WYCKERPOORT-NOORD

Aanpak team Handhaven

De Servicelijn Maastricht Oost zet ook vaak klachten over A2-werkzaamheden door naar het gemeentelijk team Handhaven. Zij gaan meteen ter plekke kijken.
> Meer weten?
In oranje de locatie van verlegde, tijdelijke N2. In oranje de locatie van verlegde, tijdelijke N2.
Al voor de sloop worden de flats van binnen nat gehouden, om stof tegen te gaan. Al voor de sloop worden de flats van binnen nat gehouden, om stof tegen te gaan.
Ook zetten we waterwagens in om stofontwikkeling tegen te gaan. Ook zetten we waterwagens in om stofontwikkeling tegen te gaan.
Bij de Sibemaweg - tegenover hotel Van der Valk - is eerder door Avenue2 ook een ingezaaide grondwal aangelegd. Bij de Sibemaweg - tegenover hotel Van der Valk - is eerder door Avenue2 ook een ingezaaide grondwal aangelegd.

GGD kijkt mee

Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht vinden het belangrijk om inwoners van de wijken rondom de A2-traverse goed te informeren. Medisch milieukundigen van de GGD Zuid Limburg bewaken de gezondheid van omwonenden en adviseren burgers en de projectorganisatie. Lees meer op www.ggdzl.nl.

VRAAG EN ANTWOORD SLOOP PRESIDENT ROOSEVELTLAAN-WEST

Sloop - algemeen

Zijn er nulopnames gedaan in de omgeving?
Bij panden die binnen 25 meter afstand van de sloopobjecten liggen, is een zogenaamde nulopname uitgevoerd. Doel is om de bouwkundige staat te onderzoeken, door het gebouw van binnen en van buiten te inspecteren. Daaruit volgt een rapport met foto's.

Waarom doen we dit? Niet omdat de A2-werkzaamheden bijzondere risico’s met zich meedragen. Wel om een duidelijke inventaris te hebben van de situatie vóór de werkzaamheden, mocht er zich toch een schadegeval voordoen. Op die manier kan worden bewezen of de geleden schade is veroorzaakt door onze werkzaamheden.

Komt u niet in aanmerking voor een nulopname, maar wilt u toch graag een meting laten doen door een onafhankelijke partij? Dat kan tegen betaling. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Infopunt Schade A2 Maastricht.

Wordt er toezicht gehouden op de hoeveelheid overlast tijdens het (sloop)werk?
Avenue2 doet er alles aan om de hoeveelheid hinder voor de omgeving te minimaliseren. Bijvoorbeeld door sproei-installaties in te zetten om verspreiding van stof tegen te gaan. Of door het aantal transporten in de wijk te beperken, door het slooppuin van de flats meteen her te gebruiken voor de fundering van de verlegde N2. Toch is hinder onvermijdelijk. De gemeente Maastricht ziet er voortdurend op toe dat normen voor geluids- en trillingshinder niet worden overschreden. In een uiterst geval kan daarvoor het werk worden stilgelegd.

Verlegging N2 - algemeen

De weg komt dicht naar mijn woning toe. Mag dat zomaar?
Ja, dat mag. Het tijdelijk verleggen van de A2/N2 wordt toegestaan in het Tracébesluit A2 Passage Maastricht. Tegelijkertijd is voorafgaand aan het vaststellen van het Tracébesluit zorgvuldig onderzocht welke gevolgen de tijdelijke verlegging van de A2/N2 (tot en met eind 2016) heeft voor de aspecten luchtkwaliteit, geluidhinder en externe veiligheid. Het doel hiervan was inzichtelijk te maken of maatregelen moeten worden getroffen. Immers, het verleggen van de A2/N2 betekent dat deze weg tijdelijk - gedurende de bouw van de A2-tunnel - op een kortere afstand van de woningen in (o.a.) Wyckerpoort-Noord komt te liggen. Meer informatie over de gestelde uitgangspunten en criteria en de resultaten van het onderzoek is te vinden in Bijlage K bij het Tracébesluit 2010 (zoals aangepast met het Tracébesluit 2011).

Hoeveel dichterbij komt de weg straks bij mijn woning te liggen?
De tijdelijke, verlegde N2 komt ongeveer op de plek van de sloopflats te liggen (bekijk hier de visualisatie). Bij de flat aan de Professor Cobbenhagenstraat komt de tijdelijke, verlegde N2 op ongeveer 1 meter afstand van de kopgevel te liggen.
Waarom zijn 9 weken nodig voor sloop en het verleggen van de N2?
De sloop aan de President Rooseveltlaan-West start rond eind april en duurt, inclusief breekwerk, ongeveer 5 weken. Het afbreken van de blokken 2, 3 en een deel van 4 moet in een snel tempo en binnen een strakke planning gebeuren, om nog vóór de zomer- en bouwvakvakantie de N2 op deze plek te kunnen verleggen. Dat is onze bouwopgave. Niet alleen om in de pas te blijven lopen met de totaalplanning. Maar óók om nog voor de vakantieperiode - met daaraan gekoppeld de uitstroom van verkeer - een stabiele situatie te hebben voor bewoners (met name in de wijk Wyckerpoort-Noord) én weggebruikers. Door op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur - en als dat nodig is tot 19.00 uur - te werken en daarbij de zaterdag, kunnen we de deadline van begin juli halen. Dan moet het verkeer ook ter hoogte van de President Rooseveltlaan op de tijdelijke, verlegde N2 rijden. En staat de nieuwe geluidsvoorziening.

In de 4 weken na de sloop moeten kabels en leidingen bij de President Rooseveltlaan-West worden verlegd. Daarna kan het aanvullen van grond voor de verlegde N2 beginnen. En ook bij de oversteekplaatsen Professor Cobbenhagenstraat - Voltastraat en Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat moeten aanpassingen gebeuren. In totaal zijn daarom zo'n 9 weken nodig om te komen tot de definitieve verlegging van de N2 bij de President Rooseveltlaan. Hoewel overlast nooit prettig is, is de ervaring dat de omgeving liever een kortere tijd een heviger soort hinder ondervindt, dan beperkte hinder maar voor een langere termijn.
Wat merk ik van een trilwals?
Tijdens het aanvullen van grond voor de verlegde N2 wordt een trilwals ingezet. De trilwals gebruiken we niet continu, maar wel tussentijds om een laag grond samen te persen, en deze zo stevig en compact te maken. De trilwals zorgt vaak voor een vervelend geluid en trillingen.

Stof

Hoe wordt stofvorming voorkomen?
Het is niet te vermijden dat bij sloop- en/of breekwerk stof vrijkomt. Avenue2 probeert stof op verschillende manieren te beperken. Bijvoorbeeld door al vooraf de muren van de appartementen nat te houden. Zo kan het water indringen, waardoor tijdens de daadwerkelijke sloop minder stofoverlast ontstaat. Tijdens het slopen en breken worden meerdere sproeiinstallatie ingezet. Denk dan aan sproeikanonnen, waterslangen en een sproeiwagen.  

Ook de afdeling Handhaven van de gemeente Maastricht houdt de stofonwikkeling nauwlettend in de gaten. Als dat nodig is, wordt actie ondernomen. De hoeveelheid stofvorming is ook afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden. Bij regen slaat stof veelal neer. En bij wind waait stof - en ook de verneveling - over naar de N2 en de overkant van de weg.

Waarom blijft het puin op de slooplocatie liggen?
Het puin dat vrijkomt bij de sloop, wordt door een speciale breekmachine ter plekke in kleine stukjes gebroken en binnen het eigen werkterrein opgeslagen. Dit restmateriaal gebruiken we voor de funderingslaag van de verlegde N2. Die komt, rond eind mei, te liggen op de plek waar nu de flats aan de President Rooseveltlaan-West nog staan. Hergebruik van puin is duurzamer voor het milieu en voorkomt extra vrachtverkeer in de omgeving.

Sproeien gebeurt tijdens het slopen zelf en tijdens het breken. Op de berg gebroken puin wordt niet gesproeid, behalve als de weersomstandigheden daarom vragen (bijv. bij veel wind of bij droogte).

Geluid

Door de verlegging van de N2 komt de weg dichter bij de woningen in Wyckerpoort-Noord te liggen. Welke maatregelen voor geluid worden genomen?
Bijlage K van het Tracébesluit 2010 laat zien dat, ter plaatse van de President Rooseveltlaan-West, maatregelen voor geluid moeten worden genomen. Daarom maken we een geluidsvoorziening tussen (ongeveer) de Professor Cobbenhagenstraat en de huidige scheiding tussen blok 4 en 5. Ook voeren we de verlegde, tijdelijke N2 op deze plek uit in geluidsreducerend asfalt. Door deze maatregelen blijft de geluidsoverlast vanwege de verlegging van de N2 binnen de daarvoor in het Tracébesluit gehanteerde normen.

Hoe komt de geluidsvoorziening eruit te zien?
Het Tracébesluit gaat uit van geluidsscherm van 3 meter hoog. In de praktijk gaat de voorkeur uit naar een grondwal met daarop containers, een barrier of scherm. Die exacte uitwerking vindt nu nog plaats. Alleen ter hoogte van blok 1 - dat is de flat aan de Professor Cobbenhagenstraat - en het resterende stuk van blok 4 aan de President Rooseveltlaan (flats met huisnummers 138 t/m 148) is er niet genoeg ruimte voor een wal. Hier is een andere constructie nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een scherm. De verschillende mogelijkheden worden momenteel uitgewerkt.

Uitgangspunt voor elke locatie is dat de geluidswering voldoet aan de normen uit het Tracébesluit A2 Passage Maastricht. Oftewel: de constructie moet evenveel geluid tegenhouden als het oorspronkelijke, 3 meter hoge scherm. Een grondwal moet dan hoger uitvallen: bijvoorbeeld een 2 meter hoge wal met daarop containers van 2,5 meter hoog. Zodra meer bekend is, krijgen aanwonenden - zoals afgesproken tijdens de informatieavond op 18 april - nader bericht.

Daarnaast voeren we de verlegde, tijdelijke N2 uit in geluidsreducerend asfalt. Door deze maatregelen blijft de geluidsoverlast vanwege de verlegging van de N2 binnen de daarvoor in het Tracébesluit gehanteerde normen. 

Waarom een grondwal in plaats van een geluidsscherm?
Het aanbrengen van een grondwal langs de President Rooseveltlaan-West is in de praktijk een aantrekkelijkere optie dan een geluidsscherm. Voor de bouwer, omdat de aanleg makkelijker en goedkoper is. Bovendien kan er gebruik worden gemaakt van grond die elders in het werk vrijkomt. Voor de omgeving, omdat de combinatie van een grondwal met daarop containers, barrier of scherm hoger uitvalt dan een geluidsscherm. Daardoor is er minder zicht op het (bouw)verkeer en het tunnelwerk. Tegelijkertijd biedt een ingezaaide, groene wal een fraaier uitzicht, volgens de ervaringen bij de Sibemaweg (tegenover hotel Van der Valk). Overigens wordt de wal bij de President Rooseveltlaan-West minder hoog dan bij de Sibemaweg. Voor bewoners van de Professor Kernstraat en het Old Hickoryplein speelt daarnaast mee dat een geluidswal ook fysiek voor een betere afscherming zorgt, omdat hun achtertuinen zo afgesloten blijven. Tot slot geldt dat met de aanleg van een grondwal al kan worden begonnen tijdens de verlegging van de N2. Een scherm kan pas worden geplaatst als de tijdelijke N2 klaar is. De periode voor aanwonenden zonder geluidswering is daarmee iets korter.

Waarom kan de grondwal niet eerder worden aangelegd?
In de fasering is het helaas niet mogelijk om de geluidswal eerder aan te brengen. Daarvoor ontbreekt simpelweg de ruimte. Bij het slopen van de flats komt veel puin vrij, dat ter plekke door een zogenaamde puinbreker in kleine stukjes wordt gebroken. Dit restmateriaal slaan we op binnen het werkterrein, omdat het grotendeels (zo'n 80%) wordt gebruikt voor de fundering van de verlegde N2. Op deze manier beperken we het aantal vrachtauto’s door de wijk. Pas als de grond is aangevuld en daarbovenop het gebroken puin als funderingslaag voor de verlegde N2 is aangebracht, is er genoeg ruimte om te beginnen met de aanleg van de geluidswal.

De flats vormen nu een 15 meter hoge geluidsmuur. Er komt een lagere geluidsvoorziening terug. Krijg ik als bewoner meer last van geluid?
Ja, dat klopt. Tijdens de bouw van de A2-tunnel krijgen aanwonenden, bijvoorbeeld aan Professor Kernstraat en het Old Hickoryplein, tijdelijk meer last van geluid. Door de geluidsvoorziening en het geluidsreducerend asfalt zorgen we ervoor dat de geluidsoverlast vanwege de verlegging van de N2 blijft binnen de daarvoor in het Tracébesluit gehanteerde normen. Als de A2-tunnel klaar is, krijgt u aanzienlijk minder geluidsoverlast. Immers, 80% van het verkeer verdwijnt dan onder de grond.

Lucht

Door de verlegging van de N2 komt de weg dichter bij de woningen in Wyckerpoort-Noord te liggen. Welke maatregelen voor lucht worden genomen?
Bijlage K van het Tracébesluit 2010 laat zien dat voor luchtkwaliteit slechts een aantal woningen als ‘ongunstig’ worden beoordeeld, en dan pas vanaf 2015 tot het moment dat de tunnel klaar is. Het gaat dan om de woningen met huisnummers President Rooseveltlaan-West 138a-148a (24 woningen). De overschrijding heeft te maken met een strenger wordende Europese norm voor stikstofdioxide (NO2) per 1 januari 2015. Te zijner tijd bekijkt Avenue2 in overleg met deze bewoners welke maatregelen mogelijk en wenselijk zijn.

Alle overige woningen in Wyckerpoort-Noord worden in de situatie van de tijdelijke verlegde A2/N2 niet als ongunstig beoordeeld vanwege het aspect luchtkwaliteit. Er worden dan ook geen maatregelen genomen.

De luchtkwaliteit blijft binnen de normen. Wat zegt dat over de verslechtering van de lucht door de verlegging van de N2?
Er zijn vele factoren die samen de luchtkwaliteit bepalen: het buitenland, de rest van Nederland, de wijde omgeving, het weer etc. Al deze factoren samen worden ook wel het achtergrondniveau genoemd. Verkeer is slechts een parameter die de luchtkwaliteit beïnvloedt. De verlegging van de N2 heeft dan een beperkte invloed op de luchtkwaliteit nabij uw woning.

De weg komt dichter naar mijn woning toe. Levert dat gevaar op voor mijn gezondheid?
Dat levert geen direct gevaar op voor de gezondheid. De luchtkwaliteit in uw woonomgeving wordt bepaald door een zogenaamd achtergrondniveau met daarbij opgeteld de bijdrage van het verkeer, waaronder die van de N2. De verlegging van de N2 heeft een beperkte invloed op de luchtkwaliteit nabij uw woning. Daarom worden directe gezondheidseffecten niet verwacht.

Kan ik nog wel ventileren en luchten?
Ja, ook als u aan een drukke weg woont. Vaak is de lucht in een gebouw namelijk meer verontreinigd dan de buitenlucht. Bijvoorbeeld door kook- en bakluchtjes, schoonmaakmiddelen of verbrandingsgassen (sigaretten, gasfornuis, gaskachel, geiser). Door ventilatie wordt de vervuilde lucht afgevoerd naar buiten. Daarnaast wordt het snel muf en vochtig in huis als u niet ventileert. U kunt wel ‘slim’ ventileren, door bij voorkeur buiten de spits en aan de niet-weg-kant ramen en roosters open te zetten.

Veiligheid

Ik woon aan de Professor Kernstraat / Old Hickoryplein en mijn tuin grenst aan het sloopterrein. Hoe komt de erfafscheiding eruit te zien?
De bomen tussen de achtertuinen van de woningen Professor Kernstraat / Old Hickoryplein en de sloopflats blijven staan. Daarmee blijft de huidige natuurlijke afscherming behouden. Ook het bestaande hekwerk en de brandgang blijven intact. Aansluitend - daar waar nu klinkerbestrating ligt (achterterrein van de sloopflats) - komt de grondwal te liggen.

Ik woon aan de Professor Kernstraat / Old Hickoryplein en maak me zorgen over de veiligheid tijdens de sloop. Immers, met het verdwijnen van de flats ontstaat een open verbinding naar mijn achterterrein.
Het bestaande hekwerk en de brandgang tussen uw achtertuin en de huidige sloopflats blijven intact. Daarnaast zet Avenue2 het eigen werkterrein in de hekken. Die worden ’s avonds afgesloten en ook vindt hier regelmatig toezicht plaats.

Schade

Wat te doen bij schade?
In de folder 'Schade door A2 Maastricht?' kunt u lezen welke soorten schade er zijn, hoe en bij wie u eventuele schade kunt melden en waar u terecht kunt voor onafhankelijk juridisch advies. Of lees hier verder voor meer informatie.