BUITENLANDSE WERKNEMERS

Overheden

Salaris

Medewerkers kregen en krijgen een netto basisloon van ca €1650 per maand na aftrek van de inhoudingen. Door de overuren vallen de nettosalarissen enkele honderden euro's hoger uit. Het salaris is ongeveer €45.000 bruto per jaar (na aftrek inhoudingen). Dit is ongeveer 1,5 keer een Nederlands modaal inkomen. Het aantal uren wordt gecontroleerd volgens de Arbeidstijdenwet.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Gemeente Maastricht

Brief Avenue2 aan gemeenteraad Maastricht
A2 werkgroep
Oplegnotitie wethouder Aarts
Antwoorden van college van burgemeester en wethouders op raadsvragen

Provincie Limburg

INZET BUITENLANDSE WERKNEMERS

Bijgewerkt op 4 oktober 2018

Hoofdlijnen

Deployment of Portugese employees for A2 Maastricht

Dossier

11 september 2018 – Einduitspraak in beroepszaak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tussen Mecra (voorheen Rimec) en o.a. Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid en Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid.

Op 11 september 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden einduitspraak gedaan in de beroepszaak tussen Mecra (voorheen ook Rimec) en onder andere Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid (TBB) en Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Bpf Bouw).

Klik hier om de uitspraak van het Hof te bekijken: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:8124

In de eerdere uitspraak van het Hof van februari 2018 (tussenarrest) heeft het Hof uitgesproken dat de buitenlandse werknemers dezelfde rechten hebben als hun Nederlandse collega’s. Deze uitspraak is in lijn met het advies van de expertcommissie d.d. 22 november 2013.

In dezelfde eerdere uitspraak van het Hof van februari 2018 (tussenarrest) heeft het Hof geoordeeld dat Mecra zal worden veroordeeld om aan het Bpf Bouw (pensioenfonds) een nog te bepalen bedrag aan premies te voldoen voor de eigen werknemers die door Mecra aan Avenue2 ter beschikking zijn gesteld. Partijen verschilden met elkaar van mening over de omvang van die afdracht. Het bpf Bouw gaat er van uit dat Mecra in de jaren 2011 tot en met 2015 niet alleen Poolse, maar ook Britse en Ierse werknemers aan Avenue2 ter beschikking heeft gesteld. Mecra heeft dit betwist onder meer door te stellen dat zij pas in januari 2012 is opgericht.

Nu Mecra naar de opvatting van het Hof niet heeft voldaan aan de verplichting om de juiste gegevens aan te leveren, gaat het Hof uit van de door Bpf Bouw gemaakte berekening.

 • Een en ander resulteert in de uitspraak onder andere tot de veroordeling van Mecra om aan Bpf Bouw te voldoen een bedrag van 690.659,82 euro en vervolgens (in lijn met tussenuitspraak) om een aantal bepalingen van de CAO Bouwnijverheid na te leven voor de door haar vanaf 1 januari 2012 aan Avenue2 ter beschikking gestelde werknemers.
 •  Mecra is aan deze werknemers geen extra vergoedingen verschuldigd als bedoeld in art. 55 van die CAO (zoals een vergoeding voor huisvesting, omdat de mensen dicht bij het werk woonden en bovendien in Nederland stonden ingeschreven). 
 • Ook staat vast dat Mecra niet onrechtmatig heeft gehandeld door geen pensioenpremies af te dragen voor werknemers die niet bij haar maar bij een ander uitzendbureau in dienst zijn.

27 februari 2018 – Uitspraak in beroep van het Gerechtshof Arnhem–Leeuwarden tussen Mecra (voorheen Rimec) en o.a. TBB

Op 27 februari 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden uitspraak gedaan in de beroepszaak tussen Mecra (voorheen ook Rimec) en onder andere Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid (TBB). Het Hof heeft de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 22 juli 2015 gedeeltelijk in stand gelaten. Ook heeft het Hof – net als de Rechtbank eerder – uitgesproken dat de buitenlandse werknemers dezelfde rechten hebben als hun Nederlandse collega’s. Deze uitspraak is in lijn met het advies van de expertcommissie d.d. 22 november 2013. Klik hier om het advies te bekijken. Daarbij heeft de commissie ook vermeld dat deze regelgeving complex is en het uiteindelijke oordeel aan de rechter. Er ligt nu een oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Klik hier om de uitspraak van het Hof te bekijken. De beroepsprocedure is hiermee nog niet afgerond, er volgt nog een einduitspraak van het Hof.15 december 2017 - Avenue2 gaat in beroep tegen opgelegde boete 
De minister van SZW heeft Avenue2 Infra V.O.F. in september 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van 22.500 euro wegens overtreding van de Arbeidstijdenwet na controle van urenlijsten uit 2013. Avenue2 heeft hiertegen bezwaar en beroep aangetekend op 24 november 2017 oordeelde de rechter dat het beroep van Avenue2 ongegrond is.

Deze zaak gaat over het systeem van het registreren van de uren van zogeheten bouwplaats-medewerkers. Dit registratiesysteem van Avenue2 is gebruikelijk in de bouw in Nederland. Het bestaat uit in- en uitschrijflijsten op de bouwplaats op basis waarvan urenstaten worden opgemaakt. Het systeem voorziet bovendien in diverse controles en verificaties van deze lijsten en urenstaten.

Avenue2 is daarom ook oneens met de uitspraak en gaat in hoger beroep bij de Raad van State.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Bart Grote van Avenue2 (06-22784661).

11 november 2016 - publicatie uitspraak rechtszaak tussen uitzendorganisatie Aelbers en FNV
Sinds 11 november 2016 is de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op de zaak tussen uitzendorganisatie Aelbers en de FNV, inzake de huisvesting van arbeidsmigranten in de bouw na te lezen op www.rechtspraak.nl. 
31 oktober 2016 - Zijn er andere juridische uitspraken in vergelijkbare zaken?
Wij houden  geen overzicht bij van zaken over de inhuur van buitenlandse werknemers in heel Nederland. Omdat de vraag echter regelmatig wordt gesteld, attenderen we op de zaak tussen uitzendorganisatie Aelbers en de FNV. Recent is er een uitspraak geweest in het hoger beroep van de FNV tegen Aelbers. Op de website van Aelbers is te lezen:

“Aelbers wint ook hoger beroep van FNV inzake artikel 55 huisvesting arbeidsmigranten in de bouw. Geheel volgens verwachting is het Hof in de hoger beroepsprocedure inzake artikel 55 Bouw CAO tot hetzelfde oordeel gekomen als de kantonrechter Zutphen. Ook het Hof is van mening dat Aelbers volledig handelt in lijn met wet- en regelgeving. Verder is het Hof van oordeel dat de uitleg van FNV van artikel 55 Bouw CAO “leidt tot ongerijmde gevolgen”. Alle ingebrachte standpunten van FNV in hoger beroep zijn door het Hof ongegrond verklaard dan wel als betekenisloos bestempeld.”

Het volledige artikel kunt u nalezen op: http://www.aelberspersoneel.nl/nieuws/artikel/10340-aelbers-wint-ook-hoger-beroep-van-fnv-inzake-artikel-55-huisvesting-arbeidsmigranten-in-de-bouw
26 oktober 2016

Op 26 oktober 2016 heeft Strukton onderstaand statement geplaatst: www.strukton.nl/nieuws/2016/juridische-update-zaak-avenue2/. 

Op 9 mei 2016 dagvaardde het Openbaar Ministerie het bouwconsortium dat de A2-tunnel bij Maastricht aanlegt en twee managers inzake vermeende valsheid in geschrifte. Het consortium en de twee managers hebben daartegen bezwaar gemaakt. De rechtbank Limburg heeft dit bezwaar op 8 juni 2016 toegewezen vanwege geen bewijs voor schuld, en stelde daarmee de Officier van Justitie in het ongelijk. Tegen deze uitspraak is de Officier van Justitie vervolgens in beroep gegaan bij het Hof in Den Bosch.

Ons bouwconsortium is samen met de betrokkenen teleurgesteld dat de heldere uitspraak van de rechter in Maastricht opnieuw wordt getoetst. Met de eerdere uitspraak van de rechtbank Limburg in de hand zijn zij echter versterkt in het vertrouwen dat de betrokkenen gewerkt en gehandeld hebben volgens alle geldende regels en in de geest van goed en verantwoord werkgeverschap. Datzelfde vertrouwen is er ook over de beslissing die het Hof in de komende maanden zal nemen.

Persvragen verlopen via Irene van Dam van Strukton: irene.vandam@strukton.com, 06 - 22 50 82 38.
24 juni 2016

Op 24 juni heeft Strukton onderstaand statement op http://www.strukton.nl/geen-grond-voor-rechtszaak-avenue-2/ geplaatst.

Geen grond voor rechtszaak Avenue 2
Op 9 mei 2016 heeft het Openbaar Ministerie het consortium Avenue2 en twee managers gedagvaard. Avenue2 en de twee managers hebben daartegen bezwaar gemaakt. De rechtbank Limburg heeft dit bezwaar op 8 juni 2016 toegewezen. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs voor schuld. Daarom heeft de rechtbank Avenue2 en de twee managers voor alle feiten buiten vervolging gesteld.
Op 23 juni 2016 is gebleken dat het Openbaar Ministerie hiertegen op 22 juni 2016 beroep heeft ingesteld. Avenue2 en de twee managers betreuren dit.
Het vertrouwen in de goede afloop is onverminderd groot. Avenue2 en de twee managers voelen zich hierin gesterkt door de beslissing van de Rechtbank Limburg.
Tijdens de procedure zullen geen verdere inhoudelijke mededelingen worden gedaan.

Persvragen verlopen via Irene van Dam van Strukton: 
Irene.vandam@strukton.com, 06 – 22 50 82 38.
12 februari 2016

Statement Strukton en Avenue2 n.a.v. publicaties in dagblad De Limburger

Voor onze medewerkers betreuren wij de publicatie in dagblad De Limburger van hedenochtend, terwijl wij en de betrokkenen nog geen nadere informatie en geen tenlastelegging hebben ontvangen. Wij wachten de tenlastelegging af en doen geen mededelingen tijdens de eventueel te volgen procedure. Wij zien de uitkomst van de eventuele procedure met vertrouwen tegemoet. Betrokkenen hebben ons vertrouwen en blijven in functie op het project. 

Directie Strukton

Persvragen verlopen via Irene van Dam van Strukton: 
Irene.vandam@strukton.com, 06 – 22 50 82 38.

12 januari 2016
Klik hier voor de beantwoording van de PvdA-vragen door het college van Burgemeester en Wethouders over de inzet van buitenlandse werknemers, die gesteld zijn door de PvdA-fractie tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad op 15 december jl. 
Update 15 december 2015

Is volgens de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies sprake van ‘ernstige onderbetaling’ bij A2 Maastricht?
Neen. Bij A2 Maastricht is geen sprake van ernstige onderbetaling ook niet onder de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies, die op 1 juli 2015 is ingevoerd. 

Door de nieuwe wet kan een werknemer bij ernstige onderbetaling de hoofdopdrachtgever direct aanspreken. Van ernstige onderbetaling is sprake indien een werknemer gedurende ten minste drie opeenvolgende maanden minder dan 50% van het loon of minder dan 70% van het minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag heeft ontvangen.**)

Bij A2 Maastricht hadden de Portugese werknemers, na aftrek van alle inhoudingen en zonder overuren, een netto basisloon van ca € 1.650 per maand.  
Ter vergelijking: het bruto minimumloon voor iemand die 23 jaar en ouder is, bedraagt per 1 januari 2016 per maand € 1.524,60*) Het nettoloon is per CAO verschillend.

**)Bron: Brochure Ketenaansprakelijkheid voor loon (informatie voor werkgevers en opdrachtgevers). (pag. 3 bovenaan) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/09/29/ketenaansprakelijkheid-voor-loon

*Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-het-minimumloon


Voelen opdrachtgevers van A2 Maastricht en bouwer Avenue2 zich moreel verantwoordelijk voor Rimec na de juridische uitspraak van juli 2015?
Uit oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid is er meteen in 2013 onderzoek gedaan en zijn project specifieke maatregelen getroffen. De afspraken die tussen Avenue2 en de Portugezen zijn gemaakt, zijn door de uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland van 22 juli 2015 (ECLI:NL:RBMNE:2015:5393) in stand gelaten. 

Als opdrachtgever had de Stuurgroep geen formele bevoegdheid om in te grijpen in de kwestie van de Portugese werknemers. Toch heeft zij in 2013 meteen haar verantwoordelijkheid genomen door een onafhankelijke Expertcommissie in te stellen. Deze kwam na een grondige analyse tot de conclusie dat er in geen enkele zin sprake was van uitbuiting, maar dat er wel een aantal aspecten gecorrigeerd moesten worden. Ze hebben daarvoor een aantal aanbevelingen gedaan. De Stuurgroep A2 Maastricht en bouwer Avenue2 hebben deze overgenomen. 

De Stuurgroep is ervan overtuigd dat zij met de getroffen regeling een maximaal resultaat heeft weten te bereiken waardoor werknemers een terugbetaling hebben gehad en een juridische patstelling, die jaren had kunnen duren, is voorkomen. 


Zijn er andere juridische uitspraken in vergelijkbare zaken?

Wij houden geen overzicht bij van zaken over de inhuur van buitenlandse werknemers in heel Nederland. Omdat de vraag echter regelmatig wordt gesteld, attenderen we op de zaak tussen uitzendorganisatie Aelbers en de FNV.

In een bodemprocedure van begin november 2015 is uitzendorganisatie Aelbers Flexibele Personeelsdiensten in het gelijk gesteld. De procedure ging over de interpretatie van artikel 55 van de Cao voor Bouwnijverheid.
De rechter heeft ondermeer geoordeeld dat Aelbers aan arbeidsmigranten kosten voor huisvesting in rekening mag brengen. De FNV gaat tegen de uitspraak in beroep. 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:6830
22 juli 2015 – Uitspraak Rechtbank Midden Nederland tussen Rimec en o.a. TBB

Op 22 juli 2015 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een geschil tussen Rimec en onder andere Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid (TBB). Rimec stelde zich op het standpunt dat de CAO Bouwnijverheid niet van toepassing was op de buitenlandse werknemers die hebben gebouwd aan de tunnel in Maastricht en had de rechtbank gevraagd om dit in een vonnis te bevestigen. De rechtbank heeft uitgesproken dat de buitenlandse werknemers dezelfde rechten hebben als hun Nederlandse collega’s, zij hebben daarom ook recht op alle arbeidsvoorwaarden die zijn geregeld in de Bouw CAO. Deze uitspraak is in lijn met het advies van de expertcommissie d.d. 22 november 2013. Klik hier om het advies te bekijken. Daarbij heeft de commissie ook vermeld dat deze regelgeving complex is en het uiteindelijke oordeel aan de rechter. Er ligt nu een oordeel van de Rechtbank Midden-Nederland. Klik hier om de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland te bekijken. De Stuurgroep is verheugd met deze uitspraak en wij hopen dat hiermee de juridische helderheid – zoals ook door de expertcommissie is aangegeven – in casu is verkregen. Het is nu aan betrokken partijen om hier uitvoering aan te geven. Het is op dit moment niet bekend of partijen beroep aantekenen.
19 mei 2015 - Actualiteit gemeente Maastricht; beslissing op bezwaar gericht tegen Wob-besluit

Op 9 oktober 2014 is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om informatie over het eind 2013 uitgebracht advies van de Expertcommissie A2 Maastricht aan de Stuurgroep A2 Maastricht over de inzet van buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht. Op 13 januari heeft het college van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over het WOB-verzoek. 

Tegen dit Wob-besluit is een bezwaarschrift ingediend. Op 19 mei heeft het college van Burgemeester en Wethouders de ingediende bezwaren ongegrond verklaard. De collegenota kunt u hier bekijken.

13 mei 2015 - Zembla documentaire ‘In de Bouwput’ over 'Arbeidsuitbuiting van buitenlandse flexwerkers'

Hier kunt u nalezen welke informatie Avenue2 via mail aan Zembla heeft gegeven. De hoofdlijnen zijn:

 • Verdienen aan de verhuur van ‘slooppanden’? 
 • Oude contract tussen Avenue2 en Atlanco Rimec
  Zie ook bevindingen expertcommissie november 2013 vermeld op blz 20 (paragraaf 4.2 een na laatste alinea) en blz 65 (paragraaf 7.6 laatste alinea). Bekijk het rapport hier.
 • Waarom geen slooppanden?
  Zie ook bevindingen expertcommissie november 2013 blz. 19 (paragraaf 4.2 onderaan de pagina). Bekijk het rapport hier.
 • Kosten tijdelijke huisvesting
 • Opbrengsten tijdelijke huisvesting
 • Onderbouwing kosten tijdelijke huisvesting
 • Voor hoeveel uur heeft Avenue2 uitzendkrachten van Rimec ingehuurd?
 • Boete van Inspectie-SZW voor overtreding van arbeidstijdenwet?
Hier kunt u nalezen welke informatie Rijkswaterstaat via mail aan Zembla heeft gegeven.
18 maart 2015 - Uitspraak kortgeding tussen Rimec en o.a. TBB

Op 18 maart 2015 heeft de kantonrechter uitspraak gedaan in een kort geding tussen Rimec en o.a. TBB (Technisch Bureau voor Bouwnijverheid). Het geding spitst zich met name toe op de vraag of de Bouw CAO van toepassing is op de buitenlandse werknemers die via Rimec op het A2 project werken. De kantonrechter oordeelt onder meer dat zulks (in ieder geval voor de duur van deze procedure) het geval is. De hoofdzaak (einduitspraak) wordt doorverwezen naar een meervoudige kamer van de Rechtbank Midden-Nederland. Klik hier om de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland inzake het kort geding Rimec te bekijken.
15 januari 2015 - Actualiteit gemeente Maastricht; beroep op Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Op 9 oktober 2014 is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om informatie over het eind 2013 uitgebracht advies van de Expertcommissie A2 Maastricht aan de Stuurgroep A2 Maastricht over de inzet van buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht. Op 13 januari heeft het college van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over het WOB-verzoek. De collegenota en onderliggende bescheiden kunt u hier bekijken.
18 juni 2014 - Brief over stand van zaken aan Tweede Kamer

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over het lopende onderzoek door de Inspectie SZW. De voor A2 Maastricht ingestelde Expertcommissie heeft in november vorig jaar al geconstateerd dat mogelijk de Arbeidstijdenwet wordt overtreden. Avenue2 controleert sindsdien strenger op de arbeidstijden en verleent medewerking aan de onderzoeken.
Verder organiseert de minister een ‘technische briefing’. Dit houdt in dat men politiek neutrale vragen over een onderwerp kan stellen waarover ambtenaren tekst en uitleg geven.
16 juni 2014 – Brief Avenue2 aan A2-werkgroep gemeenteraad Maastricht 

Afgelopen 6 juni hebben projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 de A2-werkgroep op bezoek gehad. Hier is o.a. de inzet van Portugese werknemers besproken. De toelichting is in een brief van de tunnelbouwer aan de werkgroep samengevat. 

Hoofdpunten;  
 • Geen uitbuiting
 • Maatregelen Avenue2 op hoofdlijnen
 • Relatie met vakbonden
 • Noodzaak inzet buitenlandse werknemers
 • Overeenkomst met Rimec
 • Wel of niet contractverlenging Portugese werknemers 
Wethouder John Aarts heeft met een oplegnotitie dezelfde brief aan de totale raad laten sturen. Hij schrijft daarin “dat het college de inhoud van de brief onderschrijft”. 

De A2-werkgroep is in 2003 door de gemeenteraad zelf in het leven geroepen om planvoorbereiding en uitvoering goed te kunnen volgen. Gezien omvang en complexheid van het project wild men dit doen via een aparte werkgroep die zich alleen concentreert op A2 Maastricht. 
Sinds de verkiezingen is de vernieuwde afvaardiging twee keer op bezoek geweest. 
12 maart 2014 - Brief over stand van zaken aan Tweede Kamer

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de arbeidsomstandigheden van de werknemers die werken aan de A2 bij Maastricht:

"In het Algemeen Overleg (AO) Europa van 6 maart jl. heb ik toegezegd u te informeren over de stand van zaken rondom de arbeidsomstandigheden van de werknemers die werken aan de A2 bij Maastricht. Voor de volledigheid wijs ik u er op dat de naleving van de relevante wet- en regelgeving primair een verantwoordelijkheid is van de werkgever zelf, dat de Inspectie SZW belast is met het toezicht op de naleving van arbeidswetten en dat sociale partners toezien op de naleving van de bovenwettelijke cao-afspraken."

Voor de volledige brief, klik hier.

10 maart 2014 - Tussen-cao voor bouw- en infrasector

Op 10 maart 2014 is er overeenstemming bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector. Hiermee is een lang en slepend conflict om meteen te komen tot een nieuwe definitieve cao voorkomen. Zie voor meer informatie www.bouwcao.nl van de bouworganisaties.


24 februari 2014

Verklaring Stuurgroep A2 Maastricht
Zoals bekend heeft de Stuurgroep in het kader van de inzet van buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht meteen gehandeld door een expertcommissie in te stellen. De Stuurgroep heeft herhaaldelijk bij Avenue2 erop aangedrongen om juist maatregelen te treffen in het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Stuurgroep is er van overtuigd dat zij met de getroffen regeling een maximaal resultaat heeft weten te bereiken zonder in een juridisch patstelling terecht te komen. Daarnaast moeten wij rekening houden met het feit dat wij als opdrachtgever geen contractueel middel hebben om zaken af te dwingen.
Maatregelen
De aanpak heeft ertoe geleid dat Avenue2 de volgende maatregelen heeft getroffen:
 • De brutolonen blijven gelijk aan het loon conform de Bouw CAO loon 2013. Ondanks dat er voor dit jaar geen CAO meer geldt. De werknemers krijgen minimaal  ongeveer 1.600 euro netto per maand en met overwerkuren 1.800 tot 2.000 euro.
 • Arbeidsuren worden scherper dan voorheen gecontroleerd op de Arbeidstijdenwet
 • De inhoudingen zijn blijvend met ongeveer de helft verlaagd
 • Premies voor sociale voorzieningen worden voortaan in Nederland en niet meer in Portugal afgedragen
 • De regeling voor de veiligheidspasjes is aangepast
Afspraken
Na de publicatie van de bevindingen van de expertcommissie heeft de stuurgroep zich continue laten informeren door Avenue2 over de opvolging van de afspraken. De hele aanpak is te volgen via onze website.

Zo heeft Avenue2 vorige week, 18 februari, nog een update gegeven over:
 • Stand van zaken terugbetalingen van de huisvestingskosten
 • En aantallen Portugezen die nu een nieuw contract hebben gekregen om komend half jaar voor A2 Maastricht te werken.
Hoor en wederhoor
Door een andere berichtgeving in de media van dit weekend heeft de Stuurgroep opnieuw hoor en wederhoor toegepast. In de stuurgroep van eind deze middag is aan Avenue2 gevraagd:
 1. Hoeveel mensen een nieuw contract hebben gekregen voor komend half jaar en dus zijn teruggekeerd op het werk? Hoeveel niet en waarom?
 2. Wat de stand van zaken is rondom de terugbetalingen?
 3. En of Avenue2 bereid is mensen die geen nieuw contract hebben gekregen alsnog terug in dienst te nemen?
Bauke Lobbezoo, directeur van Avenue2, heeft – na afstemming met de raad van bestuur van de moederorganisaties - aan de hand van de stuurgroepvergadering een verklaring opgesteld.
Verklaring van Bauke Lobbezoo voor de raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit.
 
Avenue2: “Géén sancties voor klokkenluiders”
Met enige verbazing en teleurstelling, zeker na de update van vorige week, 18 februari, heeft Avenue2 afgelopen zaterdag 22 februari en maandagochtend 24 februari de artikelen in De Limburger gelezen. Avenue2 wordt verweten niet integer te handelen in relatie tot het dossier 'buitenlandse werknemers'. Dit is een zware beschuldiging die niet op feiten is gebaseerd.
De aantallen
Zoals eerder gemeld zijn in januari zijn in eerste instantie 15 personen niet teruggekomen. Hiervan zijn er drie werkzaam op andere projecten van Rimec. Drie zijn later teruggekomen. Een persoon is nog ziek thuis in Portugal, maar zal weer aan de slag gaan. Van de overige acht heeft Avenue2 aangegeven dat zij deze medewerkers niet op het project terug wil hebben, de redenen hiervoor zijn:
 • Kwalitatief niet geschikt beoordeeld door Avenue2 omdat zij niet voldoen voor de werkzaamheden waarvoor ze zijn aangenomen;
 • Herhaaldelijke overtreding van de veiligheidsregels op de bouwplaats;
 • Niet houden aan de afgesproken werktijden en/of vakantieperioden;
Om de personen zelf te beschermen zal Avenue2 geen specifieke namen geven bij deze situaties. Niemand die met de expertcommissie en of de pers heeft gesproken heeft zijn werk verloren omwille van het feit dat hij de commissie heeft geïnformeerd. Dat zou ook raar zijn, want eigenlijk waren die mensen zeer gematigd en zelfs positief in hun interview met de commissie. Daar kan iedereen het rapport op nalezen. De Portugese werknemers waarvan bij Avenue2 wel bekend is dat zij met de Expertcommissie hebben gesproken zijn allen werknemers die nu werkzaam zijn op het project.

Dan is één van de personen, die in het artikel is vernoemd, al sinds juli 2013 niet meer werkzaam op het project. Dus voor de hele commotie van het Rimec-dossier in oktober 2013.
De betalingen
Zo wordt er gesuggereerd dat de Portugese werknemers nog niet betaald zijn, dit is ten dele onjuist aangezien een groot deel van de medewerkers (die op het project aanwezig zijn, omdat zij bijvoorbeeld ooit een kortere periode voor A2 Maastricht hebben gewerkt) inmiddels betaald is en van de overige (die niet op het project aanwezig zijn) de correcte gegevens worden achterhaald; het blijft van belang om zorgvuldig te zijn in de betaling van de vergoeding van de huisvestingskosten; het is Avenue2 niet bekend wie hiervan wel of niet met de Expertcommissie of de pers heeft gesproken.
Tot slot
De afhandeling van deze zaak is uiteraard bij de Raad van Bestuur van Avenue2 gerapporteerd. Ook zij bevestigen dat deze afhandeling op een juiste en correcte manier is gedaan en dit is op 24 februari in de Stuurgroep A2 Maastricht van de opdrachtgever ook zo meegedeeld. Uiteraard zijn wij bereid tekst en uitleg te geven aan betrokkenen en hun belangenbehartigers.

22 februari 2014

Reactie voorzitter Stuurgroep A2 Maastricht op krantenartikel in De Limburger d.d. 22 februari 2014
 "Na de eerste publicaties vorig jaar aangaande de Portugese werknemers heeft de stuurgroep aangedrongen op een correcte behandeling van de buitenlandse werknemers die met de expertcommissie en de krant hebben gesproken", aldus Albert Nuss, voorzitter van de Stuurgroep A2 Maastricht.
"Naar aanleiding van het bericht in dagblad De Limburger van zaterdag 22 februari heb ik als voorzitter van de Stuurgroep meteen vanochtend de aannemer aangesproken. Ik ben geschrokken van het artikel en van de stevige beschuldigingen die hierin worden gedaan. De aannemer moet volledige openheid van zaken geven. Dat heb ik de aannemer vanochtend gesommeerd. Voor maandag heb ik de stuurgroep in spoedzitting bijeen gebracht."
Nog deze week hebben we een voortgangsbericht gehad van Avenue2 over de uitvoering van de afspraken met de Portugese werknemers. Daaruit was geen verontrustende informatie te lezen. Het krantenbericht van vandaag suggereert anders. Dit zijn twee tegenstrijdige berichten en ik zal hoor-wederhoor toepassen. Klokkenluiders in nadelige positie brengen, op welke wijze dan ook, wijs ik ten stelligste af. "

18 februari 2014

De Portugese werknemers kregen en krijgen een netto basisloon van ca € 1650 per maand na aftrek van de inhoudingen. Door de overuren kunnen de nettosalarissen oplopen tot ruim € 2.000 euro. Conform de Arbeidstijdenwet werken ze maximaal 48 uur per week over een periode van 16 weken. Ze worden door Avenue2 via Rimec Limited ingehuurd.

Na de bevindingen van de expertcommissie over de inzet van Portugese werknemers eind november 2013 en na de gerechtelijke uitspraak begin december 2013 zijn er aanvullende afspraken gemaakt die nu volop in uitvoering zijn:
 • De brutolonen blijven gelijk aan het loon conform de Bouw CAO loon 2013
 • De maandelijkse inhoudingen worden blijvend verlaagd van €31,25 naar €16,95 per gewerkte dag
 • Premies voor sociale voorzieningen worden voortaan in Nederland en niet meer in Portugal afgedragen.
Financiële stand van zaken
De eerste loonstrookjes voor drie weken werk in januari (een week was nog kerstvakantie) bevestigen dat de nettosalarissen in 2014 ongeveer hetzelfde blijven als vorig jaar. Zoals eerder aangekondigd zijn de Nederlandse sociale voorzieningen –waaronder een verplichte ziektekostenverzekering- aanzienlijk duurder dan het Portugese sociale stelsel. Tegelijkertijd is de inhouding verlaagd. Van deze inhouding had de expertcommissie vastgesteld dat ze uit maatschappelijk oogpunt te hoog was. Per saldo blijven de nieuwe
nettosalarissen dus ongeveer hetzelfde. Maar in arbeidsvoorwaarden is er géén verschil meer tussen de Portugese en Nederlandse werknemers; iedereen heeft dezelfde rechten en aanspraken volgens onze nationale wetgeving.
Inmiddels hebben alle Portugese werknemers die nu aan het werk zijn de huisvestingskosten terugbetaald gekregen. Zij hebben een brief ontvangen met de berekening van hun individuele terugbetaling.
Alle Portugezen die ooit een kortere periode gewerkt hebben voor A2 Maastricht zijn inmiddels in kaart gebracht. Daarvoor loopt het administratieve proces. In verband met de privacywetgeving moeten zij eerst toestemming geven voor het gebruik van hun bankgegevens. Daarna ontvangen ook zij een brief met de berekening van de terugbetaling.
Aantal Portugese  werknemers
Begin januari waren er 50 Portugese werknemers als betontimmerlieden werkzaam voor A2 Maastricht, waaronder 16 nieuwe werknemers. Naar verwachting zullen er halverwege 2014 ongeveer 80 Portugese werknemers aan de slag zijn om aan de piek in de uitvoering te voldoen. In januari zijn in eerste instantie 15 personen niet teruggekomen. Hiervan zijn er drie werkzaam op andere projecten van Rimec. Drie zijn later teruggekomen. Een persoon is nog ziek thuis in Portugal, maar zal weer aan de slag gaan. Acht werknemers hebben geen nieuw aanbod gekregen omdat de kwaliteit van hun werkresultaat onvoldoende was. Deze beoordeling is door Avenue2 gedaan.
Verder hecht Avenue2 eraan te benadrukken dat bij hun onbekend is met welke Portugese werknemers de expertcommissie heeft gesproken. Avenue2 en FNV hebben een paar mensen voorgedragen voor een interview. Ook heeft de expertcommissie zelf een aantal mensen gevraagd. Alle vijf werknemers die Avenue2 heeft voorgedragen zijn in ieder geval weer aan de slag.

21 januari 2014

Avenue2 heeft dinsdag 21 januari 2014 bekend gemaakt welke terugbetaling zij zal doen, maar óók hoe voor de komende periode de inzet van Portugese werknemers is geregeld:

 • De brutolonen blijven gelijk aan het loon conform de Bouw CAO loon 2013.
 • De maandelijkse inhoudingen worden blijvend verlaagd van €31,25 naar €16,95 per gewerkte dag.
 • Premies voor sociale voorzieningen worden voortaan in Nederland afgedragen waardoor er in arbeidsvoorwaarden geen verschil meer is tussen Portugese en Nederlandse werknemers.
De Stuurgroep A2 Maastricht heeft herhaaldelijk bij Avenue2 erop aangedrongen om juist maatregelen te treffen in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door de rechterlijke uitspraak van begin december 2013 was Avenue2 van mening, dat zij er ook voor konden kiezen helemaal niets terug te betalen. De Stuurgroep is er van overtuigd, dat door het uitvoeren van haar morele gezagspositie en de instelling van een expertcommissie zij met de getroffen regeling een maximaal resultaat heeft weten te bereiken. Nieuwe CAO-onderhandelingen en de zorg om oneerlijke concurrentie  tussen Nederlandse en buitenlandse werknemers moeten (inter)nationaal worden opgepakt. Waarbij alle sociale partners hun verantwoordelijkheid moeten nemen om in gezamenlijkheid tot een eenduidig beleid te kunnen komen.

19 december 2013

In lijn met de toezegging op basis van de bevindingen van de expertcommissie betaalt Avenue2 voor 30 december 2013 een voorschot op de ingehouden huisvestingskosten van de betrokken buitenlandse werknemers. Lees hier meer.
Interview Bauke Lobbezoo
De buitenlandse werknemers krijgen voor 30 december een voorschot uitbetaald op de ingehouden huisvestingskosten, dat zegt Bauke Lobbezoo directeur Avenue2 in een interview met L1. Bekijk het interview hier.
Reactie voorzitter Stuurgroep A2 Maastricht aan gemeenteraad Maastricht
Lees hier de reactie van Albert Nuss, voorzitter van de Stuurgroep A2 Maastricht, aan de gemeenteraad van Maastricht
Kamervragen
28 november 2013
Brief aan de Tweede Kamer met beantwoording van de vragen over de inzet van buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht. De vragen werden in oktober 2013 gesteld door de leden Kerstens, Kuiken en Fokke (allen PvdA). Lees de brief hier.

11 juni 2012
Brief aan de Tweede Kamer met beantwoording van de vragen over de inzet van buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht. De vragen werden in mei 2012 gesteld door meneer Ulenbelt (SP) en beantwoord door minister Kamp. Lees de brief hier.

11 december 2013

Het Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB) had beslag gelegd op de vorderingen die Rimec heeft op Avenue2 in het kader van verrichtte werkzaamheden. Dit zogenaamde 'derdenbeslag' werd door Rimec via een kort geding aangevochten. Op 11 december 2013 heeft de rechter het beslag opgeheven. Klik hier om de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland inzake het kort geding Rimec te bekijken.

22 november 2013

Publicatie bevindingen expertcommissie
Corrigeer een aantal aspecten van de CAO Bouw maar er is géén sprake van uitbuiting bij A2 Maastricht. Dat is de conclusie van de expertcommissie in haar uitgebreide verslag dat vrijdag 22 november is gepresenteerd. Er is volgens de expertcommissie geen sprake van uitbuiting, niet in strikt juridische zin en niet in sociaal-maatschappelijk opzicht. Dat blijkt na een zorgvuldige analyse van de beloning, werktijden en huisvesting van de Portugese werknemers van Rimec. Avenue2 zegt toe om - vanuit het oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid - met de aanbevelingen van de expertcommissie aan de slag te gaan.

11 november 2013

Tussenbericht naar aanleiding van krantenpublicaties
Na de eerste publicaties in De Limburger hebben de samenwerkende overheden, via de stuurgroep A2 Maastricht, direct actie ondernomen door een expertcommissie in te stellen om de feiten te verzamelen en te komen met een analyse, bevindingen en aanbevelingen. Deze expertcommissie is nu hard aan het werk. Naar verwachting komen ze in de tweede helft van november met hun resultaten. Aan de hand van de aanbevelingen van de expertcommissie bekijkt de stuurgroep, of en welke maatregelen kunnen worden genomen door opdrachtgever dan wel opdrachtnemer.

14 oktober 2013

De expertcommissie die een analyse moet maken naar aanleiding van vermeende misstanden met buitenlandse werknemers in de lijn tussen Avenue2 en Rimec, is op maandag 14 oktober officieel aangesteld door de Stuurgroep A2 Maastricht. De voorzitter van de expertcommissie is Paul Smeets uit Maastricht. Hij is gevraagd vanwege zijn landelijke expertise met bouwmediation, zijn resultaatgerichte en doortastende stijl en zijn brede ervaring in de bouwwereld. Aan de commissie nemen twee vakspecialisten deel, Eric Daalder en Maartje Govaert. Klik hier voor meer informatie.

10 oktober 2013

De Stuurgroep A2 Maastricht heeft op haar vergadering van woensdagavond 9 oktober unaniem de shortlist van experts goedgekeurd die projectdirecteur Louis Prompers heeft voorgesteld. De Stuurgroep had hem dit opgedragen naar aanleiding van mogelijke misstanden met buitenlandse werknemers. Louis Prompers heeft nu de vervolgopdracht gekregen deze deskundigen te benaderen met de vraag of zij de opdracht willen aannemen en hun agenda kunnen vrij maken. Streven is dat de expertcommissie na het weekend operationeel kan zijn.  In samenspraak met de commissie zal dan het verdere tijdpad worden vastgelegd. De namen van de experts zullen bij de start van de werkzaamheden openbaar worden gemaakt.

7 oktober 2013

De Stuurgroep A2 Maastricht* is op maandag 7 oktober 2013 bijeengekomen naar aanleiding van de berichtgeving over vermeende misstanden met betrekking tot inzet van buitenlandse werknemers door het bedrijf Rimec bij de A2-tunnel. De Stuurgroep is zeer begaan met de sociaal-maatschappelijke aspecten van alle werknemers en de voorbeeldfunctie van het project. Er komt daarom een gedetailleerde informatieronde en analyse. De Stuurgroep heeft projectdirecteur Louis Prompers gevraagd om met een voorstel tot samenstelling van een expertcommissie te komen. Deze expertcommissie zal aan Avenue2, aangezien het gaat om interne contractafspraken bij de opdrachtnemer, de opdracht geven om de volledige arbeids- en contractsituatie van de betrokken buitenlandse werknemers, die momenteel werkzaam zijn voor de A2-tunnel, in kaart te brengen. De expertcommissie zal zo snel mogelijk haar bevindingen presenteren aan de Stuurgroep. Indien hieruit blijkt dat er misstanden zijn, dan zal de Stuurgroep aandringen bij Avenue2 om passende acties te ondernemen.
 
* De Stuurgroep A2 Maastricht bestaat uit het Rijk, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen en Provincie Limburg.

5 oktober 2013