GRENSVERLEGGENDE SAMENWERKING


Best for Project
Best for City
Best for Region

GEEN BLAUWDRUK

Projectdirecteur aan het woord:

“Er bestaat geen blauwdruk voor samenwerking. Samenwerking is totaal anders dan afstemmen! Lukt die samenwerking, dan wordt iedereen verliefd op dat ENE doel. Wij zijn dat Best for Project gaan noemen. Daarom werken we aan opdrachtgeverskant met een onafhankelijke projectorganisatie en willen we van 'stakeholders’ ‘shareholders’ maken. En daarom werken we samen met de opdrachtnemer vanuit een team Communicatie en omgevingsmanagement".

Louis Prompers, projectdirecteur A2 Maastricht

MAASTRICHTSE MODEL

Het Projectbureau A2 ontvangt regelmatig gasten of vertelt elders over het project De Groene Loper. Vaak zorgt dat voor verbazing: 'Maken jullie méér dan een tunnel? Loopt het contract voor de vastgoedontwikkeling door tot in 2026? Hoe dan jullie dat dan?' De manier waarop de opdrachtgever, opdrachtnemer en de bestuurspartners samenwerken is in de loop der tijd het Maastrichtse Model gaan heten.

Het Maastrichtse Model staat voor een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever (publieke partijen) en opdrachtnemer (marktpartijen). Van de opdrachtgeverskant zijn dat Rijkswaterstaat, de gemeenten Maastricht en Meersen en Provincie Limburg. Zij werken samen in een onafhankelijke projectorganisatie het Projectbureau A2 Maastricht en in de Stuurgroep. De Stuurgroep is de ‘raad van commissarissen’, die gezamenlijk toezicht houden op het Projectbureau.

Tussen 2003 en 2009 stond het Projectbureau garant voor een goede coördinatie van de planvoorbereiding zoals aanbesteding en planologisch proces. Vanaf 2010 zorgt het Projectbureau samen met Avenue2 voor de uitvoering. Avenue2 is de opdrachtnemer en bestaat uit de bedrijven Ballast Nedam en Strukton.

Vernieuwende aanpak


De aanpak van A2 Maastricht is anders dan anders. Niet alleen worden gebiedsontwikkeling en verkeersinfrastructuur samen aangepakt, als gelijkwaardige onderdelen van één plan. Ook voor de procedures is een bijzonder traject doorlopen. Tracéwet, Bestemmingsplannen en aanbestedingsprocedures zijn tegelijk doorlopen.  De vernieuwende aanpak heeft geleid tot het kwalitatief hoogwaardig plan De Groene Loper. En doordat de verschillende partijen nauw samenwerken, kan het project snel en efficiënt worden uitgevoerd.

Geen afstemming, maar samenwerking

Samenwerken is voor A2 Maastricht een totaal andere aanpak dan het louter afstemmen van deelbelangen. Ondanks aparte werkprocessen is het essentieel dat de partijen vanuit de opdrachtgeverskant en vanuit de opdrachtsnemerskant  zich kunnen verplaatsen in de positie van elkaar. Het is een formule die inspanningen vraagt van alle partners, want ieder moet zijn eigen (bedrijfsvoering-) regels voor een stuk loslaten.
De zes partners zijn meer dan alleen ‘stakeholders’. Het zijn ‘aandeelhouders’, want iedereen investeert in het gemeenschappelijk belang van het project.  

Een samenwerkingsverband dat wil slagen, moet professioneel georganiseerd worden. Vanuit de opdrachtgevers werd ervoor gekozen om nog voor de aanbestedingsfase de onafhankelijke organisatie Projectbureau A2 Maastricht op te zetten. Het Projectbureau creëerde tegelijkertijd een gezamenlijke identiteit, waardoor het projectbelang nog sterker op de voorgrond kon komen.

Als één team communiceren naar de buitenwereld

A2 Maastricht werkt met één gezamenlijk team Communicatie,
centrale woordvoering en omgevingsmanagement van Projectbureau
en Avenue2. De buitenwereld’ heeft geen boodschap aan contractbepalingen
of onderlinge afspraken, maar wil zo snel en helder mogelijk weten
wanneer, wat en waar gaat gebeuren. Over alle activiteiten wordt integraal gecommuniceerd, omdat dit de beste aanpak is voor het project én voor de stad. Dankzij het Maastrichtse model wordt de groene Loper nog steeds een beter project. In de samenwerking is het uitgangspunt: Best for Project. Best for City. Best for Region.