GEUSSELT/KRUISDONK

Het is zover...

Brug de Wielerbaan is sinds mei 2015 weer dicht voor voetgangers en (brom)fietsers zodat we de brug definitief kunnen inrichten.
Impressie van brug Wielerbaan Impressie van brug Wielerbaan

Wist je dat...

'Fiets- en voetgangersbrug de Groene Loper' de werknaam is? Als de brug eenmaal in gebruik genomen wordt, verandert de naam naar 'Fiets- en voetgangersbrug de Wielerbaan'. Waarom twee namen? Lees dat hier.

Landhoofden, wat zijn dat?

De fiets- en voetgangersbrug heeft twee landhoofden en een middenpijler. De twee landhoofden zijn de twee buitenste steunpunten van het brugdek; de middenpijler is het middelste steunpunt.

Wist je dat...

er diverse wegverleggingen van de A2 en A79 nodig waren om de fiets- en voetgangersbrug te kunnen bouwen? De laatste wegverlegging vond in mei 2014 plaats.

Wist je dat...

het brugdek van fase 1 (oostzijde) 10 meter breed wordt en 30 meter lang? Het westelijke brugdek wordt 10 meter breed en 36 meter lang.

Zakken tot de juiste hoogte

Vóór de bouwvak is de ondersteuningsconstructie onder het westelijk brugdek weggehaald. In de zomermaanden kon het betonnen brugdek rustig uitharden zodat we in de week van 18 augustus het westelijk brugdek via hydraulische vijzels nog een stukje kunnen laten zakken naar de definitieve plek.
Hydrauische vijzels Hydrauische vijzels
Schanskorven vullen Schanskorven vullen

Fotoboeken

BRUG WIELERBAAN

Bijgewerkt op 18 juni 2015

Op maandag 25 juni 2012 begon de aannemer Avenue2 met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug de Wielerbaan (brug de Groene Loper).

De Groene Loper
De Groene Loper is een belangrijke ader, die met een fiets- en wandelroute zorgt voor een groene, recreatieve verbinding tussen Maastricht-Oost en de Landgoederenzone. Bovenop de tunnel zal de Groene Loper over bijna de hele lengte aan weerszijden gemarkeerdworden door bomen. Op de plek waar de Groene Loper de A2 bovenlangs kruist, is de fiets- en voetgangersbrug 'de Wielerbaan' gesitueerd. Deze brug is het verbindende element voor langzaam verkeer tussen Landgoederenzone en het Geusseltpark.
Fiets- en voetgangersbrug
Ten noorden van de Severenstraat ligt fiets- en voetgangersbrug de Wielerbaan. De brug bestaat uit een voetpad, een fietspad. Aan weerszijden planten we hagen, over de hele lengte van de fietsbrug. Ter hoogte van de Severentunnel bevindt zich de oostelijke op- en afrit van de Wielerbaan, de westelijke op- en afrit ligt bij de Kasteel Neubourgweg.

Bouwmethode

De fiets- en voetgangersbrug is in twee fases gebouwd. In 2012 eerst de oostzijde en in 2013 is begonnen met de westzijde van de brug. De bouwmethoden voor beide faseringen is nagenoeg hetzelfde en is hieronder stapsgewijs uitgelegd.
Locatie landhoofden en middenpijler Locatie landhoofden en middenpijler
Stap 1: Voorbereidende werkzaamheden
Voordat met de bouw van het kunstwerk begonnen kon worden, moest het gebied functievrij worden gemaakt. Dit betekent dat de nodige kabels en leidingen werden verwijderd of verlegd en we het oude asfalt hebben opgebroken. Omdat de landhoofden (de buitenste steunpunten waar het brugdek op rust) op een kleine afstand van de snelweg lagen, moest hier een grondkerende constructie worden gebouwd. Deze grondkerende constructie overbrugde het hoogteverschil tussen de A2 en de naastgelegen grond. Daarom hebben we aan de oostzijde van de A2 over een lengte van 18 meter stalen damwandplanken in de grond getrild en aan de westzijde over een lengte van 17 meter een keermuur geplaatst. Deze ‘muur’ bestaat uit 33 betonnen blokken.
Damwanden aan de oostzijde Damwanden aan de oostzijde
Blokkenwand aan de westzijde Blokkenwand aan de westzijde
Stap 2: Fundering voor steunpunten
Om ervoor te zorgen dat de fiets- en voetgangersbrug op zijn plekje blijft liggen, wordt een fundering aangebracht. Bij de middenpijler bestaat deze fundering uit palen die in de grond worden geboord met daar boven op een betonnen blok. Bij de landhoofden hebben we een andere soort fundering toegepast. Als eerste hebben we een grondverbetering uitgevoerd. Dit houdt in dat we de ondergrond steviger maken door laag voor laag zand aan te brengen en met een trilwals te verdichten.
Grondverbetering voor fase 1 (oostzijde) Grondverbetering voor fase 1 (oostzijde)
Gewapende grond voor fase 1 (oostzijde) Gewapende grond voor fase 1 (oostzijde)
Stap 3: Bouwen steunpunten
Boven op de grondverbetering komt aan beide zijden van de A2 een 4 meter hoog landhoofd dat voor een deel bestaat uit gewapende grond. Het andere deel van het landhoofd bestaat uit beton. De middenpijler bestaat geheel uit beton zoals onderstaande foto ook weergeeft.
Links de betonnen muur dat de middenpijler is, daarachter de gewapende grond van het oostelijke landhoofd. Links de betonnen muur dat de middenpijler is, daarachter de gewapende grond van het oostelijke landhoofd.
Stap 4: Bouw brugdek
Alvorens gestart kan worden met het de bouw van het brugdek, plaatsen we eerst een tijdelijke ondersteuningsconstructie. Boven op de ondersteuningsconstructie komt de bekisting waarin we wapening aanbrengen. Daarna stort Avenue2 het brugdek.
Ondersteuning voor westelijk brugdek Ondersteuning voor westelijk brugdek
Wapening en bekisting van het westelijk brugdeel Wapening en bekisting van het westelijk brugdeel
Stap 5: Afzakken brugdek
Nadat het beton is gestort en het brugdek voldoende is uitgehard, laten we het brugdek zakken. Centimeter voor centimeter zakt het brugdek naar zijn plekje.
Stap 6: Afwerken brugdek
Als het brugdek op de juiste hoogte ligt, worden betonnen randelementen aangebracht. Dit zijn elementen die op een andere locatie gebouwd zijn.
Randelementen zijn bevestigd aan het kunstwerk Randelementen zijn bevestigd aan het kunstwerk
Stap 7: Afwerken steunpunten
Voor de gewapende grond brengen we schanskorven aan. Schanskorven zijn constructies van stalen korven die worden gevuld met natuurlijke materialen zoals vuurstenen. Het is dus als het ware een mand met stenen. Vuursteen is een afvalproduct uit de mergelgroeven en komt vrij bij het ontgraven van de tunnel. Schanskorven gevuld met vuursteen geven de kunstwerken een natuurlijke 'Maastrichtse' uitstraling.
Stap 8: Aanleggen op- en afrit
Voordat we de fiets- en voetgangersbrug kunnen openstellen, moet er nog veel gebeuren. Zo brengen we een grondwal aan die nodig is om het hoogteverschil tussen de brug en de omliggende straten op te vangen. Op deze grondwal brengen we de fundering van het fietspad aan en een tijdelijke verharding. Medio 2015 vervangen we deze tijdelijke verharding door de definitieve verharding en trekken we het pad door tot aan de Meerssenerweg.
Nieuwe verbinding over de A2. Nieuwe verbinding over de A2.
Aan de kant van Nazareth sluit de nieuwe route aan op de T-splitsing van de Kasteel Neubourgweg en de Kasteel Rivierenstraat. Aan de andere kant sluit de nieuwe route aan op de Severenstraat, nabij de Marathonweg.
 
Onderzocht is of ook een tijdelijke aansluiting met het Slotplein gemaakt kon worden tijdens de afsluiting van de Severentunnel. Deze aansluiting is echter niet haalbaar, omdat het hoogteverschil tussen het Slotplein en de brug te groot is. Hierdoor wordt de aansluiting te steil en voldoet deze niet aan de gestelde ontwerprichtlijnen.
In gebruik name van het kunstwerk
Nog niet alle infrastructuur van het pad en de fiets- en voetgangersbrug is klaar. Om de nieuwe verbinding voor de afsluiting van de Severentunnel open te kunnen stellen, is onder andere gewerkt met een tijdelijke verharding en is nog niet het volledige pad tot aan de Meerssenerweg aangelegd. Nu de Wielerbaan is afgeslote, kunnen we de brug definitef inrichten. Naar verwachting volgt dan ook de verbinding met het Geusseltpark dat onderdeel is van de Groene Loper.
Fotografie: Reen van Beek, Peter Wijnands en medewerkers Avenue2