Hoe verder?

De eerste stap in de bestemmingsplanprocedure is de gemeentelijke discussienota ‘Ruimte rond de A2’. Hierop heeft de inspraak eind 2004 en begin 2005 plaatsgevonden. De gemeenteraad is april 2005 akkoord gegaan met ‘Ruimte rond de A2’. Tussen 13 maart tot en met 10 april 2006 hebben belanghebbenden en geïnteresseerden hun mening kunnen geven over ‘Eén plan voor stad en snelweg: Onderzoek ontsluiting bedrijventerrein Beatrixhaven vanaf A2’. Tijdens de aanbesteding (2007-2010) gaan marktpartijen aan de slag met o.a. het ontwerpen van een volledige verknoping van de A2 en A79 en de nieuwe ontsluitingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven.

21 november 2006 heeft het college van gemeente Maastricht aan de raad voorgesteld om voor de nieuwe ontsluitingsweg vanaf A2 naar bedrijventerrein Beatrixhaven te kiezen voor variant C. Dit is het tracé parallel aan het spoor en met doorsnijding van het bedrijventerrein zelf.

Het raadsvoorstel om te komen tot een voorkeurstracé is in de raadsvergadering van 19 december 2006 behandeld. In de bijlage van het raadsvoorstel zijn alle binnengekomen reacties samengevat en beantwoord. Vóór behandeling in de raad is het voorstel besproken in de raadscommissie Stadsbeheer, Mobiliteit en Milieu van 11 december 2006.

Belangrijkste punten raadsbesluit Beatrixhaven:

 • Bij de uitwerking zoveel mogelijk rekening te houden met de leefbaarheid, met name van de bestaande panden aan de Mariënwaard. Hierbij nog open te houden of de weg ten noorden of ten zuiden van Mariënwaard nrs. 1 en 3 komt te lopen. Dit mede afhankelijk van de toekomstige vormgeving van het knooppunt A2/A79.
 • Bij de planuitwerking en realisering zoveel mogelijk rekening te houden met maatregelen om de bomen langs de Beukenlaan te behouden en de nodige compenserende en mitigerende maatregelen te nemen om de gevolgen van (de aanleg van de) weg zoveel mogelijk te beperken.
 • Onder regie van het A2-project de actieve verwerving te starten voor de realisering van de nieuwe verbinding conform alternatief C. Hierbij prioriteit te geven aan de (overwegend bebouwde) percelen binnen het bedrijventerrein Beatrixhaven. Om nadelige economische effecten te minimaliseren dient zorgvuldig te worden omgegaan met bedrijven die mogelijk verplaatst dienen te worden.
 • Om verdere aantasting en verstedelijking van de Landgoederenzone als cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol gebied te voorkomen uit te spreken dat de zone tussen het spoor en de Meerssenerweg/Mariënwaard groen blijft (als onderdeel van de provinciale ecologische hoofdstructuur) en niet gebruikt wordt voor stedelijke functies cq. bebouwing.

  Consultatie verbindingsweg Beatrixhaven

  Doel van de nieuwe ontsluitingsweg is het bedrijventerrein direct vanaf de A2 en de A79 bereikbaar te maken en zo de overlast van het (vracht)verkeer in Rothem en Bunde te verminderen. In het rapport ‘Eén plan voor stad en snelweg; Onderzoek ontsluiting bedrijventerrein Beatrixhaven vanaf A2’ zijn vier alternatieven onderzocht die op verschillende wijze de Landgoederenzone doorsnijden. De consultatieronde tussen 13 maart en 10 april 2006 leverde het volgende beeld op:
 • 10 respondenten zijn voor variant A een nieuwe ontsluitingsweg parallel aan de A2
 • 9 respondenten zijn voor variant B een nieuwe ontsluitingsweg door de Landgoederenzone
 • 37 respondenten zijn voor variant C een nieuwe ontsluitingsweg parallel aan het spoor over het bedrijventerrein
 • 3 respondenten zijn voor variant D een nieuwe ontsluitingsweg parallel aan de hoogspanningsleidingen in de Landgoederenzone

De varianten voor de ontsluiting vanaf de A2 naar bedrijventerrein de Beatrixhaven doorsnijden op verschillende wijze de landgoederenzone en sluiten alle aan op de Korvetweg. De varianten hebben consequenties voor ondermeer: de landgoederenzone, bedrijven, woonbuurt Nazareth, Korvetweg, Mariënwaard, Kruisdonk, Meerssenerweg, Limmelderweg, Beukenlaan en Hoekerweg.