FINANCIËN

FINANCIËN

Geplaatst op 10 februari 2016

We krijgen vaker de vraag "Hoeveel kost dit project nu eigenlijk?". Bovendien was 2015 een roerig jaar voor Ballast Nedam en Strukton de twee partners van Avenue2. 
Hieronder vindt u meer uitleg over financiering en aanverwante zaken van het project A2 Maastricht.

Bruto investeringen van 1,2 miljard euro

De bruto investeringen in het project A2Maastricht van overheid en marktpartijen samen bedragen (afgerond) 1,2 miljard euro. 
De totale infrastructuur (tunnel, 21 andere kunstwerken, parklaan, ombouw A2 en aansluitende wegen, verwervingen, opdrachtgeverskosten) kost circa 890 miljoen euro. Het Rijk en regio investeren zo’n 850 miljoen euro. De overige 40 miljoen euro komt van de private partij Avenue2.

Voor de realisatie van A2 Maastricht krijgt Avenue2 financiële middelen en een aantal vastgoedlocaties. De private partij heeft zelf een waarde toegekend aan de vastgoedlocaties van ongeveer 40 miljoen euro. Via de grondopbrengsten moet zij deze investering terugverdienen.

In totaal ontwikkelt Avenue2 voor eigen risico het vastgoeddeel, in de periode tot eind 2026. Afhankelijk van marktvraag en autonome ontwikkelingen, betreft dit ca. 1.000 woningen (incl. herbouw sloop en 89 te renoveren appartementen in de Gemeenteflat) en maximaal 30.000 m2 nieuwe vastgoedontwikkeling (waarvan maximaal 6.000 m2 detailhandel en horeca). Avenue2 heeft aangegeven dat het hier een bedrag van in totaal circa 300 miljoen euro betreft.

Daarmee komt de totale bruto investering van overheid en markt in het project uit op circa 1,2 miljard euro.

Kosten publieke partijen 850 miljoen

De publieke bijdrage aan het project is taakstellend, en wordt besteed aan de benodigde verwervingen, de opdrachtgeverskosten, de aanleg van de infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte.

Wat het publieke gedeelte van de investering betreft, wordt ca. 680 miljoen euro bijgedragen door het Rijk. De Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Meerssen investeren samen ca. 150 miljoen euro. Het project wordt ook voor 20 miljoen euro medegefinancierd door het Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). Samen leggen Rijk en Regio ca. 850 miljoen euro bij elkaar voor de realisatie van A2 Maastricht. 
Onderdeel van dit bedrag is het waardevast maken van het projectbudget en het door het Rijk aanvullend beschikbaar gestelde budget voor de implementatie van de Landelijke Tunnelstandaard (47,5 miljoen). 

‘Sneeuwbaleffect’

Daarnaast komt een zogenaamd ‘sneeuwbaleffect’ tot stand. Investering door Rijk en Regio leidt immers tot investeringen elders. Denk bijvoorbeeld aan vastgoedontwikkeling rondom het project en de aanzuigende economische werking.

Een voorbeeld van het ‘sneeuwbaleffect’ in 2014 is de samenwerking van Albert Heijn, gemeente Maastricht en bouwer Avenue2. Op basis van de reeds bekende contouren van de Groene Loper voor A2 Maastricht hebben betrokkenen gezamenlijk gekeken naar extra mogelijkheden voor de gebiedsontwikkeling voor het nieuwe centrum in Maastricht Oost.

Albert Heijn wil graag een nieuwe winkel bouwen. Gemeente Maastricht kiest voor de herinrichting van het Koningsplein/Oranjeplein tot een nieuw stadspark. En Avenue2 zal de Gemeenteflat renoveren en de parklaan aanleggen.

Sinds 2013 hebben Avenue2, Projectbureau A2 Maastricht, gemeente Maastricht, corporaties, Provincie Limburg en vertegenwoordigers van bedrijfsleven en buurtkader regelmatig overleg over nieuwe mogelijkheden voor Maastricht Oost.

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost de overheid de realisatie van A2 Maastricht?
Rijk en regio investeren samen zo’n 850 miljoen euro. 
Hebben de samenwerkende bestuurspartners tot nu toe te maken gehad met kostenoverschrijdingen? 
Van opdrachtgeverszijde kunnen we aangeven dat A2 Maastricht op koers ligt binnen de financiële taakstelling van afgerond 850 miljoen. Er is geen kostenoverschrijding. 
Wat is het verschil tussen projectbudget en contractbudget?
Het projectbudget bedraagt afgerond 850 miljoen euro en is bij elkaar gebracht door de vier samenwerkende overheidspartners. Het contractbudget is het budget dat Avenue2 heeft gekregen om het plan de Groene Loper te realiseren. De hoogte van het contractbudget is een private aangelegenheid van Avenue2 zelf en is door de marktpartij niet bekend gemaakt. 

Van het projectbudget moeten ook de opdrachtgeverskosten zoals verwervingen, archeologie en bureaukosten worden betaald. Daarnaast is ook een risicovoorziening hierbij inbegrepen. 
Wat heeft Avenue2 gekregen om de Groene Loper te realiseren?
Avenue2 heeft een contractbudget gekregen (zie bovenstaande vraag) en krijgt te zijner tijd een aantal vastgoedlocaties langs de Groene Loper. Avenue2 heeft zelf een waarde toegekend aan de vastgoedlocaties. Ontwikkeling van het vastgoed is het risico van de bouwer en zijn afhankelijk van marktontwikkelingen. 

Marktontwikkelingen worden o.a. bepaald door het aanhaken van derden. Kijk naar het nieuwe centrum voor Maastricht Oost dat in voorbereiding is. Avenue2 garandeert aan de opdrachtgevers van A2 Maastricht de parklaan en de renovatie van de Gemeenteflat. Albert Heijn besluit een nieuwe winkel te bouwen achter de Gemeenteflat. En gemeente Maastricht besluit een nieuw stadspark in te richten tussen ANWB-flat en Torenflat.

Een ander voorbeeld van marktontwikkeling is de nieuwe Vikingsite die december 2015 is gepresenteerd.
Moet met de opbrengst van het vastgoed de (hele) tunnel worden betaald?
Avenue2 heeft aangegeven dat 40 miljoen moet worden terugverdiend uit het vastgoed ter financiering van de tunnel.
Zijn Strukton en Ballast Nedam uit elkaar?
Strukton en Ballast Nedam vormden sinds de start van de aanbesteding in 2006 samen het consortium Avenue2, dat aan de lat staat voor de realisatie van het integraal gebiedsontwerp voor A2 Maastricht, zijnde infrastructuur en bovengrondse herinrichting. De bouwwereld heeft het moeilijk. Door financiële tegenslagen zijn Strukton en Ballast Nedam in 2015 tot een andere taakverdeling gekomen. Strukton zal de infrastructuur afmaken, waaronder de tunnel en de bovengrondse Groene Loper. Ballast Nedam zal zich richten op de bovengrondse herinrichting van de verschillende vastgoedlocaties.

In een persbericht van Ballast Nedam van 23 september 2015 staat het volgende over de aangepaste rolverdeling:
“Projectpartner Strukton heeft het aandeel van Ballast Nedam overgenomen in de infrastructuuractiviteiten in het project en het aandeel van Strukton in de vastgoedontwikkeling van het project A2 Maastricht is overgegaan naar Ballast Nedam. Deze overeenkomst is effectief per 30 juni 2015.
Zoals aangekondigd betaalt Ballast Nedam zijn aandeel van 50% van het projectverlies, zijnde € 22 miljoen aan Strukton. Deze betaling zal gespreid plaatsvinden in de tweede helft van 2015. Ballast Nedam heeft het recht verkregen op de grondposities voor de vastgoedontwikkeling en zal bij oplevering van de tunnel circa € 40 miljoen betalen aan Strukton. Hiervoor zal externe financiering worden gezocht. De transactie heeft in de tweede helft van 2015 geen impact op het vermogen en resultaat.”

U kunt het volledige persbericht hier lezen.
Leidt Avenue2 verlies?
Ballast Nedam heeft via een persbericht in 2015 bekend gemaakt dat het verlies op het project A2 Maastricht wordt ingeschat op ongeveer 45 miljoen. 
Is er een onderhoudscontract voor de tunnel afgesloten?
Ja, in oktober 2014 ondertekenden Rijkswaterstaat en Avenue2 het onderhoudscontract voor de toekomstige Koning Willem-Alexandertunnel. De overeenkomst regelt de voorbereiding en uitvoering van zeven jaar onderhoud. Met deze prestatieovereenkomst vult de toekomstige beheerorganisatie, Rijkswaterstaat, een van de randvoorwaarden in om gesteld te staan voor het toekomstig onderhoud van de tunnel. 
Wat verdient de projectdirecteur van A2 Maastricht?
Het inhuurtarief van de projectdirecteur voor A2 Maastricht is in 2006 openbaar gemaakt. Het betreft een all-in tarief van 225 euro per uur dat sinds 2006 ongewijzigd is (in vakjargon 'niet geïndexeerd'). Er zijn geen bijkomende vergoedingen. Het uurtarief is bovendien niet gelijk aan een netto uurloon. De ingehuurde draagt, als zelfstandige ondernemer, zelf zorg voor een fors aantal andere kosten zoals pensioen, verzekeringen etc. Kijk hier voor de antwoorden op Tweede Kamervragen die destijds zijn gesteld.

A2 Maastricht heeft overigens verschillende projectdirecteuren gehad. Vanaf 2006 tot heden is Louis Prompers aan het bewind. Hij heeft leiding gegeven aan de totstandkoming van de Samenwerkingsovereenkomst van de overheidspartners, de innovatieve aanbestedingsprocedure, de voorbereiding van de rijks- en bestemmingsplanprocedure. En is nu belast met de realisatie van de infrastructuur en de voorbereidingen van de bovengrondse herinrichting van de Groene Loper voor A2 Maastricht.